Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

WEBpublication EBOEK / EPAGE 5 of 5

Deel 5, Geheim rapport Nieuw Rechts.

Hoe verder? Aanbevelingen!

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1097
Offerdatum   13 juli 2005
Go to previous Epage

Noot vooraf
De inhoud van dit rapport is strikt geheim en mag niet gelezen worden door de Antifa, Kafka, AIVD en het Ministerie van Justitie, mits er een leesdonatie van minstens 10.000 euro gedaan wordt ten bate van de kas van Nieuw Rechts. De linkse landverraders zijn dus gewaarschuwd.

Normloze democratie
Het concept van democratisch bestuur heeft in wezen een normloos karakter. In een zuiver democratisch land moet de wil van de meerderheid alles bepalen. Adolf Hitler kwam via beschaafde democratische verkiezingen aan de macht en schafte via een keurig meerderheidsbesluit in het Duitse parlement de grondwet af, om een nazistische staat op te richten. In theorie was het Derde Rijk hierom een ontaarde democratische staat, wat uiterst bedenkelijk is. Gelukkig werd het Duizendjarige Arische Rijk van onze Führer Adolf Hitler na slechts dertien jaar ontmanteld, gepaard gaande met een heuse wereldoorlog en ruim 160 miljoen doden. Hierom twijfel ik of de democratie echt de beste staatsvorm is en wil ik onderzoeken of er geen futuristisch (high tech) alternatief is. Als techneut geloof ik dat technologie en politiek geïntegreerd moeten worden, om een echte kennisstaat te creëren, waarin intelligentie de normbepalende machtsfactor wordt en het voetengestamp van despotische aapmensachtige mannen uitgeschakeld wordt in de politieke arena. Hier zal ik komende jaren aan werken.

Wat wil Nieuw Rechts?
De term Nieuw Rechts klinkt veelbelovend en weerspiegelt een streven naar een andere strategie, om de problemen in de multiculturele samenleving op te lossen. Momenteel is Nieuw Rechts vooral een actiepartij. De centrale mantra van Nieuw Rechts is:

Behouden van eigen cultuur, gemeenschappelijke geschiedenis, taal en volk in engere zin.

Dit klinkt anders dan de mantras van drs. Hans Janmaat, 'Vol is vol' en 'Eigen volk eerst'. In wezen, zoals ik al eerder opmerkte, is het 'blank' en Germaans houden van Nederland het echte motief achter deze mantras, hoewel dit niet openlijk verkondigd wordt. Volgens mij is het echter niet onwettig en in principe niet direct wetsovertredend om dit motief openlijk te verkondigen, want de etnische groepen doen dit elke dag openlijk. Elke etnische groep, die ik onderzocht en ontmoet heb, denkt en handelt vanuit een racistische belevingswereld.

Aapachtige Hindoestanen
Zelfs Hindoestanen zijn niet anders, want het criterium om iemand als een Hindoestaan te beschouwen is totaal gebaseerd op raciale uiterlijke kenmerken. Binnen de hindoestaanse wereld komt er volgens mij veel meer racisme en genicisme voor, dan binnen de 'blank' Nederlandse gemeenschappen. Juist hierom is het voor mij moeilijk om samen te werken met de intolerante hindoestaanse clubjes, die vaak geleid worden door racisten en bekrompen despoten. Voor mij is het lachwekkend om mee te maken dat de etnische Hindoestanen geloven dat iedereen met een bruinachtig Indiaas uiterlijk automatisch Hindoe is van geboorte en de hindostaanse taal (befaamde sarnami) kent, net alsof het om aapachtigen gaat, die alles instinctief weten over hun taal en geloof. Juist vanwege deze bekrompenheid besef ik dat Hindoestanen behoorlijk onderontwikkeld zijn en heel hard moeten werken om hun primitief en aapachtig (?) geloof op een hoger niveau te brengen. Ik word altijd woest kwaad op Hindoestanen, die mij minachten, bespotten en uitlachen, omdat ik hindoeschrijver ben en principieel nadenk over de toekomst van het zuivere Nederlandse volk.

