Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Literair

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 38 of 43

Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)

37. Samenvatting en conclusie


Terminator of Norway: Anders Behring Breivik
Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0270
Offerdatum   5 mei 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • Hier volgt nu een soort samenvatting en conclusie van dit werk.

  Een belangrijk doel van deze analyse is om eens te proberen om de multiculturele samenleving te optimaliseren, zodat het efficiënter wordt en goedkoper. Het ongekwantificeerd model dat hier door mij gebruikt is ziet er ongeveer alsvolgt uit:

  De multiculturele samenleving is in mijn gedachtewereld gemodelleerd als een willekeurige verzameling van menselijke collectieven en individuen. De menselijke collectieven zijn dus de etnische groepen, de stammen, de getto clans die geclusterd zijn rond families en aangetrouwde netwerken, en natuurlijk de specifieke dominante meerderheid stam (inheemse autochtone rassen). Feitelijk hoort elk individu altijd tot een of meerdere collectieven en die ontleent daar hsijn mensbeelden aan en voelt daar affiniteit voor of bloedverwantschap. De botsing tussen al deze mensbeelden en mensconcepten, ontstaan door geloof, geboorte, nationaliteit, cultuur, geërfde genetische factoren en gevoel, kan beschouwd worden als de grote rassen- en volkerenstrijd in elke multiculturele samenleving. Dit is de botsing van beschavingen, zoals politicoloog Samuel Huntington vertelt in zijn oude werk 'Clash of civilizations' (botsende beschavingen, 1996) maar hij legt met name de nadruk op de oude vete tussen de Westerse landen en de Islamitische volkeren en rassen. Ik bekijk het meer theoretisch en ik zoek een concrete praktische oplossing om de hele multiculturele samenleving te optimaliseren, zodat het beter functioneert als geheel en minder menselijk leed veroorzaakt. Mijn stelling is dat er veel meer kansen zijn voor ontplooiing, ontwikkeling en produktie als een multiculturele samenleving geoptimaliseerd is en beter functioneert, zodat een hoger percentage mensen gelukkiger zijn en minder hoeven te lijden, door uitsluiting, racisme, discriminatie, demotivatie, apathie, zelfhaat, ontevredenheid, intolerantie, minderwaardigheid en/ of zelf isolatie.

  In dit werk is een pleidooi uiteengezet om discriminatie te legaliseren via officiële discriminatie vergunningen. Een voordeel hiervan is dat dan discriminatie zichtbaar wordt en meetbaar, zodat het beter kan worden geregeld. Het botweg verbieden en illegaal verklaren van discriminatie via de anti discriminatie artikelen uit de grondwet, Artikelen 1, 7 en 37 uit diverse wetboeken is geen adequaat middel om discriminatie en racisme te sturen, te meten en te regelen. Slechts excessen worden zo zichtbaar.

  Een ander wetenschappelijk argument om anders met discriminatie en rassenhaat om te gaan zal nu uitgelegd worden. Het is heel waarschijnlijk dat discriminatie en rassenhaat heel natuurlijke eigenschappen zijn van de intelligente mensapen, waar de mensachtigen toe behoren, en dus is dit een natuurlijke evolutionaire eigenschap. Als dit echt een wetenschappelijke waarheid is dan moeten wij nu echt anders omgaan met deze duistere kanten van het mens-zijn en mijn ideeën in dit werk moeten dan overwogen worden.

