Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

WEBpublication EBOEK / EPAGE 4 of 5

Deel 4, Geheim rapport Nieuw Rechts.

Ideologie

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1096
Offerdatum   13 juli 2005
Go to previous Epage ... Go to next Epage

Noot vooraf
De inhoud van dit rapport is strikt geheim en mag niet gelezen worden door de Antifa, Kafka, AIVD en het Ministerie van Justitie, mits er een leesdonatie van minstens 10.000 euro gedaan wordt ten bate van de kas van Nieuw Rechts. De linkse landverraders zijn dus gewaarschuwd.

Dat de rechtse wereld in Nederland niet stil zit, blijkt duidelijk uit de splinternieuwe politieke organisatie van Michiel Smit. De naam van deze organisatie is verrassend en spreekt in zekere zin voor zichzelf. Nieuw Rechts is een term die nogal tot de verbeelding spreekt en een nieuwe boodschap schijnt te verkondigen. Een nadere analyse is derhalve gewenst.

In een pamflet van mei 2005 van Nieuw Rechts staat het tienpuntenplan van deze politieke organisatie. Een opmerkelijk punt is:

"1. Geen wijken met meerderheid vreemdelingen
Geen wijk mag een meerderheid vreemdelingen bevatten. Groepen die oververtegenwoordigd zijn, en een 'klein Marokko of Turkije' vormen, worden gemotiveerd om naar hun eigen land te gaan. Hiervoor komen in deze wijken speciale emigratiebureaus. Misbruik van sociale voorzieningen gaan in deze wijken met voorrang bestreden worden. De overheid mag het verblijf van illegalen in Nederland niet (laten) ondersteunen, illegalen dienen direct aangehouden en uitgezet te worden. Volgens Nieuw Rechts is 'integratie' een illusie en kan er slechts sprake zijn van een 'aanpassen'of wegwezen beleid van de overheid."
(einde citaat)

Opmerkelijk voor mij is de laatste zin waarin het begrip integratie als een illusie wordt gezien, maar tegelijkertijd gepleit wordt voor aanpassen. Deze twee termen worden in geen enkele tekst van Nieuw Rechts goed gedefinieerd, waardoor het onduidelijk is wat zij ermee bedoelen. Het geeft wel aan dat de deskundigheid binnen Nieuw Rechts nog niet goed ontwikkeld is en dat zij behoefte hebben aan specialisten en rechtsgeoriënteerde experts.

Doordat ik al vijftien jaar de rechtse politieke wereld bestudeer, is het voor mij fascinerend om Nieuw Rechts uitvoerig te onderzoeken en na te gaan of zij vatbaar zijn voor futuristische oplossingen van het vreemdelingenprobleem. Het is echter moeilijk om een vage rechtse stroming te doorgronden, want vele ideeën worden samengevat in niet goed gedefinieerde begrippen. Doordat Nieuw Rechts een jonge partij is, zijn de partijstructuur en de interne beslissingsstructuur nog niet goed ontwikkeld. Hierom lijkt Nieuw Rechts nog steeds op een van de vele rechtse eenmansclubjes, die koortsachtig zoeken naar een oplossing en een felbegeerde zetel in de gemeente of het parlement.

Momenteel (omstreeks juni 2005) zijn er veel politieke eenmansclubjes actief in Nederland. De diverse topfiguren binnen al deze clubjes zijn: Geert Wilders, Nawijn, Peter R. de Vries, Lijst Pim Fortuyn, Forza, Nationale Alliantie, wijlen Nieuwe Nationale Partij, en nog enkele uiterst radicale groepjes, die echter duidelijk kansloos zijn, om echt ooit genoemd te worden. Voor mij als onderzoeker is het duidelijk dat de rechtse wereld nogal versnipperd is en dat niemand eigenlijk weet hoe het anders moet. In wezen lijkt deze toestand op die van Somalië, waar de vele bewapende kliekjes elkaar op leven en dood bestrijden en iedere topman de dictator wil worden. Michiel Smit heeft misschien groot gelijk, toen hij op 28 mei 2005 verkondigde dat Nederland een bananenrepubliek is, tijdens de manifestatie op het plein in Den Haag. Hij liet die dag een trosje bananen plaatsen voor de deur van de Tweede Kamer.

In zekere zin vertegenwoordigen al de genoemde organisaties een bepaald sociaal en maatschappelijk segment binnen de Nederlandse samenleving, waardoor het bewijsbaar is dat vele autochtone Nederlanders ontevreden zijn, en zoeken naar een Messias, die hun verlost van alle wanhoop en ellendige uitzichtloosheid. Elke organisatie vertegenwoordigd de onvrede van een dergelijk groepje burgers en probeert hun wensen op de politieke agenda te brengen, wat tot nu toe niet goed gelukt is.

Mahatma Pim Fortuyn is waarschijnlijk de enige rechtsgeoriënteerde politicus, die er bijna in slaagde om de onvrede van het volk om te zetten in een brede vertegenwoordiging, maar ongelukkigerwijs geliquideerd werd door politieke tegenstanders. Het volk raakte in paniek en vond een nieuwe spreekbuis via Theo van Gogh, die helaas ook werd geëlimineerd, wat een kettingreactie veroorzaakte in Nederland. Tot op heden zijn er ruim twintig aanslagen gepleegd op moskeeën, waarbij er gelukkig geen enkele moslim gedood is. Er zijn helaas bewijzen gevonden dat de Nederlandse samenleving aardig radicaliseert en dat ook de politieke organisaties hieraan meedoen. Dit proces moet omgekeerd worden, omdat het nadelige gevolgen kan hebben voor de economische groei en voor het algemene welzijnsgevoel van de burgers.

In zekere zin is er tot nu toe geen enkele zinnige oplossing ontwikkeld voor de toenemende radicalisering. Er is zelfs een trend waar te nemen dat men het politiek correct denken met straffe hand wil herstellen, wat uiteraard geen oplossing is, omdat het politiek incorrect denken en alle taboes dan een ondergronds bestaan gaan leiden. Ondergrondse bewegingen kunnen gewelddadiger zijn en moeilijker gecontroleerd of gecorrigeerd worden. Hierom is het heel goed dat Nieuw Rechts een open discussieforum heeft en bijna alles tolereert wat anti-islamitisch klinkt. Ik geloof niet dat elke Nederlander die anti-islamitische dingen schrijft op internet een echte radicale rechts-extremist is, omdat de meesten helemaal niet weten wat dit begrip in wezen betekent. Op grond van mijn onderzoek is het voor mij wel duidelijk geworden dat al deze anti-islam of anti-allochtoon uitingen gewoon een boze reactie zijn en meestal niet tot directe gewelddadige bejegening leidt, als de betreffende persoon met iemand uit die doelgroep geconfronteerd wordt.

De kritiek en de onvrede weergeven feitelijk de informatiebehoefte van Nederlanders om exacter te weten wat er gebeurt met hun geliefde Nederland. Tijdens mijn onderzoek, onder mijn normale auteurspseudoniem (Hindoeschrijver Dewanand) heb ik weleens zelf uiterst anti-islamitische teksten gepost op rechtse forums, en merkte dat de Nederlanders dat niet echt waardeerden. Tijdens persoonlijke gesprekken met leden van diverse rechtse partijen merkte ik zelfs duidelijk dat zij zich distantiëren van het harde fascisme en absoluut niet nazistisch georiënteerd waren, wat in feite het harde bewijs is dat er verdomd weinig radicale extreemrechtse mensen zijn die serieus lid zijn van een politieke organisatie. Dit is opmerkelijk voor mij.

Evolutie van het rechtse denken
Alle tekenen wijzen erop dat het rechtse denken aan het evolueren is. Op een tiental internetforums zijn er ongeveer twintigduizend Nederlanders bezig met een intensief debat over de talloze problemen binnen onze multiculturele samenleving. Ik constateer vaak onmacht in al deze eindeloze discussies en vraag mij af waar het naartoe zal leiden. Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) weet feitelijk geen raad met al deze wetovertredende Nederlanders en raakt helemaal in paniek als ook de Marokkanen, allachtonen en overige allochtonen de wet overtreden, hoewel dit vroeger geaccepteerd was. Ik onderzoek nu wat de gevolgen kunnen zijn van dit massapsychologisch proces, waarbij er een radicale onderbewuste cyberidentiteit groeit in het onderbewustzijn van vele tienduizenden mensen in Nederland.

Onderbewuste radicale cyberpersoonlijkheid
Enkele jaren geleden hebben onderzoekers reeds gerapporteerd dat bloedige en gewelddadige computerspelletjes (Doom, Quake, enz.) mensen kunnen aanzetten tot fysiek geweld tegen anderen. Een jonge tiener die gewend is om urenlang per dag honderden mensachtige monsters dood te schieten in de digitale cyberwereld, kan eens de behoefte krijgen om ditzelfde te willen doen in de reële wereld. Er zijn inderdaad uitbarstingen geweest op scholen, waarbij dolgedraaide individuen met een echt pistool tientallen mensen neerschoten, precies zoals in de digitale spelwereld. De deskundigen weten tot nu toe niet wat het echte verband is en hebben nog niets concreet gedaan om kinderen te weerhouden om elke dag urenlang digitale monsters dood te schieten. De mentale vervuiling en radicalisering is iets wat de politici niet echt hebben aangepakt, hoewel het een tikkende tijdbom is. Dit probleem dient in zekere zin grondiger onderzocht te worden, want het lijkt mij niet goed voor de geestelijke gezondheid om urenlang eenzaam en geïsoleerd bezig te zijn achter een beeldscherm en dan op bloedige wijze monsters af te slachten. Er ontstaat dan een gewetenloze onderbewuste persoonlijkheid, wat volgens mij, grote gevolgen moet hebben voor de persoonlijkheidsontwikkeling op latere leeftijd. Psychiaters en psychologen besteden hier te weinig aandacht aan en kunnen geen interdisciplinair onderzoek uitvoeren, omdat dit onethisch is.

Internet en onbeschaving
Opvallend is dat vrijwel 99 procent van de mensen op de rechtse forums een schuilnaam gebruiken en soms heel gevaarlijke uitlatingen doen. Ik zie soms gewoon postings die gewoon aanzetten tot haat en moord. Door de anonimiteit is er geen sociale controle, wat regelmatig tot excessieve teksten leidt. In zekere zin voelen veel forumdeelnemers zich niet verantwoordelijk voor datgene wat zij schrijven, omdat zij niet beseffen wat de indirecte gevolgen kunnen zijn voor hun eigen psyche. Op dit punt twijfel ik of internet echt leidt tot meer beschaving, omdat alleen een gezonde normale socialisatie een echt beschaafd individu kan creëren. Internet is in wezen het ultieme toppunt van onbeschaving geworden in Nederland. Onderzoekers weten wel dat internet ongekende mogelijkheden biedt om hoogwaardige kennis goedkoop te verspreiden, maar beseffen dat dit niet echt gebeurt.

De ontwikkeling van massacommunicatie via internet heeft in zekere zin de radicalisering van de Nederlandse samenleving versterkt, omdat de anonimiteit flink toegenomen is in het dagelijkse leven. Ik merk vaak dat mensen elkaar tijdens persoonlijke ontmoetingen, bijna op dezelfde wijze wantrouwen als op internet. Er leeft een onderbewuste angst voor de ander op internet en dit heeft de samenleving op grote schaal getransformeerd. Deze angst is echter een ideale voedingsbodem voor doctrinistische en anarchistische opvattingen, omdat men zo geconditioneerd wordt, na enkele duizenden uren door te brengen in een anonieme en digitale angstwereld. Derhalve is het voor mij geen wonder dat de samenleving radicaliseert en uiteenvalt in tientallen splintergroepjes.

Cybertoob, digitale kastenmaatschappij
Pluspunt is zeker dat de communicatie tussen mensen en de uitwisseling van gedachten en denkbeelden toeneemt, door internet. Minpunt is dat er na verloop van enkele maanden een verzadigde cybertoob is ontstaan en dat de digitale agenda dan vol is. Dit betekent dat het individu dan een vaste digitale kennissenkring heeft opgebouwd en geen tijd heeft voor nog meer e-mail of forum kontakten. Een groot minpunt is hierbij zeker dat de meeste cybertopen na verloop van tijd convergeren tot een digitale kastengemeenschap en vrij snel intolerant wordt voor nieuwkomers en vreemdelingen. Dit groepsvormingsproces is vrij lastig, want het opent de deur voor pijnlijk cyberracisme en digitale discriminatie. Op den duur ontstaan er strikt gesloten cybergemeenschappen, die zichzelf niet kunnen corrigeren en steeds sterker radicaliseren. Andersdenkenden of alles wat afwijkt wordt dan digitaal eruit getrapt (bannen, IP blokkering), waarna de cybergroep zonder extern toezicht of zelfcorrectie vrolijk verder raast. Wat is het grote gevaar van dit proces?