Kolonialistisch uiterlijk, Rotterdam
Het is in wezen natuurlijk dat er tegenkrachten ontstaan, binnen onze multiculturele samenleving. Rotterdam is een van de meest verkleurde steden en is nu het machtscentrum van extreemrechts in Nederland, wat heel opvallend is. Er is kennelijk iets grondig mis gegaan in deze stad. Een verklaring is misschien dat het grootste deel van de 'blanken' in Rotterdam tot de arbeidersklasse behoren en meer behoefte hebben aan het behouden van een herkenbare omgeving. Zij zijn meer gehecht aan de eigen traditionele Nederlandse leefgewoonten en minder gemoderniseerd of geglobaliseerd. Hierdoor weten zij minder over vreemde culturen en staan er nogal afwijzend tegenover. Dit is een van de argumenten.

Een ander zeer bedenkelijk argument is dat er een extreme haat leeft binnen de zwarte en gekleurde denkwereld tegen alles wat er kolonialistisch uitziet. Vrijwel ieder individu met ook maar een greintje neger DNA is hier eens mee geconfronteerd op een brutale of pijnlijke wijze. Vele Afro-fundamentalisten proberen het koloniale verleden te misbruiken, om macht en invloed te krijgen en een eenheid te creëren, door extreme anti-blanke opinies te verkondigen. Binnen de Afro-wereld is de hele solidariteit en het gevoel van verbondenheid gebaseerd op de Afro-gen doctrine, wat in feite uiterst racistisch denken is. Er is heel weinig ontwikkeling van een echte sterke ideologie en een culturele of religieuze identiteit, als Afro-mens. Als alleen het ras of de genen de norm zijn, dan geloof ik niet dat er ooit een echte sterke geestelijke identiteit kan ontstaan. In wezen is de Afro-doctrine (Black power) niet veel anders dan die van de 'blanken' (White power). Alletwee maken dezelfde fundamentele fout, dat zij het concept van solidariteit geheel baseren op stoffelijke en dus vergankelijke raciale factoren. Op dit punt moet ik toegeven dat de mensachtige in wezen een racist is en weigert om zich geestelijk op een hoger niveau te ontwikkelen, door gemakzucht en luiheid.

Ben ik extreemrechts?
De centrale mantra van mij is:

Wat is Nederland zonder echte Nederlanders?

Vanwege deze mantra vind ik rechtsgeoriënteerde bewegingen heel belangrijk voor het behoud en voortbestaan van Nederland. Hierbij moet ik botweg opmerken, dat ik een voorstander ben van het 'wit' of 'blank' houden van tenminste 90 procent van de Nederlandse bevolking, zowel nationaal, regionaal als lokaal. In theorie zou ik deze norm zelfs willen verankeren in de grondwet, om onduidelijkheid en willekeur te voorkomen. Het uitvoeren van een dergelijke norm hoeft in wezen niet te leiden tot een extreemrechtse of racistische samenleving, omdat het in het belang is van de meerderheid van het Nederlandse volk, en dus ook ten bate van de etnische minderheden zal zijn.

Er is hoe dan ook een positieve correlatie tussen nationalisme en de bereidheid van een individu om hard te werken in het belang van land en volk. Dit wordt altijd ontkend door reguliere onderzoekers met een academische graad. Ik als hindoewetenschapper wil gewoon de harde waarheid met eigen ogen aanschouwen en werken aan theorievorming om maatschappelijk aanvaardbare oplossingen te ontwikkelen, welke in het extreemste geval in het belang van alle levende wezens moeten zijn. Ook de bomen zouden moeten profiteren van een nationalistisch getint vreemdelingenbeleid, wat zeker als muziek in de oren zal klinken van extreemlinkse milieuactivisten.

Nuchterheid Hindoelander
Als ik met de nuchterheid van een Hindoelander nadenk over de ruim 1 miljard Hindoes op onze wereld, dan maak ik mij zorgen over de toekomst van de 14 miljoen 'blanke' Nederlanders, die er nog leven. Binnen dertig jaar tijd zal ruim dertig procent sterven wegens ouderdom. Er zijn daarna nauwelijks 9 miljoen zuivere Hollanders over, wat voor mij nog een argument is, om iets te doen ten bate van hun vreedzaam voortbestaan, tot de tijd dat ik opnieuw zal reïncarneren op deze planeet.
(ref. hoofdstuk 4.10. Nederland en 'The Golden Age of Kali Yuga', uit online Eboek 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2').

 • 4.10. Nederland en 'The Golden Age of Kali Yuga'
 • Voor mij heeft het oer-Hollandse volk een significante meerwaarde, omdat zij mijn leven gered hebben, in een bitter tijdperk toen zelfs mijn hindostaanse familie mij had verstoten om in eenzaamheid te sterven, als een hond van een lagere kaste.

  Nadelen van de multicultuur
  Stel eens de directe vraag: 'Waarom is het mis gegaan met de multiculturele samenleving in Nederland?'

  Antwoord kort:
  1. Gedurende de periode vanaf 1965 tot 1990 kregen teveel kansloze immigranten (ruim 400.000) een gratis enkeltje naar de riante welvaartsvoorzieningen, zonder er iets voor te hoeven doen. Het wijze Nederlandse spreekwoord, 'gratis is nooit goed', was men vergeten.

  2. Tot de Fortuyn periode was het politiek incorrect om kritisch of objectief te zijn over de ontaarde multicul, waardoor correcties onmogelijk waren. Feitelijk was het moeras al te diep toen Mahatma Pim Fortuyn op het toneel verscheen.

  3. Binnen de islamitische gemeenschap hadden radicale figuren alles al verziekt, wederom wegens gebrek aan controle en zelfcorrectie. Het antiwesterse en anti-Nederlandse geloof was reeds professioneel geïmplementeerd in de denk- en geloofswereld van minstens 60 procent van de moslimlanders. Niemand besefte dat het noodzakelijk was om de moslimlanders verder te ontwikkelen en hen te helpen om een moderne Europese islam te ontwikkelen, op hetzelfde niveau als het gereformeerde en oecumenische christendom, waarin eigenlijk alles gewoon mag wat de afgod uit de bijbel verboden heeft.

  4. Het Al Qaida netwerk had al een binnenlandse organisatie opgebouwd en grote delen van de migrantengemeenschap gemobiliseerd om te strijden tegen de westerling. Opvallend hierbij is dat de grootste debielen, criminelen en mislukkelingen geronseld waren om de samenleving steeds verder te verzieken, en om moslims aan te zetten tot haat tegen alles wat er 'blank' of autochtoon uitziet.

  5. Door de economische recessie, de beurscrisis en de toenemende werkloosheid. Werkgevers wilden het bedrijfsrisico hierdoor verkleinen, door een monocultureel werkklimaat te creëren, wat automatisch leidde tot ontslag van allochtonen en het uitsluiten van onaangepasten of vreemdelingen tijdens sollicitaties.

  6. Het uitblijven van verjonging binnen de Nederlandse politiek. Vastgeroeste oude mannetjes domineerden te lang het politieke klimaat, waardoor het beleid te star bleef en te weinig impulsen werden gecreëerd door risicovolle beleidswijzigingen. Tot op heden stroomt er te weinig, strijdbaar jong talent naar de politieke arena.

  7. De genetische assimilatie van nieuwkomers faalde, omdat zij teveel rechten kregen en brutaal werden. Er werd geen hard germaniseringsbeleid gevoerd, want dat vond men niet nodig. Het hele vreemdelingenbeleid werd op grote schaal misbruikt door ruim 300.000 buitenlanders, via schijnhuwelijken, valse vluchtverhalen, vervalsing van documenten en steunfraude met verblijfsvergunningen.

  8. Doordat de immigratie te snel verliep, faalde het integratie en aanpassingsbeleid, want de nieuwkomers ontwikkelden zich tot brutale parasieten en weigerden om zich verder te ontwikkelen tot hetzelfde niveau als de Nederlanders. Ruim 40 procent van de buitenlanders en vreemdelingen rotten weg met een WW, WAO, bijstandsuitkering of asieltoelage en ontwikkelde een primitieve subcultuur, waarin seks, feesten, drugs, alcohol en misdadigheid de norm werd. Het was destijds taboe om hierover iets te uiten, want dat beschouwde men als racisme en als uitingen van extreemrechts. Men besefte niet dat er een gevaarlijke Derde Wereldcultuur geïmporteerd werd, dankzij de immigratie van ruim 500.000 kanslozen.

  9. Het volgende feit klinkt raar, maar het is de harde waarheid. Moslims hebben ervoor gezorgd dat heel Nederland nu een kastenmaatschappij is, omdat geloven in apartheid en kasten een vast kenmerk is van het islamisme en de hele koranische haatdoctrine. Diverse hindoestanen hebben geuit dat het de schuld van de moslims is dat de multiculturele samenleving totaal verziekt is, en dat men nu boos is op alle allochtonen.

  Tot op heden weten de zogenaamde experts en deskundigen niet hoe het vreemdelingenbeleid verder ontwikkeld moet worden. Het is momenteel een grote zooi bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en het resultaat is verspilling van honderden miljoenen euro's aan belastinggelden per jaar. Het is terecht dat Nieuw Rechts het waanzin vindt dat er 160 miljoen euro verspild wordt aan taallessen aan allochtone vrouwen, die totaal kansloos zijn en het vertikken om cultureel en genetisch te assimileren.

  Linkse hoerenstaat
  Het resultaat van dertig jaar fout vreemdelingenbeleid is de ontwikkeling van een linkse hoerenstaat, dat het Nederlandse volk tot de grote hoer van de wereld heeft gemaakt en hen meedogenloos vernietigd. Als de staat het zuivere volk verraadt dan dient het volk hiertegen te protesteren, door keihard te strijden en zich desnoods te bewapenen, om het landverraad radicaal te beëindigen. Dit is noodzakelijk volgens democratische correctiemechanismen, waarbij het zuivere oervolk de norm bepaald. In een democratische staat moet het volk feitelijk bewapend zijn, om te strijden voor hun eigen grondrechten.

  Inversie is fataal
  Als de volksidentiteit inverteert dan is dat fataal voor de overlevingskracht van het oervolk. Dit is een van de grootste gevaren van een ontaarde multicultuur, want na inversie zijn alle etnische groepen reddeloos verloren en dan ontstaat er een allochtocratie, waarin het volk tot slaaf en hoer wordt verklaard. Het land en de economie brokkelen dan verder af, tot er een apenstaat ontstaat, waarin willekeur, wanbeleid en corruptie de norm zijn. Dit is in Suriname gebeurd. Om dit te voorkomen moeten jonge rechtse krachten het land voortijdig zuiveren, op een intelligente en maatschappelijk aanvaardbare wijze.

  Is Nieuw Rechts echt extreemrechts?
  De sterke man van Vlaams Belang is Filip de Winter. Men heeft indertijd het Vlaams Blok tot een verboden organisatie bestempeld, hoewel er nooit gepleit is voor fascistische of extreemrechtse oplossingen voor het vreemdelingenprobleem. Vlaams Belang is gewoon een nette protestpartij van de autochtonen en streeft naar maatschappelijk aanvaardbare oplossingen.

  Doordat Nieuw Rechts kontakten onderhoudt met Filip de Winter denkt men nu dat deze organisatie een extreemrechts karakter heeft. Het is niet aangetoond dat Nieuw Rechts een ondergrondse paramilitaire tak heeft of dit nastreeft. Ook wil Michiel Smit gewoon de belangen van de vergeten Nederlanders behartigen, omdat zij het slachtoffer zijn van het vreemdelingenbeleid en de verkleuring. Hierbij speelt de latente anti-blanken haat onder de grote meerderheid van de allochtonen een heel grote rol. Het islamitisch terrorisme heeft het nationalistisch denken versterkt, als een logische en natuurlijke reactie. Als de Nederlandse regering niet krachtig optreedt tegen de anti-Nederlandse krachten dan zal elke rechtse partij sterker worden, omdat het Nederlandse volk zich dan nog sterker bedreigd gaat voelen. In wezen is het openbaar gedrag van de moslims inderdaad on-Nederlands en bedreigend tijdens het alledaags informeel contact. De politie weet geen raad meer met de tientallen allochtone bendes die 'blanken' in elkaar slaan en 'blanke' meisjes systematisch verkrachten of onteren. Dit zijn feiten, die veel angsten losweken onder het Nederlandse slavenvolk.

  De actiemantra van Nieuw Rechts is:

  'Houden van Nederland'

  In feite is het noodzakelijk dat elke Nederlander leert om te houden van Nederland, want anders kan dit klein landje afgeschaft worden en verdwijnen van de wereldkaart. Juist deze kreet bewijst dat Nieuw Rechts nationalistisch is en geen racisme of vreemdelingenhaat propageert. Nieuw Rechts is volgens mijn waarneming niet extreemrechts of fascistisch, want er is geen behoefte aan een gewelddadige oplossing. Ik moet wel toegeven dat Nieuw Rechts over te weinig deskundigheid beschikt om de gestelde doelen in het tien puntenplan te verwezenlijken en hoop van harte dat zij dit veranderen.

  Op grond van mijn waarneming kan ik rustig stellen dat Nieuw Rechts geweld of fascistische oplossingen volledig afkeurt. Ook antisemitisme komt niet voor in het partijprogramma, wat heel goed is. Elke Nederlander die iets geeft om Nederland zou moeten overwegen om deze oernederlandse partij een eerlijke kans te geven, in het belang van het Nederlandse volk en haar toekomst.

  Conclusie en aanbevelingen
  De ontwikkeling van de rechtse volksbeweging staat gelukkig niet stil, wat uiterst positief is voor de overleving van het zuivere Nederlandse volk. Nieuw Rechts doet nu actief mee en wil in wezen een nieuwe, pacifistische rechtse strategie ontwikkelen, om de talloze problemen in de mislukte multiculturele samenleving op te lossen. Wezenlijk hierbij is dat vele 'blanken' nu weten dat de allochtonen en allahtonen soms extreem anti-blank, anti-Nederlands of antiwesters denken en geloven, wat hen beangstigd. Het racisme, islamisme en het fascisme onder de vele gekleurde etnische groepen dient ook bestudeerd te worden, want dit is heel gevaarlijk voor de toekomst van land en volk.

  Vrijwel elke Nederlander is wijzer geworden na de Tweede Wereldoorlog. Er is geen behoefte om voor de Hitleriaanse oplossing te kiezen, want dat vindt men gewoon afschuwelijk en on-Nederlands. Nieuw Rechts zoekt nu koortsachtig naar betere oplossingen en dient gesteund te worden, om de deskundigheid op een hoger niveau te brengen. Het is niet goed dat men zulke matig rechtse partijen negeert of stigmatiseert, want de rechtse krachten kunnen de economie revitaliseren en tot bloei brengen, dankzij een sterkere arbeidsmoraal en investeringsbereidheid. Onderzoekers en journalisten dienen hier rekening mee te houden en niet domweg elke rechtse beweging af te wijzen.

  In een democratisch land zijn rechtse krachten noodzakelijk als natuurlijke correctiemechanismen. Onderzoekers dienen dit diepzinniger te analyseren en te pleiten voor nieuwe rechtse beleidsinstrumenten, om de multiculturele wanproducten te corrigeren en de continuïteit van land en volk te garanderen.

  In dit rapport zijn complexe psychologische processen in de multiculturele samenleving buiten beschouwing gelaten, om het betoog leesbaar te houden.

  In wezen is het wettelijk toegestaan om een sterke organisatie op te bouwen, die bewust streeft naar monoculturalisatie of het behouden van de genetische homogeniteit. Het is niet tegen de grondwet of in strijd met het wetboek van strafrecht om ernaar te streven om Nederland voor minstens negentig procent 'BLANK' te houden. Een monoculturele samenleving is solidair, sterker, georganiseerder en veiliger dan een ontaarde multicultuur. Het is minder chaotisch, er is meer orde, meer stabiliteit, heeft een eenduidige norm en een uniform samenwerkingsprotocol, wat beter is voor de productiviteit en de arbeidsmoraal. Het diepere metafysische verband tussen de monocultuur en de entropie van een levend collectief zal ik in een toekomstig wetenschappelijk artikel uitwerken.

  Evolutie Nederlands volksbewustzijn
  Een monoculturalistische organisatie hoeft in wezen niet extreemrechts of fascistisch te zijn, want de grote meerderheid van de Nederlanders is goed ontwikkeld en zal altijd kiezen voor beschaafde oplossingen. De autochtone Nederlanders ken ik als de wijste mensen van heel Europa en daarom heb ik veel vertrouwen erin dat zij nooit massaal zullen kiezen voor de onbeschaafdheid uit de vorige nazistische eeuw. Juist hierom zijn kreten zoals 'Nieuw Rechts', 'blank rechts', 'gezond rechts', 'molentjes naar rechts', 'bewust rechts', 'wit is rechts', 'roer naar rechts', 'zeik rechts', 'neuk rechts', 'tjakka rechts' of 'normaal rechts' het harde bewijs dat men koortsachtig en creatief werkt aan de evolutie van het Nederlands volksbewustzijn. Ik ben vanwege mijn karmische band met dit volk verplicht om mijn kennis aan te wenden ten bate van hun overleving op een heel lange termijn.

  Aanbevelingen voor Nieuw Rechts
  Om dit rapport compleet te maken volgen nu enkele aanbevelingen voor Nieuw Rechts.

  1. Opbouwen van NR-baarmeisjes club, om ervoor te zorgen dat Nederlandse meisjes sterker worden en bewust kiezen voor het baren van zuiver Nederlandse kinderen. Immers, in de Germaanse oudheid waren het vrouwen, die het volk verzorgden en hen in stand hielden.

  2. Ontwikkelen van NR-webring, binnen 12 maanden, om internet maximaal te benutten. Doel moet zijn om een slordige 1000 websites te organiseren of onderling te linken, die werken aan de Nieuw Rechts ideologie of er iets over publiceren. Doordat de kosten hiervan heel laag zijn, lijkt dit een haalbaar plan.

  3. Ontwikkelen van honderden teksten over de Nederlandse cultuur, door er een nationale schrijfwedstrijd over te organiseren. Alles dan publiceren op een goedkope mega-cultuur site. Daarna NR-culturele commissies starten in hele land, om het Nederlandse volk hen cultuur terug te geven, wat afgepakt is door de linkse dictators en hondse verraders.

  4. Oprichten van een NR-spermabank, om zoveel mogelijk vruchtbare vrouwen te laten baren, zodat het voortbestaan van het zuivere Nederlandse volk gegarandeerd wordt. Spermadonoren worden hierbij internationaal geselecteerd, op raszuiverheid, intelligentie en gezondheid. Deze NR-spermabank kan eventueel internationaal opereren en kan zelfs ervoor zorgen dat niet-blanke vrouwen ook gegermaniseerd worden.
  (zie ook tekst: wfor1010.doc / 010907vr / Blank Sperma voor Afrika / 1370W )