  Het probleem wordt nog groter als de natuurlijk aangeboren intelligentie van de mensachtigen wordt onderzocht. De menselijke intelligentie is iets dat van nature streeft naar optimalisaties en onze hersenen zijn een orgaan die alleen het genot (lekker = goed) maximaliseren. Mensen genieten met hun hersenen en willen altijd het genot maximaliseren op elk moment van de dag. Vreemdelingen en indringers veroorzaken angst en onbehagen en dit vermindert het dagelijks genot, zodat men hen gaat haten, ontwijken en verafschuwen. Op den duur gaan dezelfde hersenen op een intelligente manier onderzoeken of deze vreemdelingen niet echt inferieur en minderwaardig zijn en dan kan de menselijke intelligentie altijd tenminste een irrationeel argument verzinnen om dit als waar zijnde te beschouwen. Zodra dan de vreemdelingen gezien worden als inferieur, lager, vijandig en minderwaardig is de stap naar uitsluiting, haat, racisme, radicale discriminatie, slavernij, verkrachting en zelfs moord niet moeilijk meer. Dit proces is iets dat al duizenden jaren op dezelfde manier heeft gewerkt bij alle rassen en volkeren overal ter wereld en tot op heden geschiedt het precies zo. Juist hierom geloof ik niet meer dat een dom verbod op discriminatie en racisme nog tot positieve resultaten kan leiden en hierom pleit ik voor de legalisatie ervan, via officiële discriminatie vergunningen voor bedrijven, rechtspersonen en instituten, die daar behoefte aan hebben. Discrimineren zonder discriminatie vergunning zal dan nog altijd gewoon strafbaar blijven en gesanctioneerd kunnen worden via gerechtelijke wegen.

  Entropie argument van het menselijk collectief

  De entropie is een begrip uit de Thermodynamica. Volgens de Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica kan de entropie van een systeem alleen afnemen als er energie wordt toegevoerd aan een gesloten fysisch systeem. Als de entropie toeneemt dan neemt de chaos toe en als het afneemt ontstaan er patronen en orde. In levende systemen schijnt de entropie af te nemen, door diverse chemische processen die verlopen volgens de wetten van de thermodynamica, maar zodra dit systeem sterft zal de entropie direct toenemen en dan vindt ontbinding plaats van al het organische materiaal. Op soortgelijke manier wordt in dit werk een menselijk collectief beschouwd, zonder formules en kwantificering.

  De Thermodynamische stelling is dus:

  De entropie van een heterogeen collectief is altijd groter dan de entropie van een homogeen collectief.

  Dus een heterogeen collectief is chaotischer, inefficienter, minder levend en dus ook duurder dan een homogeen collectief van mensachtigen. Dit is een argument om te pleiten voor het homogeniseren van de hele multiculturele samenleving via legale verplichtingen op de snelst mogelijke manier. Een homogene produktie omgeving kan in theorie beter functioneren en dit argument pleit voor het legaliseren van discriminatie en het verstrekken van discriminatie vergunningen aan bedrijven. De gedachte hierachter is dat een homogene organisatie met een discriminatie vergunning dan wel racistisch mag zijn, maar wel meer kan produceren en meer winst kan maken, zodat ook de fiscale afdrachten hoger zijn en dat zo uiteindelijk de hele multiculturele samenleving ervan kan profiteren. De meest legaal gediscrimineerde etnische groepen moeten zich dan heroriënteren en flink innoveren om ook te kunnen functioneren, of als blijkt dat iedereen hen echt legaal eruit gooit, dan moet men maar totalitaire remigratie trajecten ontwikkelen op de aller-goedkoopste manier en hen dus fysiek verwijderen uit het land.

  Praktisch gezien zou het kunnen betekenen dat alle bedrijven kunnen beslissen om Marokkanen legaal uit te sluiten via een discriminatie vergunning voor Marokkanen. Dan kan men deze discriminatie van Marokkanen echt officieel meten en waarnemen per regio of stad en iets verzinnen om hen terug te sturen naar Marokko om bijvoorbeeld met wat start subsidies schapen te fokken en zo zelfstandig en gelukkig te worden. De schapen kunnen zij dan ritueel slachten in naam van Allah en zelf eten of het vlees exporteren naar India of China om heel rijk te worden en super gelukkig in hun eigen land. Marokkanen hebben geen inferieure genen en kunnen hetzelfde wat alle mensen kunnen. Een idee van mij is dat de succesvolle Hindoestanen de mentoren worden van Marokkanen en hen de fijne kneepjes van aanpassen, studeren en werken bijbrengen, met wat gemene truckjes uit het darwinistische hindoeïsme, zodat ook Marokkanen beter gaan functioneren in de multiculturele samenleving.

  Het feit dat de entropie van een heterogene of multiculturele samenleving altijd groter is dan van een homogene samenleving is tevens een sterk argument om massa immigratie zoveel mogelijk te voorkomen of om streng te selecteren aan de poort en alleen kansrijke immigranten toe te laten. Het wettelijk verplichten van allochtone en buitenlandse meisjes om te paren met en te baren voor inheemse mannen kan feitelijk het proces van homogenisatie aanzienlijk versnellen, en hierom moeten politici snel stimulering premies hiervoor gaan verstrekken, als dit plaatsvindt. In alle stammen uit de oudheid bestond deze paar verplichting voor elk allochtoon meisje in een nieuwe stam en dit leidde tot minder etnische conflikten, meer saamhorigheid en harmonie. Etnische groepen die hun meisjes verbieden om te paren met inheemse mannen zou men harder moeten aanpakken, en de politici zouden moeten overwegen om deze vruchtbare allochtone meisjes weg te halen uit hun etnische getto's.

  In het oude boek 'Voordelen blank houden Nederland' is eea uiteengezet over de moderne assimilatiewetgeving van de toekomst, zie deze deeplink:

  WEBpublication BOOK WFOR1284 / EPAGE 07 of 27
  Voordelen blank houden Nederland

 • 6. Moderne assimilatie politiek Nederlandse staat
 • Concreet gezien kan gesteld worden dat de nadelen van massa immigratie bestaan uit het feit dat vooral de entropie van Nederland toeneemt en er meer chaos, rassenhaat, angstbeelden, verstoringen, bedreigingen, criminaliteit en miscommunicatie ontstaan. Nu na bijna veertig jaar van massa immigratie blijkt dit heel duidelijk het geval te zijn en vele kansloze allochtonen zijn nu inactief en levenslang weggestopt in de bijstand, WAO, WW en dit heeft de kosten van de mislukte multiculturele samenleving flink verhoogd. Volgens berekeningen van Geert Wilders waren deze kosten minimaal 90 miljard euro. Vele rechtse populisten ageren hiertegen, terwijl zij niet over enige deskundigheid beschikken om het echt op te lossen met intelligente maatregelen en wetten. Volgens mij moeten wij de naam van Nederland als een kennisland hoog houden en echt de krachten bundelen om dit immigratie probleem op een intelligente en menswaardige manier op te lossen, om onnodige geldverspilling en leed te voorkomen. Mijn visie in mijn oude tekst uit 2008 kan nuttig zijn, zie link onder.

  Etnische zuivering met 1 miljard euro

  Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1258
  Offerdatum 4 september 2008
  Inhoudsopgave
  1. Inleiding
  2. De REmantra, mijn motivatie etnische zuivering Nederland
  3. Waarom etnisch zuiveren van Nederland?
  4. Enkele argumenten (14) voor een etnische zuivering van Nederland
  5. Onderzoek: Islam bedreiging Nederlandse identiteit
  6. De beruchte Janmaat (VZMH) mantra, 'VOL IS VOL'
  7. Is een zuiver blank Nederland beter?
  8. Bevruchting tien blanke meiden met zuiver Afro-zaad
  9. Zijn de niet-westerse allochtonen dan toch nutteloos voor Nederland?
  10. Enkele deportatie berekeningen, m.b.t. Suriname
  11. Hybride vangnetregeling voor minima in Suriname
  12. Een bijstand commune in Suriname van duizend personen
  13. Ter besluit
  14. Disclaimer Dewanand
  LINK:

 • Etnische zuivering met 1 miljard euro

 • Voordelen van politieke incorrectheid

  Het politiek correct denken en schrijven heeft nu geleid tot allerlei misstanden, taboes, stigmatisering, generalisaties en meer vooroordelen. Voor exact wetenschappelijk onderzoek is het hierom noodzakelijk om het politiek correcte denken helemaal te elimineren. Dit heb ik nu dus gedaan in al mijn publicaties en analyses en de voordelen zijn ongelooflijk.

  Eufemismen zijn gewoon smerig, vaag en leiden gewoonweg tot meer stigmatisering en haat. Het begrip niet-westerse allochtoon is hier een goed voorbeeld van en het is iets dat nu overal gebruikt wordt, terwijl niemand tot deze categorie behoort. Het hele begrip allochtoon is fictief, omdat de immigranten niet homogeen zijn, maar bestaan uit honderden subgroepjes en etnische stammen in de moderne samenleving. Politieke correctheid verbergt de onderliggende racistische ideeën en vooroordelen en hierdoor ontstaat er geen inzicht in de echte problemen in de multiculturele samenleving. Hierom heb ik al heel lang geleden het politiek correcte denken verworpen, omdat ik echte diepere inzichten en theorieën wilde ontwikkelen ten aanzien van de complexe multiculturele samenleving, om zo echte werkbare intelligente oplossingen te ontwikkelen, zodat het hele systeem geoptimaliseerd kan worden en goedkoper wordt, met minder menselijk leed.

  Voor politieke incorrectheid is absolute vrijheid van meningsuiting noodzakelijk, en dit heb ik al uiteengezet in mijn boek 'Moord op allochtonen', zie deze link onder.
  WEBpublication BOOK WART0223 / EPAGE 45 of 57
  Moord op allochtonen

 • 41. Absolute vrijheid van meningsuiting
 • De moslim bestaat niet

  Het is een grote misvatting om over moslims te praten, want dit is een generalisatie en populisten misbruiken dit om haat en angst te zaaien. Het begrip islam is eerder een gepolitiseerd begrip dan dat het echt bestaat in de reële wereld van islamitische individuen. Ik gebruik liever de door mij ontwikkelde differentiële modellering van niveaus van moslim zijn, de zogenaamde PV Moslim schaal, welke in mijn boek 'Koran: forbid or rewrite?' is uiteengezet. Zo kan ik heel effectief de stigmatisering van islamitische mensen bestrijden, want anders ontstaan er te grote misvattingen en verwrongen visies. Het zijn altijd politici die werken met vijandbeelden tijdens hun verkiezings campagnes en dit is een symptoom dat de hele Westerse democratie gewoon verziekt is. Nederland is hier een heel goed voorbeeld van.

  De rassenhiërarchie vergelijking

  Duizenden jaren lang geloofde iedereen in een natuurlijke rassenhiërarchie. De raciale afkomst bepaalde de sociale status in de samenleving en men geloofde echt dat elk menselijk ras specifieke eigenschappen had en aangeboren kenmerken, qua intelligentie, cultuur, gedrag, geloof, seksualiteit, denkwijze enz. Dit is tot nu toe feitelijk niet verandert, en dit analyseer ik in het hoofdstuk 'Seksuele rassenoorlog' op een heel praktische manier.

  De eeuwenoude rassenhiërarchie kan uitgedrukt worden met de volgende rassen vergelijking voor mannelijke mensachtigen:

  Blanke > mix blanke > chinees > japanner > mongoloïde > Hindoeras (gepigmenteerde hyperras) > mix neger > zuivere neger.

  De fijnere onderverdeling wordt verder bepaald door de mate van pigmentering. Lichtere Hindoes zijn bijvoorbeeld hoger dan donkere in India. In Afrika is de lichtgekleurde gegermaniseerde neger hoger dan de raszuivere soorten. Hierbij kan eurocentrisch of afro centristisch gedacht worden. Hindoes beschouwen het vanuit hun eigen soort en zien altijd de blanke als hoger en de neger als lager. De mongoloïde rassen bekijken de rassenhiërarchie vanuit hun eigen perspectief en vinden uiteraard alle andere rassen lager, dommer en primitiever. Duizenden jaren lang functioneerde deze rassenhiërarchie heel goed en iedereen vond het prima. Zelfs de lagere neger slaven vonden het prima dat zij als negers lager waren en verdoemd waren om slaven te zijn van Arabieren en blanken. De lagere kasten (chamars, paria's, dalits) in India vonden het prima dat zij verdoemd waren door de Hindoe goden om tot een lagere kaste te behoren en geloofden echt sterk erin dat het hun vervloekte karma was, om onaanraakbaar (harijan) te zijn. Er was in de Hindoe wereld geen geloof in lotsverbetering, maar een geloof in het moeten lijden als Hindoe tot de dood, omdat dit het verdoemde karma was en de wil van de miljoenen Hindoe goden en godinnen. Hierom is er nooit een echte bloedige klassenstrijd (model Franse revolutie met guillotines) ontstaan in typische zwarte landen als India en in de vele Afrikaanse landen. Tot nu toe merk ik vaak in de praktijk dat heel veel gekleurde en zwarte mensen echt heel sterk geloven dat zij echt behoren tot de lagere, primitieve en inferieure rassen van de wereld.

  En op den duur leidt het geloof in de eigen minderwaardigheid als zwarte ook automatisch tot een lagere en minderwaardige status in de samenleving en de zwarte ontwikkeld zich tot een inferieur schepsel, dat verdoemd is om arm, dom en ellendig te blijven tot de dood. Dit komt geheel overeen met de Vedische stelling die alsvolgt luidt:

  'As you think, you will become'. (Zoals je denkt, zal je worden).

  In blanke meerderheidsstaten wordt het proces van de rassenhiërarchie ontwikkeling versterkt door de systematische negatieve beeldvorming van etnische minderheden in de media en politiek. Dit leidt op den duur tot een echte kastenmaatschappij met sociaal en etnisch geïsoleerde groepen en getto's, die niet meer geloven in lotsverbetering. Nu noemt men dit segregatie met een deftig woord uit de eufemistische vocabulaire. Opmerkelijk is dat het internet dit proces heeft versterkt en er nu echte aapachtige etnische cyber getto's zijn ontstaan, wat fataal kan zijn voor de toekomst. De zwarte onderklasse is er al en de multiculturele samenleving is dus echt goed mislukt. Nu hebben wij snel een doekje nodig voor het bloeden, anders komt er gewoon een nieuwe bloedige Holocaust in heel Europa en bijna 30 miljoen etnische minderheden kunnen dan vernietigd worden in hi tech gaskamers en vernietigings kampen, als het hier verder zal verarmen en verloederen. Dit voorzie ik en velen zullen mij niet ongelijk geven. Na het zaaien van haat, is het zeker dat ooit het bloed zal vloeien, zoals de geschiedenis heeft bewezen.

  Fundamenteel is dat ik dus via de legalisatie van rassendiscriminatie wil proberen om de diepgewortelde en sterke (evolutionaire) energie van rassenhaat te isoleren in de multiculturele samenleving en om het te transformeren naar hogere produktie en innovaties binnen een produktie omgeving. Het betekent uiteraard niet dat ik voorstander ben van discriminatie en racisme, nee mijn theorie is interdisciplinair en geworteld in vele kennis disciplines, inclusief de psychologie van menselijk gedrag, competitief gedrag, diepere drijfveren en motieven om meer te presteren, maximaliseren van de eigen intelligentie, efficiënter managen, werken en produceren, enz.


  Zwarte werkgeversklasse ontwikkelen

  Het is echt verkeerd om immigranten de kortste weg naar de uitkeringen WW voorzieningen te wijzen, want dat verhoogd de kosten van de hele multiculturele samenleving. Laat mensen zelf hun toekomst bepalen en geef ze kennis en middelen om zelf te produceren. Restricties voor arbeid moeten snel opgeheven worden voor nieuwe immigranten, want zij zijn vaak veel geschikter voor hoge arbeidsprestaties en beter gemotiveerd.

  Het idee is om een zwarte werkgeversklasse te ontwikkelen op systematische manier. Maar de zwarten (niet-blanken) moeten leren om dit zelf te doen door de krachten te bundelen en door intelligent samen te werken. Het Joodse ontwikkelingsmodel kan hierbij gebruikt worden. De gemeenschappelijke vijand van alle zwarten zijn de boze, beestachtige, duivelse en hatelijke blanken, dus men moet dit uitbuiten om een eenheid te vormen en een agressief zwart front tegen deze vijandige witte massa. Binnen zwarte bedrijven kan men dan een discriminatie vergunning kopen voor legale uitsluiting van alle blanken en zo kunnen zwarten meer banen scheppen voor zwarten.

  Op den duur na invoering van de discriminatie vergunning zou het heel leuk zijn om elk kwartaal een benchmark te publiceren van de winstontwikkeling van alle raszuivere bedrijven, om eens goed te onderzoeken of het echt waar is dat verwoede racisten superieur zijn en harder kunnen werken. Het is dan lachen voor iedereen als een zuiver blank (nazi) bedrijf failliet zou gaan, omdat men toch allang weet dat blanken niet echt superieur zijn. Alle koloniale uitbuitingsstructuren op de wereld zou men nu eigenlijk moeten vernietigen en dit kan een heel mooie taak zijn van het Al Qaida netwerk van moslim fundamentalisten, als zij het blanke Westen de genadeklap willen geven en de hele wereld onder de vlag van Allah willen brengen, zonder enig terrorisme en zelfmoord aanslagen. Al Qaida zou een economische jihad moeten lanceren tegen het hele blanke Westen en hen de genadeklap moeten geven, om echt ritueel geofferd te worden aan Allah tijdens deze economische crisis. De economische onthoofding van het Westen zouden alle moslims met luid gejuich vieren denk ik en Allah danken hiervoor.


  Dewanisme en rassendiscriminatie in de toekomst

  Nu volgt de definitie van het Dewanisme.

  (begin citaat uit wfor1095)

  Dewanisme ('Dewanism')

  Het dewanisme omvat alles wat behoort tot de denk- en filosofische geloofswereld van hindoeschrijver en Hindoe fundamentalist Dewanand. Een dewanist is iemand of een intelligent wezen, die een of meerdere elementen uit de dewanistische geesteswereld heeft overgenomen en die er soms actief naar streeft om het verder te ontwikkelen, met in acht neming van dewanistische constraints in de innerlijke geesteswereld. Een subdeel van het bewustzijn van Dewanand moet getransporteerd en geïmplementeerd zijn in het bewustzijn en onderbewustzijn van een ander levend wezen, om dewanistisch te kunnen denken, geloven en handelen. In wezen is het dewanisme een manifestatie van Hindoe fundamentalistisch leven, denken, geloven en handelen. Futuristisch denken is in wezen een onlosmakelijk onderdeel van het dewanisme. In het bewustzijn en onderbewustzijn van een dewanist moet de zeta-entiteit Altecrea actief gedefinieerd zijn, waarbij het volledig toegestaan is om ook andere zeta-entiteiten te implementeren.

  De Dewanisme filosofie probeert de gelijkheid tussen rassen en volkeren te verwezenlijken door technologie te ontwikkelen in de toekomst om mensen gelijkwaardig aan elkaar te maken. Er worden bijvoorbeeld bioram implantaten ontwikkeld en deze zorgen ervoor dat alle mensen even intelligent worden en zelfs wettelijk het recht krijgen op een minimale intelligentie, via subsidies en scholing. Gehandicapten krijgen ook synthetische organen om normaal te kunnen functioneren net als gewone gezonde mensen.

  Seksuele gelijkheid ontstaat in de dewanistische toekomst door de ontwikkeling van huishoudrobots, seksrobots, zoogbots en synthetische baarmoeders. Vrouwen worden dan vrij en zijn gelijkwaardig aan mannen en kunnen uitleven met heel veel seksrobots en sekspartners. Er ontstaan polygame relaties in alle combinaties tussen mannen en vrouwen en gelijkgeslachtelijke liefdesrelaties worden heel normaal voor iedereen. Het monogame heterohuwelijk zal dan verdwijnen en er ontstaat onderscheid in sociale samenlevingspartners, sekspartners, paarpartners, voortplantingspartners, dus de sociale differentiatie neemt toe. Speciale eugenetica programma's scannen het DNA en zoeken in eicel en sperma banken naar de beste voortplantingspartners voor mannen en vrouwen, welke vaak van een ander ras afkomstig zullen zijn. Immers voor een kleine, zwakke hindoestaanse man is een lange, sterke Germaanse vrouw met een grote vagina de meest efficiënte voortplantingspartner. Hierdoor zullen alle rassen supersnel met elkaar vermengd worden en er zal een soort hindoeras of hyperras ontstaan, dat dynamisch gepigmenteerd zal zijn. Dit superieure hyperras zal dan in de verre toekomst de hele Melkweg koloniseren met geavanceerde ruimteschepen en zij zullen bestaan uit minstens honderd miljard zielen en allemaal hoogontwikkelde dewanisten zijn.

  De eindconclusie zal in de hiernavolgende 11 eindstellingen worden uitgedrukt.

  1. Het legaliseren van rassendiscriminatie door de uitgifte van discriminatie vergunningen kan leiden tot het optimaliseren van een heterogene of een multiculturele samenleving, en de evolutionaire energie van rassenhaat en discriminatie transformeren tot een hogere produktie, competitieve innovaties en betere arbeidsverhoudingen binnen bedrijven.

  2. Etnische groepen die na de legalisatie van discriminatie totaal buitengesloten worden, moeten via speciale remigratie programma's gedwongen worden om het land te verlaten, omdat dit de echte democratische wil is van de meerderheid van het volk en niet anders kan.

  3. Zwarten (niet blanken) moeten leren om zelf op een intelligente manier een eigen zwarte werkgeversklasse te ontwikkelen, door de krachten te bundelen en door agressief te strijden tegen de boze, beestachtige en duivelse blanke meerderheid, volgens het eeuwenoude Joodse overlevings- en ondernemersmodel.

  4. Zwarte bedrijven hebben ook het volste recht om een discriminatie vergunning te kopen om alle blanken uit te sluiten, om zo alleen banen te scheppen voor zwarten.

  5. Etnische registratie kan ervoor zorgen dat de vitaliteit van de multiculturele samenleving en de vele etnische groepen beter gemeten kan worden in alle organisaties en met deze gegevens kan er een beter beleid ontwikkeld worden om alles te sturen en te optimaliseren.

  6. Etnische groepen met hoge werkloosheid kan men verplichten om het land te verlaten, via een remigratie regeling en men kan zelfs investeren in speciale bedrijven of kampen in het herkomstland, zodat deze etnische groep dan minder geld kost en automatisch minder gehaat zal worden.

  7. De discriminatie vergunning is een legaal middel om discriminatie van rassen, volkeren, gehandicapten, vrouwen, homo's enz. toe te staan binnen een afgebakende produktie omgeving, maar het geldt ook andersom, als deze minderheden de meerderheid gaan uitsluiten, om zelf homogeen te worden.

  8. De discriminatie vergunning maakt discriminatie zichtbaar en meetbaar, zodat het beter geregeld kan worden in een heterogene samenleving, en men zo tijdig iets kan doen om de gediscrimineerde groepen gericht te helpen of te laten remigreren, als ongewenste en paria's.

  9. Omdat de entropie van een heterogeen collectief altijd hoger is dan dat van een homogeen collectief is het aantoonbaar dat massa immigratie leidt tot meer verstoringen, inefficiëntie, meer rassenhaat en chaos, dus moet men dit voorkomen.

  10. Het verplichten van alle buitenlandse en allochtone vruchtbare meisjes om te paren met en te baren voor inheemse (blanke) mannen kan supersnel zorgen voor homogenisatie van de hele heterogene en multiculturele samenleving en de entropie heel snel verlagen, dus hierom moeten politici snel stimulering wetten maken hiervoor.

  11. De Hindoe fundamentalistische dewanistische filosofie probeert rassendiscriminatie te bestrijden in de toekomst door alle mensen gelijkwaardig te maken met geavanceerde bioram implantaten (voor gelijke intelligentie), synthetische organen (voor gehandicapten) en door de vermenging van alle rassen internationaal te organiseren via speciale DNA scan programma's die de meest ideale voortplantingspartners berekenen, zodat er een superieur Hindoeras of hyperras ontstaat met dynamische pigmentering, dat in de verre toekomst de hele Melkweg kan koloniseren en zal bestaan uit minstens honderd miljard zielen.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 38 of 43


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0270
  Copyright @ Dewanand 2012