Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 04 of 27

Voordelen blank houden Nederland

3. Nadelen verkleuring


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Dewanand
Offercode      WFOR1284
Offerdatum     11 september 2010

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland
 • De geboorte van de multiculturele Nederlandse samenleving begon omstreeks 1960 toen er grote groepen Surinamers, Hindoestanen, Indonesiërs, Antillianen, Turken, Marokkanen en vele andere soorten niet-blanken naar Nederland emigreerden om te studeren of te werken. Naderhand raakte dit verkleuringproces in een stroomversnelling toen al deze immigranten ook nog hun vrouwen, kinderen en de rest van hun familie naar Nederland haalden om hier te wonen en een bestaan op te bouwen. Hele wijken verkleurden en tien jaar later ontstonden er zelfs zwarte scholen, inclusief enkele moslim en Hindoe scholen.

  Nu zijn hele wijken in de grote steden totaal verkleurd en er is haast geen enkele blanke meer te zien op straat of in de tram. Ja, worden de blanken hier nu uitgeroeid of vluchten zij zelf weg? De verkleuring werd naderhand versterkt door het proces dat blanken wegtrokken uit alle verkleurde buurten en hun kinderen op witte scholen inschreven, zelfs ver buiten hun wijk. Dit alles gebeurde geheel natuurlijk en zonder dwang van de overheid of de politie. Dus men koos er zelf voor en dit is een van de bewijzen van het ontstaan van een echte kastenmaatschappij in heel Nederland. De media versterkten dit kastenvormingsproces door allochtonen te stigmatiseren en negatieve denkbeelden te verspreiden. Heden ten dage besef ik steeds vaker dat het kastenvormingsproces van de Nederlandse multiculturele samenleving, van nauwelijks veertig jaar, al totaal uitgekristalliseerd is. Er zijn complete etnisch-culturele en religieuze getto's ontstaan in heel Nederland, waar immigranten en allochtonen zelfs uitsluitend in hun eigen taal in verblijven. Dus de sociotoop, de cybertoop en biotoop van heel veel buitenlanders, allochtonen en andere niet-blanken is nu een echte kaste wereld geworden en er is minimaal informeel kontakt met blanke Nederlanders, omdat men daar zelf voor kiest.

  De vraag kan worden gesteld wat de nadelen van verkleuring zijn. Hier volgt een niet uitputtende lijst van punten die ik zelf heb ontdekt.

  Mijn lijst van nadelen van de verkleuring volgt nu, genummerd.

  1. Zwakke inteelt kinderen, door uitsluitend seks met bloedverwanten.
  Dit speelt vooral een rol in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Vaak trouwen volle neven en nichten met elkaar omdat dit een oude traditie is in veel islamitische gemeenschappen. Soms merk ik dat twee van de drie kinderen als gehandicapten worden geboren of een heel laag intelligentie quotiënt hebben. Dit leidt tot hoge zorgkosten en is een zware last voor de hele samenleving. De Nederlandse wet verbiedt het om gehandicapte babies direct na de geboorte te doden, zoals in het oude Sparta van enkele duizenden jaren geleden.

  2. Gesloten etnische kasten
  Ik ontmoet steeds vaker Hindoestanen die uitsluitend sociaal en seksueel kontakt onderhouden met Hindoestanen en die ook gewoon niets te maken willen hebben met andere rassen en volkeren. Bij Turken en Marokkanen is dit veel erger. Ook Antillianen en andere Afro volkeren schijnen steeds vaker in hun eigen etnische kaste te leven. Er is dan alleen informeel en seksueel kontakt met leden uit hun eigen etnische of religieuze groep, wat een hard bewijs is van het bestaan van een etnische kaste. Sporten, uitgaan, seksen, trouwen, samen eten, bellen, mailen, chatten, praten en andere informele activiteiten in de vrije tijd buiten de werkvloer geschieden dan uitsluitend met leden van de eigen etnische of religieuze groep. Dit zijn dingen die ik steeds vaker zie en vaak besef ik dat er nu al gesloten etnische kasten zijn ontstaan. Oude verstarde denkbeelden blijven dan bestaan. Vaak is er geen studie-, werk- en leescultuur binnen zulke etnische kasten en dit leidt tot parasiteren en hele dag nutteloos bezig zijn. Men isoleert zichzelf dan van de hele Nederlandse samenleving en vormt etnische getto's, waar verouderde religieuze denkbeelden vaak dominant aanwezig zijn. Niet alleen moslims doen hieraan mee, maar ook Hindoes, Joden, Jehovah Getuigen en vele andere etnische sekten.

  3. Verzwakte etnische organisaties
  De zwakheid van verkleurde organisaties is duidelijk merkbaar bij de vele Hindoestaanse kaste organisaties, waar een clan of familie de macht heeft en alle andersdenkenden eruit getrapt worden. Een goed voorbeeld hiervan is de Hindoeraad Nederland, Hindulife ezine, Asan, Radio Amor en nog wat andere Hindoestaanse organisaties. Andersdenkenden en niet Hindoestanen worden gewoon buiten de deur gehouden door deze racistische organisaties. Ditzelfde proces is ook te zien bij de vele Turkse, Marokkaanse, Berber, Afro-Antilliaanse, Afro-Surinaamse, Somalische en vele andere etnische organisaties. Het algemene kenmerk van deze etnische organisaties is dat zij heel inefficiënt zijn en op een heel laag niveau georganiseerd zijn. Er is geen expertise en men streeft niet naar vernieuwing of het verhogen en verbeteren van de output. Geestelijke verheffing vindt nauwelijks plaats. Vaak speelt het eigen geloof ook nog een grote rol en achterlijke, laag ontwikkelde geestelijken (imams, pandits, moulvis, pastoors) hebben dan veel macht, wat leidt tot intolerantie, discriminatie van vrouwen en homo's en verstarring. Wel is men dan afhankelijk van subsidies van de blanke maatschappij, terwijl men die blanken juist uitscheldt en haat, wat dus heel hypocriet is.

  4. Hoe gekleurder, hoe zwakker en inefficienter.
  Verkleuring van een organisatie of bedrijf kan leiden tot dingen zoals:
  Lager kennisniveau, meer interetnische konflikten, minder harmonie, lagere sociale cohesie, moeilijker te managen, slechtere samenwerking, meer hiërarchie, meer bureaucratie, slechtere communicatie (taalproblemen), minder vertrouwen, minder loyaliteit, meer steunfraude, lagere prestaties werknemers en bestuur, discriminatie van vrouwen en homo's, soms zelfs tot discriminatie van blanke mannen, boekhoudkundige vervalsingen, en tot veel meer andere nadelen.

  Ik zeg niet dat verkleuring altijd nadelig is, nee, soms kan het positief werken, maar volgens mij gaat het meestal toch mis. Het bedrijf of de organisatie kan makkelijker failliet gaan. Grootste probleem is dat het verboden is om overal etnische registratie toe te staan, om problemen beter te kunnen onderzoeken. Het verbod op etnische registratie is volgens mij nu heel nadelig voor de hele multiculturele samenleving, omdat onderzoekers nu niet meer kunnen beschikken over harde cijfers en alles moeten baseren op natte vingerwerk en vooroordelen. Om een probleem te signaleren moet men kunnen beschikken over harde cijfers, zodat er een goede oplossing gevonden kan worden in een vroeg stadium. Etnische registratie moet men dus nu direct toepassen in alle sectoren van de verkleurde samenleving, want informeel gebeurt dit al overal. Uit ervaring weten managers nu wel welke etnische groepen gewoon niet deugen en sluiten hen gewoon stilzwijgend uit bij het kiezen van nieuw personeel. Het grote gevaar hiervan is het ontstaan van bewuste vooroordelen en het negatief beoordelen van alle leden uit een etnische groep. Het leidt op den duur tot hogere kosten van de hele multiculturele samenleving en tot een verstarde samenleving.

  Etnische registratie leidt tot minder vooroordelen en minder racisme
  Het strikte verbod op etnische registratie leidt er dus toe dat men gelooft dat alle Marokkanen gewoon crimineel, werkloos, arbeidsongeschikt en slecht zijn, terwijl dit in werkelijkheid slechts hoogstens 40 procent is van de gehele Marokkaanse populatie in heel Nederland. Dus de goede, en goed opgeleide Marokkanen worden dan het slachtoffer van de vijftien procent uit hun groep die echt niet deugt en het helemaal verpest heeft voor de hele groep. Deze stigmatisering leidt tot hogere kosten voor zorg, bijstand en werkloosheid van de hele Marokkaanse groep, juist door het ontbreken van harde cijfers over hun problemen en tekortkomingen. Dus etnische registratie zou alleen voordelen hebben voor de hele Marokkaanse groep en hen beter beschermen tegen discriminatie en vooroordelen. Extreem rechtse critici moeten dan ook verplicht worden om de juiste percentages te noemen in hun betoog en vallen sneller door de mand als zij racistische uitspraken doen.

  5. Geloof in fatalisme van niet-westerlingen
  Dit punt is vele malen nadeliger voor heel Nederland dan het raciale aspect en dit weten veel blanken niet. Fatalisme is dodelijk voor de economie en politiek van een land en dit is het allergrootste nadeel van een sterk verkleurd Nederland. Ik zal het eens uitleggen.

  Hindoestanen zijn een echt fatalistisch volk en dit is een van de verklaringen van het hoge zelfmoordcijfer onder deze etnische groep. Het hele Hindoeïsme is een sterk fatalistisch geloof, juist omdat men de eigen heilige boeken niet kent en er niets uit heeft bestudeert. In de heilige Bhagavad Gita zegt Krishna juist om niet fatalistisch te zijn, maar om je plicht te vervullen en je eigen lot te bepalen door te strijden, te handelen en te doden. De heilige Bhagavad Gita is geen fatalistisch geschrift maar een strijdlied om de demonen en eigen negatieve gedachten totaal uit te roeien, om zuiver, sterk en positief (Sattvish) te worden. Dit weten veel Hindoestanen niet en daarom geloven zij in fatalisme. Ik noem de nep-Hindoes weleens koelienisten, want die weten gewoon niets en zijn lager en dommer dan de sudras, die zij zelf lager achten.

  In de Islam is er ook een vreselijke neiging om in fatalisme te geloven, want men gelooft dat alles de wil van Allah is, Inshallah, zoals Allah het wil, en men gelooft hierom dat het vrijwel geen zin heeft om aktie te ondernemen. Echte moslims geloven dat het bij de geboorte al vaststaat of je naar het paradijs of de hel gaat en dat men er verder totaal niets aan kan doen, dus elke aktie om je lot te verbeteren is zinloos. Dit is een van de diepere verklaringen van het lage kennisniveau van moslims in alle delen van de wereld en ook een verklaring van de schrijnende armoede in islamitische landen. Zestien van de top twintig mislukte staten ('Failed states') van de wereld hebben een moslimmeerderheid, volgens officiële rapporten van de Verenigde Naties. Dit is een hard bewijs dat islam een fatalistisch geloof is en dus totaal ongeschikt is als het ultieme superieure geloof van de toekomstige generaties. Wij zijn verplicht om dit aan alle moslims duidelijk te maken, want ook zij zijn gewone mensen die recht hebben op een waardig bestaan, levensvreugde en levensgenot.

  Fatalisme is gewoon een vorm van psychologische zelfmoord en de doodslag voor alle ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en economische groei. Hierom ben ik doodsbang dat Nederland nog verder zal verkleuren en het geloof in fatalisme zal toenemen, door de toename van Hindoes, Joden, Christenen en Moslims. In al deze religiën is fatalisme een sterke geloofsovertuiging en het passiveert alle gelovigen tot willoze zombies. Ik geloof dat weinig onderzoekers ooit iets hierover hebben gepubliceerd.

  Het fatalisme leeft heel sterk bij alle Afro volkeren, juist door het ontbreken van een sterke eigen cultuur, geloof, traditie en taal. Een ander groot probleem van Afro mensen is de eeuwenoude geschiedenis van slavernij en uitbuiting van hen thuisland. Afro mensen werden eeuwenlang als dieren beschouwd in alle landen van de wereld en werden op de aller-wreedste manier onderdrukt, mishandeld, verkracht en vermoord. Tot nu toe lijden vele Afro mensen onder de trauma´s van eeuwenlange onderdrukking en discriminatie en hebben hierom een sterk geloof in fatalisme ontwikkeld. Dit verklaart de hoge criminaliteit en het lage kennisniveau van veel Afro gemeenschappen in de hele Westerse wereld, tot zelfs in Japan, China en India. Ja, hoe moet je je niet voelen als Afro mens als je ontdekt dat je voorouders eeuwenlang slaven waren en niet als mensen werden beschouwd. En waar kan een Afro mens nog trots op zijn, als hsij de vreselijke armoede en verdriet in heel Afrika elke dag op televisie ziet. Ik vind dit vreselijk jammer, want Afro mensen beschikken over genoeg intelligentie en talent om van Afrika een rijk en welvarend werelddeel te maken, maar zij moeten hun geloof in fatalisme wel wegdoen en beslissen om het zelf te doen, desnoods via een harde radicale strijd om zelfbeschikking en meer rechten voor de massa in arm Afrika. Juist hierom zal ik nog dit jaar een studie publiceren over ´The United States of Africa´ en het distribueren in heel Afrika.

  Dus de verkleuring van Nederland heeft heel veel nadelen. Wij moeten nu al zoeken naar oplossingen, en niet over dertig jaar als het te laat is. Ik vind Nederland geen rijk land, want dit land heeft een arme toekomst. Door de toename van niet westerlingen zal Nederland langzamerhand een Derde Wereld cultuur krijgen en dit kan dan de hele dynamiek, groei en vernieuwing totaal vernietigen, waarna de weg tot verdere verarming en verloedering open zal liggen. De welvaart kan al na dertig jaar met vijftig procent verminderd zijn en er kunnen hier zelfs vreselijke hongersnoden komen na het jaar 2060. Nu al zien wij dat de Nederlandse economie heel gevoelig is voor tegenslagen en dat het miljarden euro´s kost om kleine problemen op te lossen, vooral door de afname van de efficiëntie en slagkracht van de blanke meerderheid. De kleurlingen, zwarten, Hindoestanen, Moslims en andere niet-westerlingen doen nauwelijks mee in de Nederlandse economie en presteren ver onder het landelijk gemiddelde. Dit is dus slecht nieuws voor een verdere verkleuring van Nederland en mogelijk ook de doodslag voor de hele welvaart hier in de toekomst.

  Het grote taboe om de verkleuring met cijfers en statistieken te kwantificeren moet doorbroken worden. Het verbod op etnische registratie is eigenlijk alleen nadelig voor de etnische groepen zelf, want het leidt tot meer vooroordelen, racisme en discriminatie. Hier moet men echt beter over gaan nadenken in multicultureel Nederland en niet teveel zeuren over racisme en discriminatie. Elke blanke Nederlander die zich zorgen maakt om de verkleuring moet gewoon het recht krijgen om dit openlijk te uiten en om echte feiten of bezwaren te noemen.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Voordelen blank houden Nederland

 • WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 04 of 27


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WFOR1284
  Copyright 2010 @ Dewanand