Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

WEBpublication EBOEK WOIII / EPAGE 1

WOIII, deel 1

De Derde Wereldoorlog

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1156
Offerdatum   donderdag 21 juli 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant:
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • ... Go to next Epage

  De nieuwe explosies in London van 21 juli 2005 maken in zekere zin duidelijk dat de Derde Wereldoorlog ('Third World War' WOIII) al begonnen is, want het is vrijwel honderd procent zeker dat er nog meer aanslagen zullen volgen. Hoe het verder zal gaan en wat wij moeten doen is onduidelijk, want de vijand heeft geen officieel leger en geen officieel grondgebied.

  Het Al Qaida netwerk van Osama Bin Laden is flink gegroeid, omdat de ideologie van haat en terreur zich wereldwijd verspreid heeft. Er zijn nu zeker minstens tienduizend geheime Al Qaida cellen, die onafhankelijk opereren van de leidercellen. Hier twijfelen de AIVD en de CIA niet over, want in feite weten zij al heel veel hierover. Het is echter onmogelijk om alle terroristische moslims op te pakken en hen levenslang te interneren, omdat er geen officiële oorlogstoestand is afgekondigd in de hele Westerse wereld. Alleen als dit gebeurd, kan er echt hard en daadkrachtig opgetreden worden tegen het islamitisch terrorisme, om escalatie te voorkomen.

  Uit verschillende bronnen van de geheime diensten zijn er bewijzen gevonden dat het Al Qaida netwerk erin geslaagd is om kleine nucleaire wapens, in de vorm van Russische kofferbommen, te stationeren in diverse steden van de Verenigde Staten van Amerika. Deze kernbommen hebben een kracht van twee kiloton en kunnen een gebied met een diameter van twee kilometer volledig vernietigen, waarbij er onmiddellijk 200.000 doden zullen vallen. Volgens de veiligheidsdiensten is het vrijwel zeker dat de moslims binnen enkele jaren deze kernbommen tot ontploffing zullen brengen, omdat de heilige oorlog van de islam doorgaat. Men heeft ook gehoord dat de moslim terroristen met een superaanval in een klap vier miljoen Amerikanen willen doden, waarvan minstens twee miljoen minderjarig moeten zijn. Hoe moeten wij hiermee omgaan en wat kunnen wij doen?

  Oorlogstoestand
  In een nationale staat moet er een tweederde meerderheid zijn in het parlement om de oorlogstoestand af te kondigen, waarna het land met decreten bestuurd zal worden. Feitelijk kan de Europese Unie dit nog niet, omdat er nog geen grondwet is aangenomen. Maar de afzonderlijke lidstaten kunnen wel besluiten om het volk in te lichten dat zij dit willen doen, om een hardere aanpak mogelijk te maken van de moslim terroristen. Het grootste juridische probleem hierbij is dat er geen staat is waar de terroristen gevestigd zijn, waardoor het grondwettelijk (zie noten) onmogelijk is om de oorlogstoestand af te kondigen. Men zou dit kunnen oplossen door de meest vijandige moslimlanden uit te kiezen als vijand en hen resoluut de oorlog te verklaren, waarna de Derde Wereldoorlog officieel een feit zal zijn.

  Er zijn moslimlanden die duidelijk steun verlenen aan moslim terroristen. Pakistan is bijvoorbeeld een van de meest verdachte landen, omdat zij de Taliban steunden en omdat er rijke Pakistaanse burgers betrokken waren bij de vorige bomaanslagen in Londen en in de rest van de wereld. Pakistan is een gevaarlijk broeinest van moslim extremisme, omdat er vele tienduizenden indoctrinatiekampen zijn in dit land. Een paar miljoen jongeren worden in deze kampen ('madrassas') klaargestoomd voor de jihad, middels wrede brainwash technieken. In India weet men hier alles over, maar men staat machteloos, omdat men ook daar niet durft om Pakistan officieel de oorlog te verklaren. Een groot probleem is vooral dat Pakistan ongeveer vijftig kernbommen heeft en een nucleaire mogendheid is. Het Pakistaanse leger heeft echter in officiële verklaringen gedreigd met het afvuren van kernwapens op India, als het de strijd om Kashmir verliest of als het Indiase leger een tactische aanval uitvoert. Dit is reeds jarenlang bekend en dit kan gebruikt worden, als juridisch argument om dit land de oorlog te verklaren. Bij een nucleaire aanval van Pakistan op Indiaas grondgebied kunnen er in de eerste 24 uur minstens veertig miljoen doden vallen, volgens tactische berekeningen van militaire deskundigen.

  Het is herhaaldelijk bekend gemaakt dat de miljoenen harde moslim terroristen in Pakistan keihard strijden om de macht over te nemen, via een coup en om zo in het bezit te komen van operationele kernwapens. Niemand weet zeker of dit ooit zal gebeuren, maar de kans is heel groot dat het eens zal geschieden, omdat de geschiedenis immers verdoemd is om zich genadeloos te herhalen.

  Indien de Europese staten nog twijfelen of het zin heeft om Pakistan de oorlog te verklaren dan zijn de volgende feiten interessant. Hindoes, Christenen en alle overige minderheden worden in Pakistan meedogenloos gediscrimineerd en systematisch vernietigd. Het is duidelijk dat de Pakistaanse regering hieraan meewerkt en hierom gezien kan worden als een fascistisch land. Een ander feit is dat vrouwen meedogenloos onderdrukt en mishandeld worden in dit moslimland. In wezen dient men zich dan te realiseren dat het om ruim 60 miljoen mensen gaat, die leven in angst, verdriet en terreur. Deze toestand lijkt veel op die van de Joden in de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog, wat een sterk argument is om Pakistan de oorlog te verklaren en de Derde Wereldoorlog te starten.

  Andere duivelse moslimlanden
  Bangladesh is een van de landen die totaal geradicaliseerd is gedurende de afgelopen jaren. Er zijn vele duizenden scholen waar vele miljoenen arme jongeren klaargestoomd worden voor de jihad tegen het Westen. Al deze haat kan op een dag fataal zijn voor de rest van de wereld. Deze jongeren dienen ook bevrijd te worden uit de terreur van de islam.

  Iran is een van de landen waar de jihad al jarenlang gestart is. Het is in wezen aangetoond dat de Iraanse regering een geheime terroristische agenda heeft en radicaal bezig is om kernwapens te produceren. Het zou mij niet verbazen als Iran reeds in het bezit is van zware massavernietigingswapens en keihard werkt om intercontinentale raketten te bouwen of te kopen, zodat civiele doelen in de Westerse wereld vernietigd kunnen worden. Het is ook verdacht dat de nieuwe president van Iran gelijk na zijn verkiezingsoverwinning verkondigde dat de islamitische revolutie en verovering van de wereld kan beginnen. Dit toont aan dat Iran in wezen een keiharde terreurstaat is.

  Saoedie Arabie is een moslim fundamentalistisch land dat gehuld is in duisternis en stiekem alle financiële zaken regelt voor de harde terroristen. Het is bewezen dat diverse effectenhandelaren uit de Arabische wereld put opties gekocht hadden vlak voor de aanval op de Twin Towers (9/11/2001), wat een keihard bewijs is dat de regering van Saoedie Arabie een vuile rol speelt. In wezen weet iedereen dat de moslimbroederschap ondoorgrondelijk is en ondergronds altijd een rol speelt. Moslims steunen elkaar altijd ondergronds, maar spelen altijd de heilige vrome vredesboontjes. Dit gedrag is het harde bewijs dat de islam inderdaad de oorzaak zal zijn van nog meer rampen in Europa. Verdacht is dat vele terroristen afkomstig zijn uit rijke families van Saoedie Arabie. Nog verdachter is dat het straatarme Pakistan enkele miljarden dollars ontving uit Saoedie Arabie vlak na de eerste kernproeven en hierdoor in staat was om de kernbewapeningswedloop met India op te starten. Moslims waren dolgelukkig toen de eerste islamitische kernbom gemaakt was en vierden uitbundig feest hierom om Allah te danken en te loven, wat uiterst dubieus en lachwekkend is.

  Er is nu sprake van een direct gevaar voor de bevolking in alle Westerse landen, want er kunnen op korte termijn massavernietigingswapens gebruikt worden door de moslim terroristen. Het verband tussen de islamitische haatdoctrine en het terrorisme is duidelijk aangetoond en wie nog twijfelt moet gewoon gek of geestelijk ziek zijn. Elke politicus die verkondigd dat de islam synoniem is van vrede dient gewoon af te treden of hardhandig aangepakt worden door de boze burgers. De bevolking dient nu te eisen om volledig beschermd te worden. Uit peilingen blijkt duidelijk dat de meerderheid van onze bevolking een radicale oplossing wil en niet zal aarzelen om op figuren zoals Geert Wilders te stemmen, als er nu verkiezingen gehouden werden. Het volk dient nu meteen te eisen dat de regering aftreedt, om opnieuw te stemmen, met als ultieme doel het radicaal oplossen van het islamitisch terrorisme.

  Een sterk argument om de Derde Wereldoorlog te starten is de meedogenloze uitbuiting, mishandeling en marteling van ongeveer 300 miljoen vrouwen in de hele islamitische en Arabische wereld. Dankzij de islam is het leven van deze vrouwen erger dan die van de joden in nazi-Duitsland. Toen Japan in het diepste geheim een wrede aanval uitvoerde op Pearl Harbor (7 december 1941) , besloten de Verenigde Staten van Amerika onmiddellijk om ook mee te doen met de Tweede Wereldoorlog, wat leidde tot de ondergang van het nazisme wereldwijd. Nu is de tijd rijp dat de hele wereld zich opnieuw verenigd om een einde te maken aan fascistische staten, die ondergronds het terrorisme steunen van gevaarlijke moslim fundamentalisten.

  De mensheid is in wezen verkeerd bezig, maar wij moeten niet aarzelen om radicaal op te treden, als er gevaar dreigt voor de andere levende wezens. De islam heeft reeds bewezen dat het tot terreur, ellende, meedogenloos geweld en blinde haat leidt. Als de Europese staten nu weigeren om hun burgers te beschermen, dan dient men zich hiertegen te verzetten, met gebruik van alle middelen. Elke staat dient te kiezen voor de veiligheid van het eigen volk. Als zij weigert om dit democratisch grondrecht toe te kennen aan haar burgers, dan moet het volk in opstand komen en radicaal de macht overnemen. Want het volk heeft altijd het laatste woord in een democratisch land, zelfs als het de democratie even tijdelijk wil uitschakelen in het belang van de overwinning.


  Noten m.b.t. afkondigen oorlogstoestand
  De Nederlandse Grondwet, Hoofdstuk 1-8, artikel 1-130

  Artikel 96 . - 1. Het Koninkrijk wordt niet in oorlog verklaard dan na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal.
  - 2. De toestemming is niet vereist, wanneer het overleg met de Staten-Generaal ten gevolge van een feitelijk bestaande oorlogstoestand niet mogelijk is gebleken.
  - 3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.
  - 4. Het bepaalde in het eerste en het derde lid is van overeenkomstige toepassing voor een verklaring dat een oorlog beëindigd is.

  Artikel 97 . - 1. Alle Nederlanders daartoe in staat, zijn verplicht mede te werken tot handhaving van de onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied.
  - 2. Ook aan ingezetenen die geen Nederlanders zijn, kan die plicht worden opgelegd.

  Artikel 98 . - 1. Tot bescherming van de belangen van de staat is er een krijgsmacht die bestaat uit vrijwillig dienenden en mede kan bestaan uit dienstplichtigen.
  - 2. De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht.
  - 3. De wet regelt de verplichte krijgsdienst en de bevoegdheid tot opschorting van de oproeping in werkelijke dienst. Zij regelt ook de verplichtingen die aan hen, die niet tot de krijgsmacht behoren, ten aanzien van 's lands verdediging opgelegd kunnen worden.

  Artikel 99 . Bij de wet worden de voorwaarden genoemd, waarop wegens ernstige gewetensbezwaren vrijstelling van de krijgsdienst wordt verleend.

  Artikel 100 . Vreemde troepen worden niet dan krachtens een wet in dienst genomen.

  Artikel 101 . Vervallen.

  Artikel 102 . - 1. Al de kosten voor de legers van het Rijk worden uit 's Rijks kas voldaan.
  - 2. De inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de transporten en leverantiën van welke aard ook voor de legers of verdedigingswerken van het Rijk gevorderd, kunnen niet dan volgens algemene regels bij de wet te stellen en tegen schadeloosstelling ten laste van een of meer inwoners of gemeenten worden gebracht.
  - 3. De uitzonderingen op die algemene regels voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden worden bij de wet vastgesteld.

  Artikel 103 . - 1. De wet bepaalt in welke gevallen ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid bij koninklijk besluit een door de wet als zodanig aan te wijzen uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd; zij regelt de gevolgen.
  - 2. Daarbij kan worden afgeweken van de grondwetsbepalingen inzake de bevoegdheden van de besturen van provincies, gemeenten en waterschappen, van de grondrechten geregeld in de artikelen 6 , voor zover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in dit artikel omschreven recht betreft, 7 , 8 , 9 , 12, tweede lid , en 13 , alsmede van artikel 113, eerste en derde lid .
  - 3. Terstond na de afkondiging van een uitzonderingstoestand en voorts, zolang deze niet bij koninklijk besluit is opgeheven, telkens wanneer zij zulks nodig oordelen beslissen de Staten-Generaal omtrent het voortduren daarvan; zij beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

  Artikel 113 . - 1. Aan de rechterlijke macht is voorts opgedragen de berechting van strafbare feiten.
  - 2. Tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld wordt bij de wet geregeld.
  - 3. Een straf van vrijheidsontneming kan uitsluitend door de rechterlijke macht worden opgelegd.
  - 4. Voor berechting buiten Nederland en voor het oorlogsstrafrecht kan de wet afwijkende regels stellen.

  ***

  ... Go to next Epage


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved