Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Ontwikkelingsplan Europese moslims

Offeraar       Dewanand
Offercode      WFOR1144
Offerdatum     3 mei 2005

De hiernavolgende tekst is vooral bestemd voor mensen die geinteresseerd zijn in nuancering en harde feiten over de islamitische bevolking in Europa. Men heeft mij verzocht om hierover wat te publiceren, omdat ik mij nogal verdiept heb in de problematiek van migranten in onze multiculturele samenleving. Het hele betoog heeft een praktisch karakter, omdat teveel theorie niet interessant is voor de lezers(essen).

In het algemeen doorlopen migranten diverse ontwikkelingsfasen in een nieuwe samenleving en zijn geneigd om zich eerst volledig af te sluiten van de inheemse vreemdelingen. Als de media en de politiek zich echter vijandig opstellen, dan zal het isolement toenemen, wat uiteindelijk tot meer wederzijds onbegrip leidt. In Nederland en diverse Europese landen is het nu een feit dat er behoorlijk negatief wordt gedacht en gesproken over mensen met een islamitische achtergrond. Hierdoor is deze bevolkingsgroep in een maatschappelijk isolement geraakt en dit wordt elke dag steeds verder versterkt, zonder dat men iets doet om hen vooruit te laten gaan. Isolatie is volgens mij niet de beste oplossing, want het leidt alleen tot meer wederzijdse radicalisering. Er moet daarom iets gedaan worden om deze bevolkingsgroep te stimuleren om actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat. Hierom pleit ik voor een ontwikkelingsplan voor alle mensen met een islamitische achtergrond in heel Europa.

Enkele doelen van het ontwikkelingsplan voor de Europese moslims zijn:

1. Een soort Renaissance doen ontstaan binnen deze volksgroep, precies zoals gebeurd is tijdens het einde van de Duistere Middeleeuwen in christelijk Europa.

2. Ernaar streven dat het wetenschappelijk denken geimplementeerd wordt bij de grote meerderheid van deze volksgroep. Voorlichting in de eigen taal kan een middel zijn om dit te realiseren.

3. Actief bevorderen dat jonge leden uit deze volksgroep verder studeren en een academische graad behalen.

4. Onderzoek verrichten naar de invloed van de radicale islam en de meerderheid voorlichten over de gevaren hiervan. De directe dialoog met de ander dient hierbij centraal te staan. De kinderen en alle jongeren uit deze groep dienen tijdig en volledig voorgelicht te worden, via een verplicht lesprogramma op alle onderwijsinstellingen.

5. Het Europees burgerschap bevorderen. Dit is heel moeilijk want zelfs de autochtone Nederlanders weten hier geen raad mee. Doordat er nog geen akkoord bereikt is over een verplichte taal voor heel Europa is het nog onmogelijk om alle volkeren van Europa te verenigen. Ik geloof echter dat er binnen vijf jaar een oplossing zal worden gevonden, als de vocale vertaalcomputer overal geintroduceerd wordt.

6. Het kritisch denken bevorderen bij de meerderheid van deze volksgroep. Dit kan alleen als de wetenschappelijke kennis toeneemt.

7. Ervoor zorgen dat de meerderheid van deze mensen zich ontwikkeld tot doorsnee Europeanen en uiteindelijk voor honderd procent geassimileerd worden. Een positieve factor hierbij is dat de grote meerderheid al tot het Europese fenotype behoort en dus niet genetisch geassimileerd hoeven te worden.

8. Ernaar streven dat de moslimhaat vermindert, zodat deze volksgroep gestimuleerd wordt om actiever deel te nemen aan de samenleving en door te dringen tot het hogere maatschappelijk middenveld. De isolatie neemt nu alleen toe, omdat er teveel negatieve sentimenten worden gekweekt door de media en politiek.

9. Terroristisch denken actief bestrijden, door deskundige voorlichting aan alle leden uit deze volksgroep.


Het is niet mogelijk om dit ontwikkelingsplan op korte termijn te realiseren. Het kan nog een tiental jaren duren voordat de meerderheid getransformeerd is tot normale Europese staatsburgers. Nu zal ik enkele concrete punten opsommen om de gestelde doelen te verwezenlijken.

Concrete acties om de meerderheid van de moslims te ontwikkelen:

1. Europees studiefonds instellen voor iedereen met een islamitische achtergrond. Iedereen tot 40 jaar heeft dan recht op een zachte studiebeurs om gedurende zes jaar te studeren, te promoveren of een afgebroken studie af te ronden. Dit studiefonds moet soepele criteria hanteren, om de grote meerderheid actief te stimuleren. De talloze migrantenorganisaties dienen wel verplicht te worden om talentvolle jongeren te ondersteunen en voor te lichten. Vanaf de laatste klas van het basisonderwijs dienen talentvolle en intelligente jongeren voorgelicht te worden over de mogelijkheid van een academische carriere. Ik pleit er zelfs voor om een database samen te stellen met alle adresgegevens van deze jonge mensen, om hen regelmatig voor te lichten over hun toekomstige carriere en hen te introduceren bij toekomstige werkgevers. Een integrale decentrale aanpak, gesteund door zelforganisaties, geloofsinstituten en particuliere fondsen kan betere resultaten opleveren.

2. Huiswerkbegeleiding organiseren in buurthuizen, moskeeen en via informele kanalen om de jongeren te motiveren en te stimuleren om koste wat het kost een diploma te halen. Werklozen kunnen via subsidiebanen helpen met behoud van het recht op een uitkering of bijstand, via een soepel vergoedingssysteem, zonder al te veel fiscale hinder. Op deze wijze kan de meerderheid van de jongeren met een islamitische achtergrond bereikt worden.

3. Over de hoofddoek is er veel geschreven. De hoofddoek is een soort kuisheidssymbool van meisjes en vrouwen, die bewust aangeven dat zij voorstander zijn van een monogaam seksleven en ideaal geschikt zijn als trouwe huisvrouwen. In theorie is de hoofddoek niet het ultieme symbool van de islam, want het wordt ook gedragen door traditionele christelijke en hindoevrouwen (Oorni). Het heeft weinig zin om de hoofddoek te politiseren, want andere vrouwelijke kledingstukken zijn overal toegestaan. In principe kan er een staatshoofddoek ontwikkeld worden, waarbij het hoofd en het haar gedeeltelijk bedekt zijn. In openbare functies heeft elk meisje of vrouw, ongeacht het geloof dan het recht om deze staatshoofddoek te dragen, om minder erotisch eruit te zien en serieuzer genomen te worden, als volwaardige gesprekspartner of vertegenwoordiger. Dit dient grondig onderzocht te worden door deskundigen.

4. Verplicht stellen van een uniform basiskennisplan aangaande religieuze zaken op alle openbare of particuliere scholen. Op elke school dienen kinderen goed voorgelicht te worden over de inhoud van alle grote religies, om zelf kritisch hierover na te kunnen denken. Er kan een centrale databank op internet gemaakt worden waarin alles over religie opgenomen is, voor gebruik op scholen. Tijdens eindexamens zou elk kind verplicht moeten worden om een kritische essay te schrijven over het eigen geloof of over een geloof naar keuze. Kennis dient centraal te staan tijdens onderwijslessen over religie. Bekering en religieuze indoctrinatie dienen in principe verboden te worden op onderwijsinstellingen.

5. Aangaande het studiefonds voor mensen met een islamitische achtergrond heb ik nog een baanbrekend idee. Talentvolle kinderen of hoger opgeleide jongeren uit de herkomstlanden dienen ook recht te krijgen op een studiebeurs van dit studiefonds en krijgen dan gedurende tien jaar het recht op een verblijfsvergunning voor studie en werk in een Europees land naar keuze. Als deze slimme migranten uit de herkomstlanden hiernaartoe komen en zich ontwikkelen tot succesvolle staatsburgers dan zal de maatschappelijke status en positie van de hele migrantengemeenschap versterkt worden. Hierom is dit idee niet slecht. Ik kan met wiskundige limietberekeningen aantonen dat dit een heel goede strategie is. In Marokko is minstens drie procent, dus ruim een miljoen Marokkanen, van de kinderen beslist hoogbegaafd, maar zij krijgen geen kans om verder te studeren of om wetenschappelijke onderzoekers te worden. Het Europees studiefonds voor moslims zou hier iets aan kunnen veranderen.

Iedereen met nog meer baanbrekende ideeen kan mij mailen of iets vertellen in deze topic. Wij dienen nu serieuzer om te gaan met de medelanders uit islamitische minderheidsgroep. Het tijdperk van botte en domme kritiek of hersenloze scheldwoorden dient nu voorbij te zijn. Over enkele maanden zal ik alle reacties bundelen in een rapport en in gedrukte vorm doorsturen naar tientallen migrantenorganisaties en overheidsinstellingen. Lever dus a.u.b. een zinvolle bijdrage aan dit onderzoek.

Positief is vooral dat ik zelf constateer dat ruim 70 procent van de islamitische medelanders al heel goed Nederlands praat en verdomd veel weet over de Nederlandse samenleving. Hun grootste probleem is echter dat zij constant in een hoekje gedrukt worden en uitgesloten worden van participatie in de reguliere samenleving. Dit frusteert hen ontzettend, want zij willen er gewoon bijhoren en zijn helemaal niet terroristisch of fanatiek islamitisch. Volgens mijn waarneming is slechts dertig procent voorstander van een fanatieke islamitische levenswijze, hoewel zij meestal geen zin hebben in een echte islamitisch fundamentalistische staatsvorm. Slechts drie tot vijf procent denkt echt radicaal met terroristische sympathieen. Wij zijn derhalve onrechtvaardig bezig, als wij de meerderheid stigmatiseren en discrimineren, omdat een minderheid van vijf procent zich fanatisch of ziekelijk gedraagt. Uiteindelijk moet er via zelfcorrectie iets veranderd worden binnen de hele islamitische bevolking in heel Europa en dat heeft flink wat tijd nodig.


***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved