Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

WEBpublication EBOOK wart0203 / EPAGE 6 of 12

Manifest: Shri Rama ka Desh

3.5.5. Wat is Shri Rama ka Desh?

Offeraar    Dewanand
Offercode   wart0146
Offerdatum   12 oktober 2002
Offerlokatie  Rotterdam, PI Noordsingel, cel CS16 

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Shri Rama ka Desh betekent letterlijk:
Het land van heer Rama.

Wat gaan wij nu hiermee doen?

In de negentiende en twintigste eeuw zijn vele tienduizenden mensen uit India uit alle lagen van de bevolking geronseld om te emigreren, met vele valse beloften. Velen kregen toen te horen dat zij naar het land van Shri Rama gingen en dat het leven daar paradijselijk is. De realiteit was echter heel hard, nadat zij eenmaal een afmattende zeereis gemaakt hadden van duizenden kilometers en geen weg terug hadden. Zij werden meedogenloos uitgebuit en afgemat op vervallen en verlaten plantages uit de slaventijd en kregen als enige troost een hongerloontje van de toenmalige 'blanke' uitbuiters. Hun leven was beslist onmenselijk en bestond grotendeels uit wanhoop en verdriet, want de 'blanke' barbaren wilden hun cultuur, taal, huwelijksceremonies, geloof en tradities totaal vernietigen. De 'blanke' beestmensen uit die tijd onteerden en misbruikten zelfs vele (gehuwde) Indiase vrouwen. Dit heeft toen tot een felle strijd geleid en gelukkig werden toen enkele 'blanke' verkrachters in tientallen stukken gehakt door moedige mannen, waardoor het respect voor de eervolle zwarten toenam. Immers, een moedig strijdend volk verovert zelf haar rechten, als volwaardige zwartmensen.

Nu, in onze tijd, zo'n kleine honderd jaar verder leven er ongeveer 23 miljoen nakomelingen van de toenmalige Indiase contractanten verspreid in ongeveer dertig landen. In de meeste landen vormen zij een Hindoe minderheid en dit betekent heel vaak dat zij over minder (informele) burgerrechten beschikken en zelfs totaal uitgesloten worden van deelname aan de politiek en militaire aangelegenheden in het nieuwe geboorteland. In sommige landen zijn deze Hindoes zelfs een zwaar onderdrukte minderheid en ze worden op alle mogelijke wijzen gedwongen om genetisch en cultureel te assimileren, soms zelfs met grof fysiek en seksueel geweld tegen de Hindoe vrouwen. Dit is iets wat wij niet moeten tolereren. Wij moeten ons nu krachtig organiseren om de toekomst van onze dochters en kleindochters veilig te stellen. Als wij niets doen, omdat wij te laf en te zwak zijn, dan zullen vreemde volkeren ons volk totaal verkrachten en uitroeien. Dan hebben wij onze heilige Hindoe plicht om te strijden voor het eigen voortbestaan verzaakt en onze eigen dochters verraden.

In Shri Rama ka Desh komen zulke wantoestanden niet voor. De Hindoes vormen dan immers een meerderheid en verdedigen hun belangen zelf, met een eigen leger en politieapparaat. Het is dan onmogelijk dat hun rechten vertrapt worden door lager ontwikkelde volkeren en rassen. Elk volk heeft immers het recht op zelfbeschikking en dit is zelfs een onvervreemdbaar recht.

In principe zijn alle landen waar de Indiase contractarbeiders voet aan wal zetten, voorbestemd om Shri Rama ka Desh te worden. Enkele van deze landen zijn bijvoorbeeld: Suriname, Guyana, Frans Guyana, Mauritius, Zuid-Afrika, Fiji eiland, Trinidad, enz. De Hindoes in al deze landen moeten gemobiliseerd en gemotiveerd worden om actief mee te werken aan het verwezenlijken van dit Hindoe paradijs. Het is immers in hen eigen belang om te strijden en te overleven.

Shri Rama Ka Desh is per definitie een staat met een Hindoe meerderheid, van tenminste zeventig procent. Maar het land beschikt over een veelkleurige minderheidsbevolking, die over gelijke burgerrechten beschikt en in absolute zin niet onderdrukt of bedreigd wordt. Hun veiligheid wordt gegarandeerd door de Hindoe meerderheid, die de plicht heeft om de welvaart te garanderen voor alle inwoners. De vertegenwoordiging van vele soorten volkeren, culturen en religiën is noodzakelijk, omdat elke Hindoe de plicht heeft om alles te leren over andere menselijke collectieven. Op deze wijze kan de Hindoe burger sneller wijs en volmaakt worden. Leven in een pluriforme of multiculturele samenleving is immers gezonder voor de geest en het verstand. Door de culturele diversiteit is de samenleving dynamischer en flexibeler, wat gunstiger is voor de eigen overleving op de lange termijn. Leren van elkaar is dus de norm in Shri Rama ka Desh.

Door planmatige immigratie kan in korte tijd een Hindoe meerderheid gerealiseerd worden in elk gewenst gebied of regio op deze planeet. Een internationaal orgaan organiseert en financiert dit met toestemming van de lokale inwoners zelf. Hindoes in vijandige gebieden dienen het eerste te emigreren naar het Shri Rama ka Desh territorium en zijn dan wel verplicht om keihard te werken aan de ontwikkeling van hun nieuwe thuisland.

Solar en waterstof economie.
In Shri Rama ka Desh wordt maximaal gebruik gemaakt van zonne-energie en alle andere niet vervuilende energiebronnen, zoals bijvoorbeeld golfenergie, waterkracht, waterstof technologie, windkracht, getijde energie, brandstofcellen, enz. Elke burger streeft bewust en actief naar een minimaal energieverbruik en verspilt zo weinig mogelijk. Het milieu is in principe zelfs heilig verklaard en wordt totaal niet vervuild of verwoest. Gecultiveerde landbouwgrond wordt maximaal benut, voor een hoge voedselproduktie en minimale afbraak van natuurgebieden. Bedreigde diersoorten worden eventueel met kloontechnologie in stand gehouden, in speciale natuurreservaten.

De economie moet in principe zelfvoorzienend zijn. De burger wordt gemotiveerd om niet te streven naar overbodige luxe en overconsumptie is totaal uit den boze. Het doel is om het geestelijk welzijn te verhogen en hierom is het niet noodzakelijk om te streven naar maximale economische groei en een excessief welvaartsniveau. Mensen moeten juist leren om hun behoeften te verminderen, want dat is beter voor de geestelijke groei tot een rijper en volmaakter menselijk wezen.

Harmonie en evenwicht staan centraal in Shri Rama ka Desh. Uitbuiting, plundering en vooral vernietiging van de natuur zijn totaal uit den boze en mogen zelfs wettelijk verboden worden. Het menszijn en het mens worden staan centraal in de levenswijze en levensfilosofie van elke burger. Dit zijn de belangrijkste wetenschappen van het volk van Shri Rama ka Desh. Het dienen en respecteren van al dat leeft, staat centraal in het alledaagse denken en handelen. In principe heeft elke burger de plicht om zich te ontwikkelen tot een dienend wezen, met een hogere intelligentie. Het zinnelijke en de primitieve geaardheden dienen overwonnen te worden, door een eigen verstandige keus te maken in het leven. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat er voldoende levenservaring wordt opgebouwd en juist hierom is de aanwezigheid van alle rassen en culturen in de samenleving noodzakelijk. De Hindoe kan in theorie immers veel meer leren van een niet-Hindoe, dan van een Hindoe zelf.

Het Hindoeïsme zelf is uiterst pluriform van karakter en streeft niet naar homogenisering, want dat is immers niet gunstig voor de overleving als groep.

Volgens mij zullen velen het idee van een Hindoestaat afwijzen, want het concept is hen onbekend. Toch is het grootste voordeel ervan dat de culturele diversiteit erkend wordt door het leger en de staat. Het recht van elke minderheidsgroep op een eigen taal, identiteit en cultuur wordt juist gerespecteerd en zorgvuldig bewaakt. Er is geen dwang om te integreren of zich (genetisch) te assimileren, zoals in de Westerse democratieën van tegenwoordig, waar de deskundigheid totaal zoek geraakt is. Nee, er is tolerantie en acceptatie van al wat leeft in de samenleving.

De Hindoe beschouwt zichzelf als een onwetend wezen, die hsijn hele leven lang moet streven naar meer wetendheid. Hoewel Hindoes ruim zestig zware religieus-filosofische geschriften in zuiver Sanskriet bezitten, zullen zij buitenstaanders en niet-ingewijden nooit vertellen dat zij over de absolute waarheid beschikken en de weg naar het paradijs hebben ontdekt. Zo'n bewering zou juist het bewijs zijn van extreme onwetendheid en dan zou de Hindoe zichzelf juist belachelijk en bespottelijk maken voor iedereen. De eerste plicht in het leven is juist om de eigen onwetendheid te bestrijden, hoewel deze eeuwig is, want dat is onlosmakelijk verbonden aan de (karmische) geboorte (reïncarnatie), als mensachtig wezen. In Shri Rama ka Desh dient elke burger dus de eigen onwetendheid te verkleinen. Dit is de eerste burgerplicht.

***

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 • 3.5. Inhoudsopgave van Manifest: Shri Rama ka Desh
 • 3.5.1. Voorwoord
 • 3.5.2. Inleiding
 • 3.5.3. Het kille leven in Nederland
 • 3.5.4. Doel van dit manifest
 • 3.5.5. Wat is Shri Rama ka Desh?
 • 3.5.5.1. De tweedimensionale democratie: dimensiocratie
 • 3.5.6. Bevrijding van Suriname
 • 3.5.7. Organisatie: Shri Rama cellen
 • 3.5.8. Participeer als individu
 • 3.5.9. Participeer als groep
 • 3.5.10. Conclusie
 • WEBpublication EBOOK wart0203 / EPAGE 6 of 12


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  offercode: wart0203
  Copyright @ Dewanand 2005