 • Blank Sperma voor Afrika
 • 5. NR-immigratiepolitiek ontwikkelen met intelligente SS-Ramchips.
  De centrale mantra in een SS-Ramchip is:
  'Sluit alle grenzen met land X, als de X-mannen minstens vijf jaar gebeest hebben'.
  Door deze mantra te implementeren in het vreemdelingenbeleid kan ervoor gezorgd worden dat de toestroom van kansloze mannen uit een probleemland radicaal gestopt wordt. Om dit te realiseren mogen internationale vluchtelingenverdragen gewoon opgeheven worden, omdat het nationaal belang voorop moet staan. Het is immers ook slecht voor de allochtonen als er meer idioten of inteelt debielen uit hun herkomstland bij komen. Immigratie van intelligente en kansrijke mensen moet juist gestimuleerd worden, om de economische kracht van de migranten te versterken, eventueel door de nulmigratie filosofie radicaal te implementeren in elke SS-Ramchip, waarin alle data over de immigratie per herkomstland opgeslagen wordt.
  (zie ref. hoofdstuk 4.9. Concept nulmigratie moslims uit online Eboek 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2')

 • 4.9. Concept nulmigratie moslims
 • 6. Professioneel zuiveringsplan ontwikkelen voor alle moslims in heel Europa, door intensief samen te werken met alle anti-moslim organisaties wereldwijd. Hierbij moet de geestelijke groei en evolutie van moslims in Europa centraal staan, om een islamitische Verlichting te realiseren, waarin alles gewoon moet kunnen wat de koran verboden heeft. De moderne Euromoslim moet als gelijkwaardige mensachtige een eerlijke kans krijgen, om actief mee te doen en op den duur volledig geassimileerd worden in het Tienduizendjarig Europese Germaanse Rijk, boordevol met 'blonde' en 'blauwogige' raszuivere heiligen.

  ***

  Stof tot nadenken uit de Bhagavad Gita

  Bhagavad Gita: vers 3.32
  'Maar wie uit afgunst deze aanwijzingen veronachtzaamt en ze niet geregeld naleeft, dient beschouwd te worden als verstoken van alle kennis, verdwaasd en gedoemd tot onwetendheid en gevangenschap.'

  Bhagavad Gita: vers 5.16
  'Wanneer men echter verlicht wordt door de kennis die de onwetendheid vernietigt, onthult deze kennis alles, zoals de zon overdag alles verlicht.'

  Bhagavad Gita: vers 13.8-12
  'Nederigheid, bescheidenheid, geweldloosheid, verdraagzaamheid, eenvoud, het benaderen van een bona-fide geestelijk leraar, reinheid, evenwichtigheid en zelfbeheersing; onthechting van al wat tot zinsbevrediging dient, vrijheid van vals ego, het kwade zien van geboorte, dood, ouderdom en ziekte; niet gehecht zijn aan kinderen, vrouw, huis en haard, en gelijkmoedigheid zowel bij aangename als onaangename gebeurtenissen; voortdurende en onverdeelde toewijding jegens Mij, verblijven op eenzame plekken, onthechtheid van alle mensen in het algemeen; inzien hoe belangrijk zelfverwerkelijking is en filosofisch onderzoek verrichten inzake de Absolute Waarheid - dit alles verklaar Ik tot kennis, en wat hier tegenin gaat is onwetendheid.'


  Literatuur
  De grote klassieken van India
  De Bhagavad-Gita zoals ze is
  Volledige uitgave.
  Auteur: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
  Stichter-acarya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna-Bewustzijn.
  The Bhaktivedanta Book Trust, Amsterdam.
  ISBN 90-70742-02-0 / CIP

  Bestellen via
 • www.blservices.com (vanaf zes euro verkrijgbaar)
 • ***

  Go to previous Epage

  1. Deel 1, Geheim rapport Nieuw Rechts. Inleiding.
  2. Deel 2, Geheim rapport Nieuw Rechts. Extreemrechts in het kort.
  3. Deel 3, Geheim rapport Nieuw Rechts. 27 Exacte definities.
  4. Deel 4, Geheim rapport Nieuw Rechts. Ideologie.
  5. Deel 5, Geheim rapport Nieuw Rechts. Hoe verder? Aanbevelingen!.

  WEBpublication EBOEK / EPAGE 5 of 5


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Copyright @ Dewanand 2005