Onderbewuste cyber-ik
Individuen met een zwakke en labiele persoonlijkheid kunnen zodanig gemanipuleerd worden, dat hun hele persoonlijkheid overgenomen wordt door de onderbewuste cyberidentiteit (de gevaarlijke extremistische cyber-ik), welke door een indoctrinerende cybertoob is ontwikkeld. Hierbij moet ik opmerken dat socialisatie via een cybertoob (voorbeeld internetforum) leidt tot een onvolledige persoonlijkheid, omdat de communicatieprocessen onvolledig zijn. Het is in wezen schijnsocialisatie en kan juist leiden tot contactgestoordheid en een zwakke persoonlijkheid, welke heel makkelijk te beïnvloeden is.

Tijdens communicatieprocessen moet er een correctiemechanisme zijn, om te kunnen leren en geestelijk te groeien. Het feit dat iemand achter een computer niet kan waarnemen wat er gebeurd met de andere persoon na het sturen van een emotioneel beladen tekst, geeft aan dat er geen correctie plaats vindt tijdens het communicatieproces, wat nog duidelijker bewijst dat het inderdaad onvolledig is, want de 90 procent non-verbale interactie ontbreekt totaal. Ook dit heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Onvolledige communicatie internet
Het feit dat de communicatie op internet onvolledig is, impliceert volgens mij dat de rechtse ideologie zich ook onvolledig ontwikkelt en op den duur zelfs op een dwaalspoor terecht kan komen. Ditzelfde gebeurt echter ook met de tegenpartijen. Volgens mij verloopt bijna 90 procent van de communicatie tussen Nieuw Rechts en de sympathisanten via internet, wat aangeeft dat het kan leiden tot een onvolledige eindtoestand, waarbij ook de ontwikkeling van de ideologie onsamenhangend zal worden. Dit betekent simpelweg dat de ontwikkeling van Nieuw Rechts tot een sterke reële organisatie zal vastlopen, omdat er geen echte verdieping van de ideologie plaats kan vinden, in een omgeving waar de communicatie onvolledig is. Dit veroorzaakt een instabiele losse politieke organisatie, die nooit een echte oplossing kan bedenken voor de vele problemen in onze multiculturele samenleving.

Bittere darwinistische kastenmaatschappij
Feit voor mij is al jaren dat Nederland inderdaad multicultureel is en geconvergeerd is naar een bittere darwinistische kastenmaatschappij, waarin ras, geloof en etniciteit normbepalend zijn voor bijna alles wat er gebeurt. Minpunt is dat er inderdaad steden zijn waar de 'blanken' verdoemd zijn, om zelf het slachtoffer te worden van discriminatie, op het moment dat zij een locale minderheid zijn. Dit is heel jammer, maar een logische reactie van onderontwikkelde etnische minderheidsgroepen, die in het verleden niet voldoende gemotiveerd zijn om zelf iets te doen aan hun achterlijkheid en onvolwaardigheid.

In zekere zin durf ik te stellen dat het grootste deel van de niet-westerse immigranten het slachtoffer geworden zijn van een linksgeoriënteerd vreemdelingen- en minderhedenbeleid, waarin er geen correctie plaatsvond van foutief, achterlijk of onaangepast gedrag. Hierbij speelt de neiging van elk mens, ongeacht ras of geloof, om te kiezen voor de weg van het grootste genot en de minste weerstand, een grote rol. Een vrij groot deel van de immigranten is niet goed afgericht om hard te werken aan de eigen ontwikkeling en om zelf kansen te scheppen, door te kiezen voor aanpassing en maximale benutting van alle (gratis) ontplooiingskansen in de moderne samenleving. Uiterst moeilijke zaak, maar toch interessant om het te zien als een grote uitdaging, want er is voor een bèta georiënteerde wetenschapper altijd een optimale oplossing voor elk definieerbaar probleem.

In het volgend deel zal geanalyseerd worden wat Nieuw Rechts wil en hoe het verder moet met deze politieke organisatie.

***

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 1. Deel 1, Geheim rapport Nieuw Rechts. Inleiding.
 2. Deel 2, Geheim rapport Nieuw Rechts. Extreemrechts in het kort.
 3. Deel 3, Geheim rapport Nieuw Rechts. 27 Exacte definities.
 4. Deel 4, Geheim rapport Nieuw Rechts. Ideologie.
 5. Deel 5, Geheim rapport Nieuw Rechts. Hoe verder? Aanbevelingen!.

WEBpublication EBOEK / EPAGE 4 of 5


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
Copyright @ Dewanand 2005