Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Koningin der Nederlanden, Noodkreet discriminatie met officieel antwoord

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0029
Offerdatum   vrijdag 18 september 1998

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0029.doc / 19980918 / Koningin der Nederlanden, Noodkreet discriminatie met officieel antwoord / source: L501 / 1217W


  Aan : Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
  Korte Vijverberg 3 a
  2513 AB 's-GRAVENHAGE

  Onderwerp: Noodkreet wegens toegenomen discriminatie door autochtone Nederlanders

  Kenmerk: L501 / Koningin der Nederlanden, noodkreet discriminatie / vr18098

  Delft, vrijdag 18 september 1998

  Hare Majesteit de Koningin,

  Hierbij verzoek ik uw aandacht voor het volgende probleem.

  In Nederland dreigt er zich een sociale en psychologische ramp voor te doen, want de blanke autochtone Nederlanders discrimineren nu op een brutale en meedogenloze wijze. De Nederlandse samenleving glijdt af naar een keiharde en darwinistische kastenmaatschappij, en de allochtonen, vreemdelingen en de buitenlanders worden daar het slachtoffer van. Met name zwarte en gekleurde allochtonen lijden nu geestelijk heel zwaar door de meedogenloze discriminatie.

  Werkgevers geven allochtonen geen passend werk meer. Veel vooraanstaande uitzendbureaus, zoals bijvoorbeeld Randstad, geven hoogopgeleide allochtonen, keihard ongeschoold werk bij vuilnisophaaldiensten en in de schoonmaak. De allochtonen staan machteloos tegenover deze massale volksdiscriminatie door de blanke Nederlanders en worden nu gemarginaliseerd en achtergesteld. Op den duur worden zij randgroepen in Nederland en zullen niet aarzelen om de criminaliteit in te gaan. De allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de geestelijke gezondsheidszorg, want veel krijgen psychische problemen door de meedogenloze discriminatie en geestelijke druk van de blanke Nederlanders. Op de universiteiten en hogescholen zijn de discriminatie en het racisme ook behoorlijk toegenomen, waardoor veel allochtonen vroegtijdig hun studie moeten stopzetten, omdat zij geestelijk te zwaar gefolterd worden.

  Vriendelijk verzoek ik u om krachtige en radicale maatregelen te nemen tegen de barbaarse daden van uw blanke onderdanen en overige autochtone Nederlanders. Uw gekleurde en zwarte onderdanen erkennen u namelijk als hen koningin en zullen diep teleurgesteld raken als u het nalaat om orde op zaken te stellen. Wij hebben uw steun en medeleven hard nodig, want wij hebben het volste recht om deel te nemen aan het openbare leven in Nederland, mede doordat velen uit onze gelederen een Nederlands paspoort hebben en Nederlands staatsburger zijn.

  Ik verzoek u om de blanke Nederlanders duidelijk te maken dat hen allochtone medelanders ook mensen zijn en recht hebben op een menswaardig bestaan in Nederland. Het is niet gezond als Nederland over tien jaar afgegleden zal zijn tot een barbaarse kastenmaatschappij, waarin alleen het recht van de sterke blanken geldt en waarin vreemdelingen op een beestachtige wijze doodgediscrimineerd worden. Volgens mijn verwachtingen zal deze massale burgeroorlog tegen de vreemdelingen alleen maar erger worden, mede doordat vooraanstaande politici, zoals F. Bolkestein, het blanke volk alleen maar racistischer maken, en op een laagwaardige wijze misbruiken. Ik vind dat deze barbaar, F. Bolkestein, direkt uit het kabinet moet worden verwijderd, omdat hij bewezen heeft een botte racist te zijn.

  Indien u het nalaat om de blanke Nederlanders tot de orde te roepen, zal er naar alle waarschijnlijkheid binnen twintig jaar een bloedige burgeroorlog uitbreken in Nederland, en zal er een Holocaust tegen de allochtonen ontketend worden, dat erger zal zijn dan die van de Joden uit de Tweede Wereldoorlog. Nu is de koude en geestelijke Holocaust al officieel ingeluid door die verrekte schoft, genaamd F. Bolkestein, en u stemt daarmee akkoord, omdat u hem heeft beëdigd als vooraanstaand lid van het kabinet.

  Momenteel hebben veel allochtonen en andere vreemdelingen zich geheel geïsoleerd van de Nederlandse samenleving en leven in eenzaamheid en bitter verdriet. Door de nieuwe vreemdelingenwet zijn veel allochtone gemeenschappen volledig sociaal-juridisch geïsoleerd van hun herkomstland en weten niet meer wat te doen. Zij zien de blanke massa nu als vijandige elementen voor hun toekomst. Ik verzoek u om alles in het werk te stellen om deze jurische ongelijkheid teniet te doen. De blanke Nederlandse politici hebben niet het recht om de allochtonen af te snijden van hun herkomstland, want het zijn mensen die recht hebben op kontakt met hun familie in het buitenland. Er is momenteel sprake van rechtsongelijkheid door de nieuwe vreemdelingenwet, omdat een buitenlander niet meer in Nederland mag trouwen met een allochtoon met een Nederlands paspoort. Dit kan niet zo door gaan en moet z.s.m. beëindigd worden.

  U dient te beseffen dat de enige, effectieve oplossing voor de vergrijzing, bestaat uit het toelaten van jonge, energieke en hoogopgeleide migranten in Nederland. De nieuwe vreemdelingenwet is discriminerend en zal op den duur fataal worden voor de betrekkingen tussen blanke en niet-blanke Nederlanders. De hele Nederlandse samenleving zal afglijden tot een barbaarse en chaotische kastenmaatschappij, als u, de Koningin, niet snel ingrijpt, want daar bent u toe verplicht.

  Hopend u voldoende ingelicht te hebben over de wandaden van de autochtone Nederlanders en met veel hoop dat u er iets aan zult doen,
  verblijf ik,

  Met respect en hoogachting,

  Handtekening: .......wg.........

  Dewanand
  Delft
  Nationaliteit: Nederlander

  (twee antwoorden ontvangen)
  ***
  Eerste antwoord van Kabinet der Koningin ontvangen op 15 oktober 1998

  Aan: de heer Dewanand

  Den Haag, 15 oktober 1998
  Kenmerk: REK 98.003440

  In opdracht van Hare Majesteit de Koningin bericht ik U, dat de Koningin Uw brief van 18 september 1998 heeft ontvangen en in handen heeft gesteld van de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid.

  De Directeur van het
  Kabinet der Koningin,
  Voor deze,

  w.g.

  (Mw. Mr. A.J.A. Krumbach)

  Kabinet der Koningin
  Postbus 20016
  2500 EA Den Haag
  Bezoekadres:
  Korte Vijverberg 3
  Den Haag

  ***
  Tweede antwoord van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen op 4 december 1998

  Aan: Dewanand
  Delft
  Nederland

  Uw kenmerk: brief van 18 september 1998
  Ons kenmerk: CIM98/ 54921
  Datum: 30 november 1998
  Inlichtingen bij: mw. Mr. G.D. Ramkisoen Panday
  Onderwerp: Noodkreet discriminatie
  Departementsonderdeel: Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden

  Geachte heer Dewanand,

  Uw bovengenoemde brief, gericht aan de Koningin, waarin u discriminatie door blanke autochtone Nederlanders aan de orde stelt, is door het Kabinet van de Koningin aan mij doorgezonden ter afhandeling.

  Net als u, ben ik van mening dat discriminatie een ernstige zaak is die met kracht bestreden dient te worden. Hiertoe is voortdurende aandacht van de overheid geboden.

  Alhoewel er op het gebied van discriminatie veel regelgeving tot stand is gekomen in het strafrecht en klachtrecht, is het gedrag van individuele personen niet altijd normconform. Beïnvloeding van dit gedrag kan de overheid maar ten dele realiseren.

  Binnen het antidiscriminatiebeleid van de overheid zijn er verschillende instrumenten ingezet. Ik noem het stimuleren van de invulling en toepassing van interne gedragscodes in organisaties, het voornemen de strafmaat bij structurele vormen van discriminatie te verhogen en het door de Tweede Kamer aanvaarde wetsvoorstel Subsidiering Politieke Partijen, dat de mogelijkheid biedt subsidie en zendtijd te ontnemen aan politieke partijen die wegens racisme strafrechtelijk zijn veroordeeld.

  Ook op scholen wordt structureel aandacht besteed aan de multiculturele samenleving.

  Overigens wil ik u erop wijzen dat, binnen de grenzen van internationale verdragen, de souvereiniteit van iedere staat met zich brengt de mogelijkheid van het opstellen en inrichten van een eigen nationaliteits- en vreemdelingenwetgeving. Dit is ook grondwettelijk gewaarborgd en is niet in strijd met het antidiscriminatiebeginsel.

  Met uw uitingen over de heer Bolkestein, die overigens geen lid is van het kabinet, merk ik op dat u hem ten onrechte discriminerende intenties toedicht.

  Tot slot adviseer ik u, indien sprake is van discriminatie in de persoonlijke sfeer, een klacht in te dienen bij een antidiscriminatiebureau in uw regio of aangifte te doen bij de politie.

  Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïformeerd.

  Hoogachtend,

  De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

  w.g.

  R.H.L.M. van Boxtel

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved