Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 88 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

14.2. Sjoera en democratie


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Jahjah streeft naar een sjoerademocratie zoals die bestond ten tijde van de eerste kaliefen. De sjoerademocratie is gebaseerd op een consultatieverplichting op basis van de sjaria. Dat blijkt uit een artikel in de Belgische krant De Standaard. In een interview met Gilbert Roox in die krant van 12 oktober 2003 laat Jahjah zich op de volgende wijze uit over de sjoerademocratie:

  'Wij willen een democratie gebaseerd op het islamitische sjoerabeginsel: de leider moet gekozen worden door de gemeenschap, zoals het in de tijd van de eerste kaliefen was'
  (Zie noot 132* Roox, G. Dyab Abou Jahjah: de tijd van de brave allochtoon is voorbij, De Standaard. www.ael.nl).

  De tijd van de eerste kaliefen speelt zich af in de begintijd van de middeleeuwen. Bepaald geen verlichte periode………..

  Dr. M.A. Muqtedar Khan, Director of International Muslim Studies en assistant professor of Political Science op het Adrian College in Michigan heeft in een artikel 'Shura and Democracy' de wezenlijke verschillen tussen de sjoerademocratie en de westerse democratie aangegeven:

  'It is in my sense that shura and democracy differ in three basic ways:

  1 ) Unlike shura democracy allows modification of foundational texts. You can amend the constitution but not the Quran or the Sunnah. While on the face of it this does not seem like a problem, since Muslims are by definition supposed to accept the primary sources of Islam. In practice one is not dealing with the sources but the medieval interpretations of these sources and shura is for all purposes subordinated to the past understanding of Islamic texts.

  2) Shura remains non-binding while democratic process and laws are binding and can only be reversed through a democratic process and not by unilateral and oligopolistcal processes.

  3) The way shura is discussed in Islamic discourses, it seems to me that it is something that the leader/ruler initiates and is expected to do. Shura is the leader consulting some people, it is not clearly whom, scholars, relatives, or the entire Ummah. Will women be consulted too? How about gays and lesbians and non-Muslims. Maybe people of these 'types' can be labeled as legal and illegal aliens', 25 millions are in de US, and legitimately excluded from the Shura. This issue needs to be explored and clarified. In a democracy on the other hand is people consulting among themselves about who will govern and how. Notice how shura is top-down and democracy bottom-up'
  (Zie noot 133* Muqtedar Khan, M.A. Shura and democracy,. www.ijtihad.org/shura.htm,).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  'Naar mijn gevoel verschillen de sjoera en democratie op drie fundamentele manieren:

  1).Anders dan de sjoera staat democratie de wijziging van fundamentele teksten toe. Je kunt de Grondwet verbeteren maar niet de Koran of de Soenna. Op het eerste gezicht lijkt dit geen probleem, daar moslims per definitie worden geacht de basisbronnen van de islam te accepteren. In de praktijk heeft men echter niet te maken met de bronnen maar met de middeleeuwse interpretaties van deze bronnen en sjaria is bij alle doeleinden ondergeschikt aan de historische interpretatie van islamitische teksten.

  2).De sjoera blijft niet bindend, terwijl democratische processen en wetten bindend zijn en alleen kunnen worden herzien door een democratisch proces en niet door eenzijdige en oligopolistische processen.

  3).De manier waarop de sjoera wordt bediscussieerd in islamitische verhandelingen, geeft mij het idee, dat het iets is, wat door de leider/heerser wordt geïnitieerd en wat hij ook wordt geacht te doen. Bij de sjoera consulteert de leider sommige mensen, het is niet duidelijk wie, studenten, familieleden of de gehele Umma (wereldgemeenschap van moslims). En zullen de vrouwen ook geconsulteerd worden? En wat gebeurt er met homo's, lesbiennes en niet-moslims. Misschien kunnen deze 'soorten' worden geclassificeerd als 'legale of illegale' vreemdelingen', er zijn er 25 miljoen van in de VS, en volgens de wet uitgesloten van de sjoera. Dit punt dient te worden onderzocht en opgehelderd. In een democratie aan de andere kant consulteren de mensen elkaar over wie er zal regeren en hoe. Zie dus hoe de sjoera van boven naar beneden werkt en democratie van beneden naar boven.'

  De sjoera is dus in tegenstelling tot fundamentele teksten binnen een westerse democratie onveranderlijk.De sjoera is niet bindend in tegenstelling tot het resultaat van het besluitvormingsproces binnen het westerse democratische model. De sjoera werkt van boven naar beneden en de westerse democratie van beneden naar boven. Sjoerademocratie en westerse democratie verschillen dan ook fundamenteel van elkaar.

  De sjoera doet denken aan het fascisme, gezag van boven naar beneden, verantwoordelijkheid van beneden naar boven.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 88 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007