Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Literair

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 28 of 43

Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)

27. De ongelijkheids paradox tussen artikel 1 en het kapitalisme


Terminator of Norway: Anders Behring Breivik
Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0270
Offerdatum   5 mei 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • In dit hoofdstuk zal een interessante paradox onderzocht worden tussen artikel 1 en het kapitalisme. Eerst wat begripsvorming om alles goed duidelijk te maken voor de lezers.

  Anti discriminatie artikel uit de Nederlandse grondwet:

  Artikel 1 . Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  Overige artikelen uit de Nederlandse grondwet die vrijheden regelen en gelijke rechten in Nederland, artikel 6, 7 en 8:

  Artikel 6 . - 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  - 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

  Artikel 7 . - 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  - 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
  - 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
  - 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

  Artikel 8 . Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.
  ***

  Nu het kapitalisme definiëren:

  Hier enkele resultaten met de vele definities van kapitalisme van de bron website:

 • http://www.encyclo.nl/begrip/kapitalisme


 • " kapitalisme
  ka - pi - ta` lis - me ("Frans) het -woord maatschappelijk stelsel waarbij de productiemiddelen particulier eigendom zijn en geproduceerd wordt binnen een vrije markteconomie
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kapitalisme

  "
  Kapitalisme
  Economisch bestel waarbij er de nadruk op ligt dat ieder bedrijf zelfstandig mag komen tot winst, en waarbij ze zelf mag bepalen wat men met die winst doet. De overheid bepaalt slechts op de achtergrond de grote lijnen waarbinnen dit moet gebeuren. (wetten)
  Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materia
  "
  Kapitalisme
  Productiewijze in een maatschappij, waarbij de middelen om te produceren hoofdzakelijk in handen zijn van een kleine bezittende klasse. De arbeiders zijn daarin genoodzaakt hun arbeid te ruilen voor een onderhoudsloon.
  Gevonden op http://www.encyco.nl/nol.php
  "
  Kapitalisme
  Vorm van produceren in westerse landen die is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijke winst.
  Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materia
  "
  kapitalisme
  Het economische systeem dat wordt gekenmerkt door privé- en bedrijfsbezit van kapitaal, investeringen die worden bepaald door privébeslissingen in plaats van door de staat en door prijzen, productie en distributie van goederen die voornamelijk worden bepaald door concurrentie in het vrijemarktstelse...
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491
  "
  Kapitalisme
  Vorm van een economische organisatie waarbij de ondernemer zijn spaargeld en winst investeert in de verwachting in de toekomst opnieuw winst te maken. Ook kan onder kapitalisme worden verstaan: een maatschappelijk stelsel waarin de productiemiddelen in particulier bezit zijn en een dominerende funct...
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

  Algemene Bron site:

 • http://www.encyclo.nl
 • Betoog aangaande deze paradox

  In Artikel 1 wordt benadrukt door de wet dat iedere legale ingezeten burger in Nederland het recht heeft op gelijkberechtiging en dat voor de wet iedereen dus gezien wordt als gelijk en gelijkwaardig. De praktijk van alledag is echter duidelijk wel anders, want er is een forse toename van discriminatie en klasse justitie in Nederland en de rest van Europa, en dit betekent gewoonweg dat een groot deel van de bevolking artikel 1 aan hun laars lappen en zelf de wet spelen in hun eigen toko. Slechts een miniem aantal discriminatie gevallen wordt echt justitieel uitgevochten met legale middelen en het komt heel zelden tot een zware veroordeling van de verdachten, omdat de bewijslast vaak een groot probleem is. Informele discriminatie zonder verbale uitingen is iets waar de wet niets tegen kan doen, omdat een intimiderende, afwijzende en discriminerende houding niet strafbaar is, volgens de letterlijke teksten van de wet, omdat er niets gezegd is en er geen getuigen kunnen worden voorgeleid van verbale uitingen van discriminatie. Zeggen is dus strafbaar volgens artikel 1, maar je blik, gedrag, houding en handgebaren zijn niet strafbaar jegens de partij die je wilt discrimineren. Fysiek geweld is echter wel strafbaar in zulke gevallen, mits de politie sporen van letsel kan vinden, eventueel onderbouwd door een medisch rapport. Er zijn talloze gevallen bekend van brute rassendiscriminatie met letsel, waarbij de (blanke) politie juist de buitenlandse slachtoffers benadeelde en discrimineerde, door geen proces verbaal op te maken of door feiten te vervalsen erin. Vele allochtonen verklaarden tegenover mij dat de (blanke) Nederlandse politie agenten hun discrimineren en niet serieus nemen, als volwaardige burgers van Nederland en deze vorm van rassendiscriminatie lijkt nu aardig toe te nemen. In de praktijk van alledag ontdekken buitenlanders en allochtonen op harde manier dat er geen gelijkwaardigheid is en geen gelijke rechten in Nederland. De rechtsonzekerheid is enorm toegenomen in Nederland sinds de opkomst van populistische rechtse partijen, zoals de lijst Pim Fortuyn en Geert Wilders (Partij van de Vrijheid). Nederland is verruwd en er is nu segregatie ontstaan, wat een deftig woord is voor kastevorming, strikte rassenhiërarchie en informele apartheid. Hierom voelt de overgrote meerderheid van de allochtonen zich niet meer thuis in Nederland, maar zij kunnen geen kant op en zitten als ratten in de val.

  De ongelijkheids paradox tussen artikel 1 en het kapitalisme kan alsvolgt worden beschreven:

  - Artikel 1 streeft naar een samenleving waarbij iedereen gelijk is volgens de wet. Maar het kapitalisme is ook legaal en dit systeem van selectie en competitie streeft juist naar ongelijkheid.

  - In theorie wil Artikel 1 een samenleving creëren van klassenloosheid in sociaal en formeel opzicht. Maar het kapitalisme creëert op den duur een samenleving van klassen en sociale ongelijkheid en is geheel legaal. Hierom botsen deze twee legale systemen met elkaar in de praktijk.

  - Op grond van artikel 1 mag een burger een rechtszaak aanspannen tegen een andere burger, een rechtspersoon of de staat als hsij ongelijk behandeld wordt. Maar op grond van het kapitalisme mag een burger niets doen als hsij gediscrimineerd wordt en ongelijke rechten heeft op de vrije ruilmarkten of een te laag inkomen heeft. De wet heeft de discriminatie op grond van kapitalistische overwegingen gelegaliseerd en de burger is machteloos in de praktijk.

  Karl Marx was een van de eerste critici van het kapitalisme en ontwikkelde het concept van een communistische revolutie, waarbij alle klassen werden afgeschaft en privé bezit niet meer mogelijk werd. De eerste grote communistische staat was de Sovjet Unie, en dit systeem raakte in een crisis en vernietigde zichzelf uiteindelijk. In de Sovjet Unie was Artikel 1 in zekere zin absoluut, want zelfs de lonen waren gelijk van iedere burger, die niets mocht bezitten en die niet mocht optreden als vrije ondernemer op de kapitaalmarkten. De paradox in de Sovjet Unie was dat alleen de leden van de Communistische partij iets mochten bezitten en mochten ondernemen, en uiteindelijk betekende dit dat zij de hoogste klasse werden met de hoogste privileges en het meeste geld, dus er was hierom geen sprake van een klasseloze maatschappij.

  Interessant is om te weten dat de Islamitische staat met de Sharia als grondwet wel kapitalistische aspecten heeft, want burgers mogen bezit hebben en mogen ondernemen met winstbejag. In de Islamitische staat bestaat er geen artikel 1 convenant voor gelijkberechtiging, omdat de Sharia de ongelijkheid van mannen en vrouwen legaliseert in de rechtspraak. Ook kent de Sharia rechtsongelijkheid tussen moslimmannen en niet moslimmannen.

  Het opheffen van Artikel 1 of het invoeren van subartikelen zal noodzakelijk zijn om de discriminatie te kunnen legaliseren en om discriminatie vergunningen te verkopen aan bedrijven en organisaties. Er moet dan onderscheid worden gemaakt tussen legale discriminatie op privé terrein en binnen de ruimte van een onroerend object en illegale discriminatie op openbaar terrein dat vrij toegankelijk is voor alle vrije burgers. Dit moet dan toegevoegd worden aan Artikel 1 via een subartikel.

  Fundamenteel kenmerk van het systeem van kapitalisme is de vrije participatie op kapitaalmarkten, waar alle goederen met elkaar moeten concurreren om geconsumeerd te worden door consumenten. Dit systeem vereist prestaties van ondernemers en zij zijn vrij om zich te organiseren zoals zij willen en om hun ondernemers risico te verlagen volgens eigen inzichten. Hierom zijn veel ondernemers nu verplicht om te discrimineren en om streng te selecteren op de arbeidsmarkt, maar zij ontwijken artikel 1 nu door zich te beroepen op hun recht om te zwijgen. Deze vorm van zwijgdiscriminatie is fataal voor de handhaving van artikel 1 en hierom moet de wet overwegen om te kiezen voor de legalisatie van discriminatie en om dus een discriminatie vergunning te verstrekken aan organisaties die daar behoefte aan hebben. Zo zal de discriminatie zichtbaar worden en meetbaar zijn in de praktijk, zonder onnodig geweld en onderdrukte haatgevoelens jegens vreemde rassen. Het is een nieuwe fase van multicultureel samenleven en ik heb het al beargumenteerd waarom het vanuit kapitalistisch oogpunt tot heel grote economische voordelen kan leiden. Het verdoemde lot van de legaal gediscrimineerde etnische groepen zal toegelicht worden in een later hoofdstuk.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 28 of 43


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0270
  Copyright @ Dewanand 2012