Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Verslag pluriforme informatie

Offeraar    Dewanand
Offercode   ALKR001
Offerdatum   7 april 1999
Gepubliceerd in de Landelijke Allochtonenkrant
Op 7 april 1999, nr 14-248

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • Pluriforme informatie in een pluriforme samenleving

  Den Haag - In het Internationaal perscentrum Nieuwspoort in Den Haag is op 25 maart jongstleden een levendige en druk bezochte discussie gehouden over de informatievoorziening in de pluriforme Nederlandse samenleving. Diverse bestuurders en vertegenwoordigers van vele organisaties en aktievelingen uit het roerige journalistenwereldje waren aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen over het mediagebruik van minderheden in de multiculturele samenleving en of de huidige pers voldoende inspeelt op hun behoeften. Hieronder een samenvatting van de meest saillante sprekers.

  Met de komst van de voortvarende staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, dr R. van der Ploeg lijkt het erop dat ook het conservatieve mediawereldje het zich niet meer kan permitteren aan de zijlijn te blijven terwijl de maatschappij in een rap tempo aan het veranderen is. 'Ondanks het feit dat Nederland een multiculturele samenleving is en volgens de prognoses in het jaar 2015 ongeveer 15 procent van de Nederlandse bevolking tot een etnische minderheidsgroep zal behoren, is er nog steeds sprake van een achterstand van deze groepen op vele maatschappelijke gebieden. Zo ook in de media. Er zouden meer multiculturele programma's moeten komen, en de redacties van de verschillende mediaorganisaties zouden een evenwichtige vertegenwoordiging van allochtonen en autochtonen moeten hebben. Daarbij is de vorming van een kweekvijver voor allochtoon talent wenselijk'. Waar het de werking van het bedrijfsfonds voor de pers betreft, kondigde de staatssecretaris aan dat er plannen zijn om de werkingssfeer van dit fonds te verruimen, zodat er meer ruimte ontstaat voor informatiemedia voor etnische minderheden, maar ook het steunbeleid zal een herijking ondergaan. In zijn optiek zouden de taken van de media moeten zijn: aandacht besteden aan de beeldvorming over minderheden, het effect van de media op de minderheden bestuderen, mediagebruik van minderheden analyseren, het er voor zorg dragen dat minderheden vertegenwoordigd zijn bij het produktieproces van nieuws en informatie, en onderzoek naar de informatiebehoeften van minderheden.

  Ook dagvoorzitter, dr S. W. Douma, voorzitter van het bedrijfsfonds voor de pers, vindt dat Nederlandse kranten meer journalisten uit de minderheidgroepen moeten opnemen, en dat er meer eigen tijdschriften zouden moeten komen. 'Aktueel onderzoek naar hun mediabeleving is belangrijk en zou moeten leiden tot een vernieuwend persbeleid. Doordat de media niet aansluiten op de informatiebehoeften van allochtonen, grijpen zij terug op televisie en kranten uit het herkomstland. Hierdoor lopen zij een informatieachterstand op welke hun politieke meningsvorming niet ten goede komt'.

  Dr J. A. van Kemenade, voorzitter van stichting Nederlands centrum buitenlanders, sluit daar in zijn betoog deels bij aan. Hij vindt dat de criminaliteit onder allochtonen, met name de jongeren vrij hoog is. 'Integratie met behoud van de eigen identiteit is beter, waarbij opgemerkt dient te worden dat de culturele identiteit bij de tweede en derde generatie allochtonen ingrijpend beïnvloed wordt door hun maatschappelijke achterstand in sociologisch en economische opzicht. Daarbij is het noodzakelijk dat zij meer kennis en inzicht krijgen in deze samenleving. Uit de onderzoeken blijkt duidelijk dat allochtonen minder gebruik maken van de Nederlandse media. satellietschotels en kranten uit het herkomstland komen steeds frequenter voor, waardoor er een reëel risico bestaat dat grote groepen zich gaan isoleren. Feitelijk is het noodzakelijk dat er migrantenkaterns komen in de Nederlandse kranten en een eigen maandblad voor Turken en Marokkanen kan in hun informatiebehoefte voorzien, en oriënterend werken, zodat zij een gelijkwaardige plaats kunnen krijgen'.

  De Vakgroep Communicatiewetenschap, van de Katholieke Universiteit Nijmegen, heeft een mediaonderzoek onder de etnische groepen uitgevoerd in 1995. Het steekproefdesign bestond uit 150 personen uit elke groep. Er zijn vijf groepen geformeerd, o.a. Turken (240.810), Marokkanen(195.536), Surinamers(262.839), Antillianen(90.650, incl. Arubanen) en Chinezen(39.762).

  De leescijfers
  Het lezen van een eigen krant, eventueel in de eigen taal, is alsvolgt(percentages zijn tussen haakjes): Turken(80%), Marokkanen(23%), Surinamers(44%), Antillianen(58%) en Chinezen(80%). Meer dan 90 procent van alle Turkse mannen leest wel eens een eigen krant, hetgeen aangeeft dat zij hen eigen taal goed kennen. Hurriyet is de populairste krant onder de Turken, en 25 procent leest weleens Milliyet. De Surinaamse weekkrant wordt door 38 procent van de Surinamers weleens gelezen. De verscheidenheid aan kranten is bij Chinezen het grootst.
  Het leespercentage van Nederlandse kranten bedraagt minimaal 50 en maximaal 94 procent. Populaire kranten zijn De Telegraaf, het Algemeen Dagblad en de Volkskrant. Het leespercentage van de Volkskrant is zelfs hoger dan bij de gemiddelde Nederlander. Opvallend is dat gemiddeld 41 procent van de gehele Marokkaanse groep geen enkele krant leest. Alarmerend is zelfs dat 64 procent van de oudere Marokkanen (ouder dan 35 jaar) geen enkele krant leest. Vergeleken met de Nederlandse bevolking lezen de onderzoeksgroepen minder de artikelen (van 9 tot 35 procent) en meer de advertenties. De leestijden varieren van 31 tot 48 minuten per krant. Tijdschriften zoals Libelle en Margriet worden zeer zelden gelezen door de Turken en de Marokkanen. Vermeldenswaard is dat tien procent van de Chinezen tenminste vier Chinese kranten leest, en dat drie procent zelfs zes Chinese tijdschriften verslindt!!. Uit de cijfers blijkt tevens dat kranten door Chinezen het snelst(38 procent is klaar binnen 29 minuten) en het meest(53 procent leest zes van de laatste zes nummers) gelezen worden.

  De luistercijfers
  In 1995 luisterden slechts 48 procent van de Turken naar de radio, hetgeen een afname is. Bij de andere groepen was dat percentage gestegen tot ongeveer 30 procent. De piratenzenders zijn zeer populair (gemiddeld 60%) bij alle groepen. Programma's in de eigen taal worden het best door Marokkanen(33%) beluistert.

  De kijkcijfers
  Informatie over de Nederlandse samenleving krijgt men vooral via de Nederlandse televisie. Surinamers en Antillianen zijn het best op de hoogte van de Nederlandse samenleving. Het gemiddeld aantal televisietoestellen is duidelijk lager dan bij de Nederlandse bevolking.
  Bijna alle Turken kijken regelmatig naar de uitzendingen van TRT of een van de zeven andere satellietstations. TRT wordt door hen zelfs 20 uur per week bekeken. De Turkse schotelbezitters zijn gemiddeld hoger opgeleid. Iets meer dan driekwart van de Marokkanen kijkt met enige regelmaat naar het arabische station MBC. Surinamers en Antillianen schijnen een lichte voorkeur te hebben voor "zwarte programma's" zoals Desmond en de Cosby Show, maar verschillen verder niet van de gemiddelde nederlander.

  De onderwerpen waar de genoemde groepen interesse voor hebben zijn: godsdienst, sport, remigratie, politieke kwesties en vooral de toekomst van hun eigen jongeren. Turken hebben vaker folders en brochures in de eigen taal gezien. De geïnterviewden gaven te kennen dat zij overheidsinformatie het liefst via de radio en de televisie ontvangen.

  Turken ontvangen informatie over het land van herkomst het meest via de eigen zender(s). Marokkanen, Surinamers en Antillianen ontvangen dergelijke informatie van hun familie in het land van herkomst of in Nederland. Het ongeregistreerde en informele circuit speelt dus ook in 1999 een onmisbare rol.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved