Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Voorwaardelijke bijstand illegale kinderen

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1163
Offerdatum   vrijdag 26 augustus 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Er woedt al wekenlang een discussie over uitkeringen aan illegale kinderen. Opvallend is dat men geen deskundigen raadpleegt en erop los fantaseert. Is het mogelijk om dit probleem op te lossen door voorwaardelijke bijstand te verlenen? Is een compromis in het belang van alle partijen niet de beste oplossing, zodat men geen halfgrijze oplossingen bedenkt?

  Neo-nazist Arno Visser
  VVD-kamerlid, Arno Visser stelt radicaal, als een neonazistische undercover agent van de Nationale Alliantie, dat de bijstandswet dichtgetimmerd moet worden, omdat het de staat teveel geld kost om elke maand 460 euro te verstrekken aan twee illegale kinderen uit een illegaal Ghanees gezin.

  Hier een citaat uit de eerder gepubliceerde tekst:
  'Arno Visser zegt te zijn omgevallen van verbazing toen hij het voorlopige vonnis las dat twee kinderen uit een illegaal Ghanees gezin recht hebben op financiële ondersteuning van gemeenten als de ouders geen middelen hebben. Illegalen kunnen sinds de Koppelingswet van 1998 geen uitkering meer krijgen.' (einde citaat uit Multikulkrant)

  Linkse knuffels
  Om het standpunt van de linksen te illustreren volgt hier een citaat uit de gepubliceerde tekst van vrijdag 26 augustus 2005.

  'Steun voor illegale kinderen
  Kinderen van ouders die illegaal in Zwolle verblijven moeten met onmiddellijke ingang een uitkering van 230 euro per maand ontvangen. Om die wens vervuld te krijgen, heeft de fractie van GroenLinks/De Groenen schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld.

  De raadsleden Anneke Nusselder en Henny Willems ontlenen hun initiatief aan een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over financiële bijstand. Die instantie liet de internationale rechten van het kind prevaleren boven de Koppelingswet, waarin is vastgelegd dat illegalen geen recht hebben op voorzieningen en uitkeringen.' (einde citaat uit Multikulkrant)

  Ok, nu mijn betoog ontwikkelen.

  Humanisme stelt de waardigheid van de mens in het wereldbeeld en de rede in de levensbeschouwing centraal. Sleutelwoorden van het humanisme zijn zelfontplooiing, vrijheid en autonomie, verantwoordelijkheid. (bron: Wikipedia)

  In het Hindoeisme hanteert men de mantra: 'leef en laat leven' Een Hindoe moet echter altijd werken aan een kennisintensieve oplossing en denkt dus wat verder na dan een humanist.

  Misbruik allochtone kinderen
  Op grond van mijn waarneming en onderzoek heb ik gemerkt dat heel veel allochtonen en illegalen hun kinderen flink misbruiken en verwaarlozen. Turken op straat vertelden mij doodleuk dat zij veel kinderen verwekken om te profiteren van de kinderbijslag, net alsof het om slachtkippen gaat, waar grof geld mee verdient moet worden.

  In mijn woonomgeving heb ik meegemaakt dat een negroide Antilliaanse man elke maand alle kinderbijslag opeiste van zijn vier kinderen met een Nederlandse vrouw, om zijn drugs- en alcoholverslaving te bekostigen.

  Als ik op thuisbezoek ben bij Turkse of Somalische gezinnen dan merk ik dat de kinderen geen speelgoed hebben en vaak onderontwikkeld zijn. Ook leren deze buitenlandse kinderen niet om goed Nederlands te lezen en te schrijven, want men communiceert in een vreemde taal.

  Het drama van de veertien kinderen in een Turks gezin in Delft bewijst dat de rechten van het kind door veel allochtonen vertrapt worden. Men misbruikt onschuldige kinderen, om de wereld te islamiseren of om te profiteren van kinderbijslag en bijzondere bijstand, wat ontoelaatbaar is vanuit humanistisch of hindoeistisch oogpunt. Zelfs vanuit principieel islamitisch oogpunt is dit ontoelaatbaar, omdat een moslimman verplicht is om zelf voor zijn vrouw en kinderen te zorgen.

  Kinderen in illegale gezinnen worden vaak extreem verwaarloost en net als bij andere allochtonen totaal aan hun lot overgelaten. Ook is het bekend bij de kinderbescherming dat deze kinderen vaak mishandeld of geestelijk vernietigd worden, door een feodale opvoeding of een achterlijke religieuze doctrine.

  Paria kaste
  Het is onwenselijk dat er nu via diplomatieke vergassingswetten gewerkt wordt aan het ontstaan van een paria kaste bestaande uit illegalen, hun kansloos kroost, of hopeloos mislukte allochtonen. Soms zijn zij er zelf verantwoordelijk voor, want zij doen vaak zelf geen ene moer om zich te ontwikkelen en mee te tellen. Als al deze mislukte en afgeschreven immigranten genoeg geld hebben voor een joint, dure merkkleding, dure dansavonden, grote flessen whisky of een peperduur mobieltje, dan geloof ik dat zij ook geld moeten hebben voor boeken, een avondstudie of ..... ja, ja ........ om verplicht geld af te dragen voor illegale kinderen.

  Privatiseren van de bijzondere bijstand
  Privatisering van de bijzondere bijstand houdt in dat de herverdeling van maatschappelijke gelden via burgerlijke organisaties verloopt, waarbij de staat of de gemeente slechts controlerend toezicht houden, om misbruik en fraude te voorkomen. Dit is iets wat ik al jarenlang onderzoek. Zelf noem ik dat de blauwdruk van de database kaste, waarbij een deel van de noodhulp, bijstand of zorg geheel intern geregeld wordt in een specifieke etnische of religieuze minderheid, zonder externe garanties van de staat. Met de huidige technologische middelen is dit iets wat goed realiseerbaar is. Ik moet echter wel opmerken dat de hele theorie (en wiskundige formules) om het te realiseren nogal ingewikkeld is en ook consequenties heeft voor de instroom van kansrijke (hoogbegaafde) immigranten, bij een volledig integrale implementatie. Halfgrijs werk is immers niet goed.

  Even rekenen - drie euro per maand per allochtoon
  Hier een simpele rekensom. Er zijn naar schatting ongeveer 20.000 kinderen in Nederland die in een illegale omgeving verblijven. Het totale aantal illegalen wordt geschat op 150.000 tot 200.000. Om aan elk illegaal kind een private bijzondere bijstand te verlenen van 300 euro per maand is dus 6 miljoen euro nodig per maand. Men heeft becijfert dat er ruim twee miljoen niet-westerse allochtonen in Nederland wonen. Dit betekent dat de 6 miljoen euro gedekt kan worden door elke niet-westerse allochtoon te verzoeken (of als het aan mij ligt 'grondwettelijk te verplichten') om slechts drie euro per maand te storten in een privaat bijzondere bijstandsfonds voor de 20.000 illegale kinderen. Door drie dagen lang per maand een overvloedige maaltijd over te slaan kan makkelijk drie euro bespaard worden voor het fonds. Allochtonen moeten serieus overwegen om dit zelf te organiseren, want zij moeten leren om zelf hun boontjes te doppen. Bij een bijdrage naar draagkracht kan de maandelijkse opbrengst zelfs groter worden, waardoor de illegale kinderen ook voorzien kunnen worden van educatief speelgoed, Nederlandse lesboeken, een beroepsopleiding en eventueel een enkele vliegticket naar het herkomstland, als zij wat volwassener en ontwikkelder zijn.

  Voorwaardelijke bijstand
  Indien de Nederlandse staat of een gemeente vanuit humanitair oogpunt ertoe overgaat om alle kinderen in Nederland zonder een legale verblijfsstatus toch te voorzien van primaire levensmiddelen, dan is het rechtvaardig om voorwaarden te stellen. Men kan zelfs een nieuw beleidsinstrument ontwikkelen, wat aangeduidt kan worden als voorwaardelijke bijstand aan mensen met enige wilsonbekwaamheid of een zwakke juridische verblijfsstatus.

  Bij voorwaardelijke bijstand dient de staat bepaalde verplichtingen dwingend op te leggen aan de betrokkenen, in het belang van een succesvolle levensloop. In het kader van voorwaardelijke bijstand aan illegale kinderen kunnen enkele verplichtingen er alsvolgt uitzien:

  1. Ontwikkelingsverplichting. Dit betekent dat het minderjarige kind verplicht is om goed te studeren en alle schoollessen moet bijwonen. Als deze verplichting verzaakt wordt, dan dienen alle kinderen uit het illegale gezin ontvoogt te worden, om daarna ondergebracht te worden in een Nederlandstalig pleeggezin. Er moet via de scholen en buurtagenten toezicht worden gehouden op het betreffende illegale gezin.

  2. Stricte tweekind politiek. Het betreffende illegale gezin is verplicht om maximaal twee kinderen in huis te hebben. Voorwaarde voor het verstrekken van de bijstand is dat beide biologische ouders zich laten steriliseren, zelfs als zij niet gehuwd zijn. De moeder is verplicht om te vertellen wie de biologische vader van de kinderen is, als zij alleen woont en opeens zwanger is. De jongste derde, vierde of meerdere kinderen worden vanaf het moment van verlenen van de bijstand geplaatst in Nederlandstalige pleeggezinnen, die deze kinderen wettelijk adopteren. Door de tweekind politiek kan de kans vergroot worden dat de kinderen goed opgevoed worden en niet voor galg en rad opgroeien, zelfs als zij levenslang illegaal blijven op Nederlands grondgebied.

  3. Gratis vliegticket van de staat. Er wordt geld gereserveert in een apart depot voor een gratis vliegticket, waarvan gebruik kan worden gemaakt bij remigratie vanaf het bereiken van de meerderjarige leeftijd. Er is echter geen verplichting om te remigreren voor het betreffende kind.

  4. Uitkering in natura. De staat of de gemeente kunnen besluiten om de voorwaardelijke bijstand in natura te verstrekken, door voedselpakketten, voedselbonnen, speelgoed, Nederlandstalige boeken, enz. te verstrekken. Dit is beter, omdat het dan onmogelijk is om het geld voor andere doeleinden te gebruiken en controle niet nodig is.

  Voorwaardelijke bijstand wordt op den duur een juridisch instrument van de gemeente en moet nog verder ontwikkeld worden. Preventie staat centraal in dit concept.

  In de moderne Nederlandse cultuur van de afgelopen vijftig jaar acht iedereen het noodzakelijk om elke bewoner, zowel legaal als illegaal, van het Nederlandse grondgebied te voorzien van een gegarandeerde staatssteun, om niet dood te vallen van de honger, dorst of kou op ons heilig grondgebied. Dit is een fundamentele ethische norm van het autochtone Nederlandse volk en het is inhumaan om het te overtreden.

  Ik herinner mij een leuk koffiegesprek met dhr. Henk Ruitenberg, ex-voorzitter van de Nieuwe Nationale Partij. Hij vertelde mij dat het hem pijn deed dat hij zijn rantsoen niet mocht afstaan aan de hongerende Indonesische kinderen tijdens zijn werk als militair in het Nederlands tropenleger. Dit bewijst dat deze man inderdaad een Nederlandse denkwereld heeft en radicaal kiest voor rechtvaardigheid. Maar rechtvaardigheid kan heel ingewikkeld zijn, vanuit Hindoe Fundamentalistisch oogpunt, want de werkelijkheid is een ragfijn spinnenweb.

  Het is noodzakelijk om te beseffen dat ik al vijftien jaar diepgaand onderzoek verricht naar de multikul en alles vanuit Hindoe Fundamentalistisch oogpunt beschouw. Ik zoek in wezen een superoplossing in het belang van alle partijen, zonder onnodige schade of menselijk leed te veroorzaken. Rechts denken is niet fout en leidt niet altijd tot heilloze dwaalwegen, maar het is wel noodzakelijk om het recht te laten zegevieren en principieel te denken. Hersenloos kwaken, zoals Arno Visser van de neonazistische VVD lijkt mij hierom niet verantwoordt. Men dient juist principieel en humanistisch te denken en zoeken naar een respectabele oplossing. Dus er is nog veel werk aan de winkel.

  Bron
  Wikipedia, de vrije encyclopedie

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Humanisme
 • ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved