Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 15 of 27

Voordelen blank houden Nederland

14. Karma, reïncarnatie en rassen op niveau van het atma


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Dewanand
Offercode      WFOR1284
Offerdatum     11 september 2010

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland
 • Nu zal onderzocht worden wat het verband is tussen rassen en het atma, de ziel. Deze materie ligt nogal gevoelig bij Hindoes, omdat zij vaak geloven dat de Hindoe ziel anders is dan de ziel van andere rassen. Veel Hindoes geloven in het bestaan van een uniek Hindoeras, hoewel het voor wetenschappers duidelijk is dat dit ras gewoon een hypermix is van alle andere hoofdrassen. In zekere zin is het Hindoeras een vuilnisbakkenras, met als unicum het bestaan van een hyperdynamische pigment regeling. Hierom hebben mensen van het Hindoeras alle kleuren en zijn zij heel divers in verschijningsvormen.

  De ziel of het atma is iets wat ik nu zal uitleggen. Oorspronkelijk bestond alleen Brahman in het universum en toen bestonden andere levende wezens nog niet. Brahman maakte toen zielen uit hsijn eigen lichaam en deze werden het atma genoemd, dat steeds opnieuw moet reïncarneren in een stoffelijk lichaam. Elke ziel heeft een datapakketje uit vorige incarnaties en dit noemt met het karma. Naarmate de ziel steeds vaker reïncarneert zal dit datapakketje dus steeds groter worden, tot het op een gegeven moment voldoende informatie en kennis bevat om te reïncarneren in een menselijk lichaam en dan verlossing kan realiseren.

  Maar de ziel kan niet zomaar verlost raken als het zich in een menselijk lichaam bevindt, want het individu moet hier hard voor werken. Zuivering van het karma is hiertoe noodzakelijk en dat kan door te mediteren of door kennis te consumeren uit de heilige Vedische boeken. Slechts weinig mensen bereiken een hoog geestelijk levensniveau en verdoemen zo hun karma en ziel, waardoor de ziel dan opnieuw moet reïncarneren in miljoenen lichamen, om samadhi (verlossing) te realiseren. Zo werkt het een beetje volgens de leer van de Vedanta.

  Elke ziel is dus een deeltje uit het lichaam van Brahman en het is onveranderlijk en eeuwig. Na samadhi als de ziel dan het lichaam verlaat dan zal het terugstromen naar het lichaam van Brahman en weer een worden ermee, via de rivier van zielen. Dit is dan de unificatie van de individuele ziel met Brahman (noemt men weleens paramatma of opperziel) en dan hoeft deze ziel niet meer te reïncarneren in een stoffelijk lichaam.

  De relatie ras en ziel is interessant. Het is niet zo dat er een unieke soort rassenziel bestaat, want alle zielen zijn identiek aan elkaar. Wel is het zo dat elke ziel een eigen karmische lading en datapakket bevat. Deze informatie en gegevens worden gebruikt om een specifiek stoffelijk lichaam te kiezen om erin te reïncarneren en zo nog een levenscyclus te voltooien in een levend lichaam. De karmische data van de ziel verandert dus na elke levenscyclus in een stoffelijk lichaam. De karmische data bepaalt dus in wat voor soort stoffelijk omhulsel de ziel zal reïncarneren. Pas na miljoenen incarnaties is de karmische data zodanig van aard dat de ziel rijp is voor een menselijk omhulsel. Maar er bestaan geen Afro zielen, blanke zielen, hindoe zielen of Chinese zielen. De ziel kent geen ras en kiest er niet voor. Alle zielen zijn gelijk aan elkaar, maar de karmische lading ervan is verschillend en deze wordt in de loop van miljoenen incarnaties opgebouwd. Wat is dan de waarde van een menselijk omhulsel?

  Het menselijk omhulsel is in zoverre bijzonder dat het de ziel een kans geeft om verlost te raken uit het rad van geboorte en dood. Dan wordt samadhi gerealiseerd en kan de ziel terugstromen naar het eeuwige lichaam van brahman, via de rivier van zielen, om een te worden ermee. Dit kan een soort verlossing zijn. Het is dan wel noodzakelijk dat het menselijk omhulsel zichzelf zuivert en een hoog geestelijk niveau bereikt. Dit is dus een van de hoofddoelen van elk geloofsstelsel dat de mensheid heeft ontwikkeld. Slechte daden en handelingen zorgen voor een negatieve karmische lading van de ziel en goede daden maken het positiever. Wat kan dan gezegd worden over de kwaliteit van het stoffelijk omhulsel?

  Om verlost te raken moet de ziel in een menselijk omhulsel van hoge kwaliteit reïncarneren en deze moet zichzelf zuiveren gedurende de levensloop. Deze zuivering is een zuiver individuele keus en hangt dus af van de wil van het menselijk individu. Deze wil is vrij en behoorlijk grillig. De menselijke wil wordt sterk beïnvloed door de behoeften, het valse ego en de vergaarde kennis. Ook de intelligentie en geaardheid beïnvloeden de menselijke wil. En hierom is het heel moeilijk voor mensen om te kiezen voor zuivering van hun karma, om hun eigen ziel te verlossen uit het rad van geboorte en dood.

  Er zijn heel veel soorten menselijke omhulsels in stoffelijke zin. Elk mens beschikt over een unieke genetische constitutie en deze zal bijna alle eigenschappen van het stoffelijk omhulsel bepalen in de praktijk. In theorie kan er gesproken worden over genen van hoge kwaliteit en lage, maar het is altijd de keus van het individu dat uiteindelijk het lot van de ziel zal bepalen. De verlossing van de ziel is een zuiver mentaal proces en deze wordt door het bewustzijn en geweten bepaald. Maar de kwaliteit van het stoffelijk omhulsel zal dit ook beïnvloeden, want er moet sprake zijn van een bepaald niveau van intelligentie en goedheid om te kiezen voor zuivering van het karma, om zo de eigen ziel te verlossen. Wat betekent dit voor de kwaliteit van het menselijke stoffelijke omhulsel?

  De verzen uit de heilige Bhagavad Gita maken duidelijk dat onthechting van de materiële wereld een belangrijke voorwaarde is om de ziel te kunnen verlossen van het rad van geboorte en dood en om zo samadhi te realiseren. Maar wat moeten dan de eigenschappen zijn van het menselijke stoffelijke omhulsel om onthecht te raken? Beschouw deze vers uit de heilige Bhagavad Gita.

  Bhagavad Gita, vers 13.8-12
  Nederigheid, bescheidenheid, geweldloosheid, verdraagzaamheid, eenvoud, het benaderen van een bonafide geestelijk leraar, reinheid, evenwichtigheid en zelfbeheersing; onthechting van al wat tot zinsbevrediging dient, vrijheid van vals ego, het kwade zien van geboorte, dood, ouderdom en ziekte; niet gehecht zijn aan kinderen, vrouw, huis en haard, en gelijkmoedigheid zowel bij aangename als onaangename gebeurtenissen; voortdurende en onverdeelde toewijding jegens Mij, verblijven op eenzame plekken, onthechtheid van alle mensen in het algemeen; inzien hoe belangrijk zelfverwerkelijking is en filosofisch onderzoek verrichten inzake de Absolute Waarheid - dit alles verklaar Ik tot kennis, en wat hier tegenin gaat is onwetendheid.

  In deze vers wordt verklaard wat Brahman tot kennis verklaard en wat dus de eigenschappen zijn van onwetendheid. Een ziel kan alleen verlost raken door zuivere kennis uit de Vedische geschriften en juist hierom zijn verlossing en het realiseren van samadhi heel kennisintensieve mentale processen. Het is duidelijk nu dat de intelligentie van het stoffelijk omhulsel van een hoog niveau moet zijn om vers 13.8-12 uit de heilige Bhagavad Gita enigszins te begrijpen en toe te passen. Opmerkelijk is dan ook dat alle zelfgerealiseerde grote zielen uit de Vedische traditie behoorlijk intelligent waren en over heel veel feitelijke kennis beschikten. Er zijn dus inderdaad hoge eisen voor het stoffelijke omhulsel, waarin een ziel kan reïncarneren.

  Stel eens de vraag wanneer een omhulsel zal kunnen kiezen voor totale onthechting om de eigen ziel te verlossen. Mensen met een lage intelligentie en een onderontwikkeld verstand zullen altijd gevangen blijven in de materiële wereld en praktisch nooit onthecht raken. Dit is duidelijk merkbaar in het leven van alledag. Mensen met een tamasisch bewustzijn zijn bijna altijd heel dom, inert en onderontwikkeld. Dit betekent dat de belangrijkste eis om de ziel te kunnen verlossen bestaat uit de incarnatie in een stoffelijk omhulsel van heel hoge kwaliteit, dus sterk, intelligent, dynamisch en met een sterke daad- en wilskracht. Wat betekent dit nu voor de kwaliteit van menselijke rassen en hun genen?

  De kwaliteit van het stoffelijk omhulsel is direct afhankelijk van de kwaliteit van de 30.000 genen van een individueel mens. Hoe kan de kwaliteit hiervan nu verbeterd worden, om de ziel sneller te verlossen? Een methode is om het menselijk ras of de menselijke soort te veredelen, via genetische manipulatie met hi tech middelen. Dit is het vakgebied van de eugenetica, om de menselijke soort snel te veredelen. Gedurende het nazi tijdperk in Duitsland geloofde men dat het zuivere Arische of zuiver blanke ras absoluut superieur is en men streefde er actief naar om dit ras te veredelen. Alle laagwaardige mensen en Joden werden op meedogenloze wijze vergast en vernietigd. Rasvermenging werd ten strengste verboden door de rassenwetten van Neurenberg. Is deze manier van rasveredeling wel goed en effectief? Wat bewijst de praktijk van de menselijke soort eigenlijk?

  Afslachten, vergassen, verkrachten en vernietigen van rassen en volkeren is alleen maar slecht voor het collectieve karma van een ras of volk. Georganiseerde collectieven van het blanke Europese ras hebben bijna 500 miljoen mensen uitgemoord en vernietigd sedert het begin van onze jaartelling. Analyseer dit eens zelf. De eerste christelijke en islamitische legers bestonden grotendeels uit gegermaniseerde volkeren die op meedogenloze wijze mensen afslachtten en verkrachten, vooral in India en het Midden Oosten. En dit is uiterst slecht voor het collectieve karma van het hele blanke ras. Hierom ben ik heel blij dat ik nu niet als blanke geboren ben, want dan zou mijn karmische lading negatiever zijn en dan zou de kans kleiner zijn dat ik ooit mijn ziel zou kunnen verlossen. Het collectieve karma van blanken is zwaar vervloekt en vervuild door al hun historische misdaden en genocides. Dit is duidelijk merkbaar in ons tijdperk, als wij kijken naar de materiële ellende waarin blanken leven en hoe zwaar zij geestelijk lijden en kwaad doen. Blank zijn is bijna een vloek in ons tijdperk. Misschien reïncarneren nu alleen zielen met een zwaar negatieve karmische lading in blanke lichamen. Analyseer eens de praktijk en trek je eigen conclusies.

  Rasveredeling is iets dat beter bestudeerd moet worden om de kwaliteit van het omhulsel te verbeteren. Een heel simpele manier om rassen te verbeteren is rasvermenging. Raszuivere stammen en volkeren krijgen namelijk na duizenden jaren isolement een groot probleem met inteelt en degraderen dan heel snel. Het aantal graden tussen leden van het eigen volk of stam neemt dan sterk af en dit zorgt voor een sterke toename van erfelijke ziekten en grote genetische problemen. Dan is het noodzakelijk om nieuwe genen op te nemen in het volk, door vruchtbare meisjes uit verre oorden te importeren en hen flink te laten baren. Ook zaad van andere stammen en volkeren kan dan zeker nuttig zijn. Het hele proces van rasveredeling door rasvermenging is goedkoop en makkelijk uitvoerbaar, mits er geen racisten zijn die tegenstanders zijn hiervan. De vrije liefde tussen de diverse rassen en volkeren kan dus leiden tot rasverdeling en zo de kwaliteit van het stoffelijke omhulsel verbeteren.

  De kans dat je ziel ooit eerder reïncarneerde in het lichaam van een ander ras is heel groot en dat kan tot een gevoel van karmische verbondenheid leiden. Dan is het niet zo moeilijk om je genetisch te vermengen met een ander ras door vrije seks of liefdeskontakten. Het is opvallend om te zien hoe vitaal mensen van gemengde afkomst zijn en hoe mooi zij eruit kunnen zien. Het mooiste voorbeeld uit ons tijdperk is de president van Amerika, Barack Hussein Obama, die geboren is uit een blanke moeder en een Afro vader uit Kenia. Obama is het beste bewijs dat rasvermenging sneller en eenvoudiger kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het stoffelijke omhulsel.

  Hoe hoger de kwaliteit van het stoffelijke omhulsel is, hoe groter de kans is dat het individu een hoog geestelijk niveau bereikt en verlost kan raken, door hsijn karma te zuiveren. Juist hierom is het noodzakelijk om de kwaliteit van de menselijke soort te verbeteren of snel te veredelen. Niet door meedogenloze vernietiging van vreemde rassen, nee, want dan gaat juist kostbaar genetisch materiaal verloren. Gewoon simpelweg door minieme percentages genen van vreemde rassen en volkeren te assimileren gedurende de loop van opeenvolgende generaties, in liefde en vrede. Zo kan het collectieve karma van de blanke Hollanders veel sneller gezuiverd worden en kunnen zij sneller tot collectieve verlossing komen van de Hollandse zielen.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland

 • WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 15 of 27


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WFOR1284
  Copyright 2010 @ Dewanand