Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand

Go to previous Epage ..Kortgeding Epage = 7.. Go to next Epage
 • Go to contents first page

 • Aan: Bedrijfsfonds voor de Pers
  Prinsessegracht 19
  2514 AP Den Haag
  TEL: 070 - 361 7111
  FAX: 070 - 361 7108
  Email: info@bedrijfsfondspers.nl


  Onderwerp: Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand

  Delft, 22 februari 2007

  Geachte dames en heren,

  Hierbij verzoek ik u om onderstaande klacht in behandeling te nemen, aangaande uw cliënt, genaamd Stichting Hindulife, vertegenwoordigd door dhr. Soeniel Sewnarain en zijn compagnons, waarvan minstens 6 uit zijn organisatie bloedverwanten zijn. Stichting Hindulife ontvangt al enkele jaren forse subsidies wegens haar mediaorganen, op internet en in gedrukt formaat, specifiek gericht op de etnisch/raciale hindostaanse minderheidsgroep in Nederland.

  Ik publiceerde op 21 januari 2006 een kritische tekst over stichting Hindulife en haar orgaan op internet, www.hindulife.nl, op het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.nl, om eens kritisch te onderzoeken in hoeverre deze organisatie kenmerken vertoond van een kaste. U kunt deze tekst vinden via de directe deeplink op internet:

 • Bewijs Hindulife is een kasteorganisatie

 • http://www.dewanand.nl/wfor1188.htm

  Hier een citaat uit deze tekst:

  Dewanand is verstoten uit de Hindulife kaste
  Ik, als hindoeschrijver Dewanand heb in 2004 wel even zes korte teksten mogen publiceren over liefde en eentje over de islam in de Hindulife ezine (http://www.hindulife.nl), maar ik mocht verder niets publiceren over politiek, hindoeïsme of kritische wetenschap. Na felle telefonische onderhandelingen en intimiderend taalgebruik door Soeniel Sewnarain werd ik radicaal verstoten uit de Hindulife kaste en mijn vaste IP nummer werd zelfs helemaal geblokkeerd, waardoor ik niets meer kon viewen van de Hindulife website vanuit mijn vaste internetcomputer. Verstoting uit een kaste is feitelijk een vorm van ernstige rassendiscriminatie.

  (einde citaat)

  De Commissie Gelijke Behandeling ontving van mij een klacht hierover. Helaas was ik ernstig ziek toen mijn klacht in een hoorzitting werd behandeld, waardoor Stichting Hindulife in het gelijk werd gesteld en gewoon door kon gaan met het discrimineren en IP blocken van mij. Ik ondernam verder geen acties hiertegen, wegens tijdgebrek.

  Op 21 februari 2007 ontving ik een brief van Howeling en Kars Advocaten, die mij mede deelden dat hun cliënt Stichting Hindulife eist, dat ik de tekst over hen moet verwijderen, gepaard gaande met een dreiging via een kortgeding procedure. U kunt de letterlijke tekst uit dit document in bijlage 1 lezen.

  Naar aanleiding van de dreiging met een kortgeding heb ik heden besloten om een officiele klacht over Stichting Hindulife te formuleren en deze ook openbaar te maken op het Kritisch Podium Dewanand.

  In principe sta ik als onderzoeker neutraal tegenover organisaties en mensen, omdat voor mij alleen de feiten van belang zijn en niet de personen. Zo kennen velen mij en hierom ben ik nu in brede kringen bekend.

  De probleemstellingen in mijn klacht aangaande Hindulife zijn hieronder puntsgewijs geformuleerd.

  1. Is het wel verantwoord om een etnisch/raciale hindostaanse minderheidsgroep bestaande uit hoogstens 120.000 personen te ondersteunen met riante subsidies, om eigen mediaorganisaties te ontwikkelen, zonder enige dwingende eis van aanpassing, participatie of assimilatie aangaande de Nederlandse maatschappelijke meerderheid?

  De hindostaanse minderheid beschikt al over vele media organen, zoals:
  Omroep Hindoe Media
  Radio Amor FM
  Indianfeelings (nu ook gesubsidieerd door Bedrijfsfonds voor de Pers, met 87.000 euro via tranches)
  Vele internetsites, bijna 200.
  Ook vele Surinaamse en Indiase media organisaties voorzien al ruimschoots in de informatiebehoeften van de hindostaanse minderheid.

  In het kader hiervan is Hindulife bijna een overbodige luxe in Nederland.

  2. Is het niet noodzakelijk om Hindulife te dwingen om actief mee te doen aan maatschappelijke vraagstukken, zoals het moslimprobleem, hoge criminaliteit onder allochtonen, etnische religieuze radicalisering, terrorisme, vreemdelingen problematiek, extreem rechts, falen Europese Unie, actuele politieke vraagstukken, zelfmoordproblematiek jeugd, vergrijzing, enz.

  Momenteel publiceert Hindulife hierover vrijwel niets. Het is helemaal onduidelijk wat het nut is van simpel, bijna nutteloos en politiek correct nieuws uit Suriname en India voor de hindostaanse minderheid in Nederland. In zekere zin is er geen sprake van een hoogwaardige informatieverstrekking aan hun directe doelgroep en er is ook geen vooronderzoek geweest van de specifieke informatiebehoefte van hindostanen, waarvan bijna 60 procent totaal geassimileerd is en slechts raciaal herkenbaar is als etnisch specifieke groep. De grote vraag voor mij als onderzoeker en criticus is of hindostaanse mediaorganisaties, zoals Hindulife, Indianfeelings, Radio Amor FM en Omroep Hindoe Media wel volwaardige nieuwsorganen zijn in vergelijking met typisch Westerse of Nederlandse organisaties? Dat zij niet actief meedoen aan het maatschappelijk debat in Nederland is een objectief criterium om hierover uitspraken te doen. Het is dubieus als zij alles erover verzwijgen of goed praten, en doen alsof dit de hindostaanse visie erop is, wat niet leidt tot enige nuttige bijdrage in het belang van de meerderheid in Nederland. Enige dwang hiertoe vanuit de subsidieverstrekkers is niet verkeerd, omdat de autochtone meerderheid medebelanghebbende en medefinancieerder is.

  3. In hoeverre wordt de hindostaanse minderheid, bestaande uit ongeveer 50.000 directe participanten juist geïsoleerd door de gecensureerde, onvolledige en eenzijdige informatieverstrekking van genoemde hindostaanse informatiekanalen?

  Deze vraagstelling is nooit grondig onderzocht en is vooral ook belangrijk om de radicalisering te bestrijden, via de weg van directe confrontatie en interne etnische terugkoppeling. Als onderzoeker pleit ik ervoor om op harde wijze te eisen dat etnisch specifieke informatiekanalen in de Westerse wereld gaan fungeren als interne correctiemechanismen, om de assimilatie en aanpassing te versterken, zodat het kennisniveau en de maatschappelijke participatie toenemen. Op deze wijze kunnen achterhaalde tradities en gevaarlijke religieuze denkbeelden effectiever bestreden worden. De subsidieverstrekker dient het integratie en assimilatie beleid van de Westerse staat voorop te stellen en verplichtingen op te leggen aan elk etnisch specifiek mediaorgaan, vooral ook omdat de meerderheid van de autochtonen dit noodzakelijk achten en medefinancieerders zijn, als de input van middelen in fiscaal technische zin geanalyseerd worden.

  4. Is het verantwoord om mediaorganisaties te subsidiëren die enkel en alleen vanuit raciale uiterlijke kenmerken opereren in het openbaar? Ik onderzoek deze problematiek al vijftien jaar en vind het heel zorgwekkend, omdat racisme niet leidt tot enige maatschappelijke vooruitgang en bijna ondermijnend is voor de kenniseconomie.

  Organisaties zoals Hindulife, Indianfeelings, Radio Amor FM, Omroep Hindoe Media en de Hindoeraad hanteren duidelijk zuiver raciale (DNA specifieke) criteria om iemand als Hindostaan zijnde te kwalificeren, en voeren een soort informeel uitsluitingsbeleid voor leden uit andere etnisch/raciale groepen. Hindulife schrijft zelfs in haar colofon dat zij een hindustaanse manier van denken en leven voorstaat, wat mij als onderzoeker heel erg verontrust. Zou u enige organisatie willen subsidiëren die bijvoorbeeld alleen de blanke denk en levenswijze propageert? U zou een dergelijke organisatie als extreem rechts kwalificeren en uitsluiten, omdat u racistische denkbeelden niet wilt financieren. U dient hierom een lijn te trekken in uw beleid en ook hetzelfde te doen met raciaal georiënteerde organisaties uit minderheidsgroeperingen in Nederland, om de toenemende onvrede onder autochtonen te verkleinen. Ik geef toe dat het heel moeilijk is om dit gedoogbeleid voor etnisch racisme radicaal te beëindigen, want dit is een moeilijk punt in multicultureel Nederland.

  U dient er rekening mee te houden dat de genoemde hindostaanse mediaorganisaties hun schrijvers en publicisten rekruteren uit hun raciaal verwante soortgenoten en niet-hindostanen duidelijk uitsluiten, in informele zin. Dit is hoe dan ook een ernstige vorm van rassendiscriminatie in Nederland en u bent hier nu direct voor verantwoordelijk, als u doorgaat met uw financiële ondersteuning aan deze organisaties.

  Ook aangaande het punt van schrijftalent, journalistieke vaardigheden en kennisniveau van schrijvers en publicisten, is het duidelijk dat dit ver onder de maat is bij genoemde hindostaanse mediaorganisaties. De willekeur en de lage kwaliteit van hun publicaties leiden niet tot enige vooruitgang in onze Westerse maatschappij.

  5. Is het niet beter om genoemde hindostaanse mediaorganisaties te dwingen om te kiezen voor de allergoedkoopste oplossing, om hun etnisch specifieke minderheidsgroep van informatie te voorzien?

  Het is met de huidige technische middelen op internet al mogelijk om een fors etnisch specifiek informatiekanaal te ontwikkelen, met een jaarlijks budget van nauwelijks 1000 euro, uitgaande van vier vaste vrijwilligers die elke week acht uur vrije tijd hieraan besteden. Via de gratis service van yahoo en gmail groups is het mogelijk om maillijsten op te bouwen, geheel volautomatisch en zonder additieve kosten. In principe is dit veel efficiënter voor minderheidsgroepen in Nederland. De hindostaanse bevolkingsgroep die enige interesse toont voor etnisch specifiek hindostaans nieuws bestaat feitelijk uit maximaal 50.000 personen. Het is dus pure geldverspilling om vele tonnen aan belastinggeld aan deze doelgroep te verstrekken voor hun amateuristische en ondermaatse mediakanalen.

  Het is in zekere zin ook beter om slechts een enkel etnisch specifiek informatiekanaal te voorzien van minimale financiële middelen per herkomstland of per geloofsgroep. Een strikt beleid met hoge kwaliteitseisen, sobere en goedkope internet kanalen en minimale luxe zou juist leiden tot verbetering van de prestaties en een hoger kennisniveau, wat veel beter is voor de totale assimilatie en aanpassing van de etnische minderheidsgroep in Westers Nederland.

  6. Vrijheid van meningsuiting is een actueel discussiepunt in de Westerse wereld. Stichting Hindulife is hier geen voorstander van, omdat zij mij nu bedreigt met een kortgeding en kritiek niet tolereert. Binnen de vele niet-westerse etnische groepen kent men helemaal geen vrijheid van meningsuiting. Hierom kan er vrijwel nooit sprake zijn van meer vrijheid, vernieuwing en vooruitgang.
  Hoe kunt u hier iets aan veranderen en de Westerse normen en waarden verdedigen, wat uw plicht is als vertegenwoordigend orgaan voor de Westerse pers?

  7. Als laatste punt noem ik nog een opmerkelijk feit uit mijn openbare schrijverscarrière. Op 16 juni 2006 publiceerde ik tien heuse boeken op het Kritisch Podium Dewanand. Deze unieke historische daad van mij werd alom verzwegen door alle mediaorganisaties in Nederland. Maar, ik ben hoe dan ook lid van de hindostaanse doelgroep en voelde mij heel verbitterd, toen ook Hindulife mij helemaal doodzweeg en mij niet eens benaderde voor een interview, hoewel ik in zekere zin een topschrijver, criticus en onderzoeker ben uit hun etnisch specifieke doelgroep.
  Mijn grote vraag is nu hoe u deze zaak beoordeelt. Heeft Hindulife het recht om een topschrijver uit haar eigen etnisch specifieke doelgroep te discrimineren en uit te sluiten? Waar ligt de grens?

  In bijlage 2 is mijn korte reactie opgenomen aangaande de dreiging met een kortgeding.

  Ik verzoek u om de probleemstellingen en klachten in de bovengenoemde punten in behandeling te nemen. Het is verstandig om er rekening mee te houden dat er grote onvrede heerst onder de autochtone (blanke) bevolking jegens de vele etnische minderheden, die niet voldoende aangepast zijn en vrijwel niet participeren in het maatschappelijk middenveld. Ondersteuning met riante financiële middelen van al deze etnische organisaties versterkt juist hun maatschappelijk isolement en bevorderd hen onderontwikkeling en hen achterhaalde etnisch/religieuze denkbeelden. Enige dwang of verplichting tot aanpassing aan Westerse waarden en normen is eigenlijk beter op de lange termijn en kan de vreemdelingenhaat en polarisatie verminderen.

  Door de ontwikkeling van internet zijn er nu digitale kasten (besloten doctrinistische discussieforums, radicale mailgroups, cybersekten, vele extreme websites, eenzijdige chatboxen, enz.) ontstaan en dit versterkt nu de radicalisering en isolatie van specifieke etnische groepen. Men zal een beter beleid moeten ontwikkelen om deze vervreemdende ontwikkeling in onze multiculturele samenleving te minimaliseren. Als onderzoeker benader ik dit probleem vanuit vele vakdisciplines en probeer oplossingen te ontwikkelen in het belang van meer harmonie, vrede en een hoger kennisniveau.

  U kunt mij altijd benaderen als u meer informatie nodig heeft. Ik hoop dat u spoedig zult overgaan tot een beter subsidiebeleid en na herberekeningen en strenge controles wellicht kunt overgaan tot vermindering of terugvordering van de subsidies aan Hindulife en andere etnisch specifieke mediaorganisaties, die duidelijk niet voldoen aan Westerse normen en waarden of die over teveel overbodige luxe beschikken.

  Deze brief is openbaar gemaakt op het Kritisch Podium Dewanand.

  Hopend op uw medewerking en expertise,
  Verblijf ik,

  Met vriendelijke groet,


  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Delft
  Nederland
  Telefoon 015 xxx
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  Biografie kort:
  Dewanand is een Hindoeschrijver (40, gehuwd). Hij studeerde Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en is nu actief als schrijver en onderzoeker. Op het Kritisch Podium Dewanand (http://www.dewanand.nl) zijn er vele kritische teksten en 14 boeken van hem te vinden.

  --------------------------

  Bijlage 1: Ontvangen brief van advocaat Stichting Hindulife, letterlijke tekst.

  Aan: Dewanand
  Delft

  Onze ref.: Hindulife c.s./ Doerga
  Dossiernr. Niet vermeld
  Email: hk-dordrecht@hklaw.nl

  Dordrecht, 19 februari 2007

  Geachte heer Doerga,

  Cliënten zijn de Stichting Hindulife en de heer S. Sewnarain, die mij berichten dat u onder de naam Dewanand via internet, onder andere www.dewanand.nl, zich in beledigende bewoordingen uitlaat over cliënten en aan de Stichting Hindulife verbonden personen. Niet alleen zijn uw uitlatingen bezijden de waarheid waardoor de eer en goede naam van cliënten wordt aangetast, cliënten ondervinden van uw uitlatingen bovendien schade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

  In het licht van het vorenstaande wordt u verzocht - voorzover nodig gesommeerd - binnen 24 uur na heden de internetsite (of pagina) van internet te verwijderen en tot rectificatie via internet en door publicatie in het Algemeen Dagblad over te gaan, bij gebreke waarvan ik de opdracht heb een gerechtelijke kortgeding procedure tegen u te entameren.
  De proces- en overige kosten komen alsdan voor uw rekening.

  Tenslotte attendeer ik u er op dat cliënten overwegen aangifte te doen bij de politie vanwege smaad en laster:

  In het vertrouwen dat u het zo ver niet laat komen, verblijft,

  Hoogachtend,

  F.O. Ligeon-Merton
  Houweling en Kars Advocaten
  kantoor Dordrecht
  Nieuwstraat 31
  3311 XR Dordrecht
  emailadres: hk-dordrecht@hklaw.nl

  -----------------------------


  Bijlage 2: Brief aan advocaat van Stichting Hindulife

  Aan: Houweling en Kars Advocaten
  t.a.v. F.O. Ligeon-Merton
  kantoor Dordrecht
  Nieuwstraat 31
  3311 XR Dordrecht
  verstuurd aan emailadres: hk-dordrecht@hklaw.nl

  Uw ref. : Hindulife c.s./ Doerga

  Delft, 22 februari 2007

  Weledelgeleerde vrouwe Ligeon,

  Naar aanleiding van uw brief per post d.d. 19 februari 2007 stuur ik u deze korte reactie.

  Uw cliënt, Stichting Hindulife refereert aan onderstaande tekst, gepubliceerd op 21 januari 2006 op het Kritisch Podium Dewanand:

 • Bewijs Hindulife is een kasteorganisatie

 • http://www.dewanand.nl/wfor1188.htm

  In genoemde tekst is er geen sprake van enige belediging of lasterlijke taal. Het gaat slechts om een kritische analyse, waarbij informatie gebruikt is die Hindulife zelf op haar website openbaar gemaakt heeft. Derhalve valt deze tekst geheel onder de vrijheid van meningsuiting in vrije Westerse naties, zoals gesteld is in deze geciteerde wetsteksten:

  Artikelen uit de Nederlandse Grondwet

  Artikel 1 .
  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  Artikel 6 .
  - 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  - 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

  Artikel 7 .
  - 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  - 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending.
  - 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
  - 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

  Uw cliënten mogen ten alle tijde gerechtelijke wegen bewandelen, conform de Nederlandse wetgeving, omdat zij in een vrije liberale Westerse natie wonen, en niet in een onderontwikkeld Derde Wereldland, zoals Suriname of India. De vrijheid van meningsuiting wordt momenteel heel serieus genomen in onze Westerse wereld, dus uw cliënt moet hier heel goed over nadenken.

  Ik heb heden een officiële klacht ingediend tegen uw cliënt bij haar slecht geïnformeerde financieerder, het Bedrijfsfonds voor de Pers. De hele tekst van deze klacht is openbaar gemaakt op het Kritisch Podium Dewanand.

  Hopend u voldoende geïnformeerd te hebben,
  Verblijf ik,

  Met vriendelijke groet,


  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Delft
  Nederland
  Telefoon 015 xxx
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com


  Go to previous Epage ..Kortgeding Epage = 7.. Go to next Epage
 • Go to contents first page


 • Relevante hindostaanse websites


  Hindoestaanse websites Nederland
  1. Hindoe Start Forum
  2. Saibaba Forum. Over Sai Baba en andere stromingen
  3. Nauw Djawan. Sociaal Cultureel en Sport Stichting
  4. Officiele Kabir site Nederland
  5. Kring Hindoe Geestelijken
  6. www.pandit.nl. Veel info over diverse Hindoestaanse mandirs
  7. Forum.sangam.nl Sangam Online
  8. Welkom bij Homo Hindu (Verhalen, ervaringen en adviezen van Shakshi Gopal)
  9. Vedic College, cursussen en consulten
  10. Transhindu: Rationeel. Progressief. Scherp.
  11. Maa Chandi Foundation (and Events)
  12. www.sansaar.nl: Hindoe´sme, uitleg heleboel Hindoegoden, hindoekalender, Gaaytriemantra, bhadjan-downloads, lijst van mandirs
  13. Stichting Adhikar Almere
  14. Hindulife, ezine met artikelen, nieuws en forum
  15. Sanoja Entertainment, ezine met artikelen, nieuws en forum
  16. Indianfeelings, met artikelen, nieuws en forum
  17. Hindoe Studenten Forum Nederland (HSFN), wordt lid als je studeert
  18. Landelijke India Werkgroep
  19. Stichting Werkgroep Agni, de exclusieve Nederlandse Hindoestrijders website
  20. Massala.8k.com, de website voor al uw Hindoestaanse/Surinaamse info
  21. Hindiheaven.nl, Internet lifestyle magazine voor Hindoestanen
  22. Omroep Hindoe Media (OHM), Hindoe radio en televisie
  23. OHM Youth Plaza, eenheid onder Hindoestanen
  24. Sanatandharm net, Hindoe website met forum
  25. Surilove.com, a very hot loving site
  26. Filoscoop, Massieve Ezine voor spirituele filosofie en religie
  27. Hindu Swayamsevak Sangh
  28. Hindu Centrum Sewa Dhaam, hindoetempel in Den Haag
  29. Hindoestaanse Jongeren Interaktief, Vedic Youth Netherlands
  30. De Holi-Divali site, veel foto's, viering Hindoe feesten Amsterdam
  31. Hindoeraad Nederland, officiele staatsorgaan van Hindoes in Nederland
  32. (bhaktie.nl)Juwelen van de Indiase wijsheid, EZINE universele en spirituele kennis
  33. Kritisch Podium Dewanand. Kritisch over de multikul.

  ***


  Intern links list Kortgeding Hindulife tegen Dewanand 25 mei 2007
  1. Dagvaardiging: kortgeding Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur te Den Haag) Hele verslag
  2. (letterlijk) Exploot dagvaardiging kortgeding tegen Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur, Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag)
  3. Hieronder het hele exploot dagvaardiging gescand in onderstaande zeven bestanden.

  4. 1. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding01_voorblad.jpg
  5. 2. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding02_blad2.jpg
  6. 3. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding03_blad3.jpg
  7. 4. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding04_blad4.jpg
  8. 5. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding05_blad5.jpg
  9. 6. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding06_blad6.jpg
  10. 7. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding07_blad7.jpg
  11. Overzicht (8) producties 1 t/m 5,a,b,c bij exploot van dagvaardiging

   Produktie 1 (10 bladen)
   Hele tekst is in interne file wfor0310 overgetypt.

  12. Besluit Commissie Gelijke Behandeling inzake discriminatie door Stichting Hindulife,
   oordeel 2006-76, d.d. 21 april 2006. Produktie 1 bij exploot dagvaardiging doc wfor0309
  13. Produktie 2 ( 28 bladen)
   Letterlijke print van twee teksten op Kritisch Podium Dewanand Interne links vermeld naar deze teksten.

  14. Bewijs Hindulife is een kasteorganisatie

  15. Autochtonen, allochtonen en Hindoelanders

  16. Produktie 3 ( 26 bladen)
   Letterlijke print van een tekst op Kritisch Podium Dewanand

   Interne links vermeld naar deze teksten.

  17. Bewijs lage prestaties Hindulife. Aanvulling klacht Bedrijfsfonds voor de Pers
  18. Produktie 4 ( 2 bladen)
   1 Scan eerste brief Houweling en Kars aan Dewanand, d.d. 19 februari 2007

  19. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 4: pickortgeding08_eerstebrief070219.jpg
  20. Produktie 5 (2 bladen)
   1 Scan uittreksel uit administratie Gemeente Delft, d.d. 22 februari 2007

  21. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5: pickortgeding09_uittreksel070222.jpg
  22. Produktie 5a ( 13 bladen)

   Prints uit discussie op Hindostaans forum www.kaise.nl,

   Totaal 12 bladen gescand.

  23. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding10_forumkaise.jpg
  24. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding11_forumkaise.jpg
  25. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding12_forumkaise.jpg
  26. 4. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding13_forumkaise.jpg
  27. 5. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding14_forumkaise.jpg
  28. 6. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding15_forumkaise.jpg
  29. 7. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding16_forumkaise.jpg
  30. 8. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding17_forumkaise.jpg
  31. 9. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding18_forumkaise.jpg
  32. 10. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding19_forumkaise.jpg
  33. 11. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding20_forumkaise.jpg
  34. 12. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding21_forumkaise.jpg
  35. Produktie 5b ( 4 bladen)
   3 Prints uit discussie op Belgisch Politieke forum www.forum.politics.be,

   Totaal 3 bladen gescand:

  36. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding22_forumpolitics.jpg
  37. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding23_forumpolitics.jpg
  38. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding24_forumpolitics.jpg
  39. Produktie 5c ( 2 bladen)
   1 Prints uit discussie op extreem rechts forum www.holland-hardcore.com,

   Totaal 1 blad gescand:

  40. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5c: pickortgeding25_holland_hardcore.jpg
  41. Overige links intern

  42. Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand
  43. Oude domein (www.dewanand.nl) afgesloten door Active 24 op 15 maart 2007
  44. Racisme van Hindoestanen. Schandalig

  Go to previous Epage ..Kortgeding Epage = 7.. Go to next Epage
 • Go to contents first page

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved