Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam
Verachting van Nederland en integratie gaan niet samen.
HONDERD (100) lessen voor moslims
 
Inleiding.

 

De volgende informatie is bestemd voor alle in Nederland verblijvende moslims die van zichzelf weten dat ze er een dubbele agenda opnahouden.

Typisch voorbeeld van zo’n meneer met dubbele agenda èn een dubbele tong: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=2724 

 

In deze wereld bestaat slechts één islam. Alle sprookjes over een gematigde islam cq “de gematigde moslim” zijn gebaseerd op taqiyya, waarover later meer.

Deze informatie is tevens bedoeld als waarschuwing voor alle naïeve (streng christelijke of tot de islam bekeerde) Nederlanders die uit misplaatst appeasement

toenadering tot moslims proberen te zoeken. Zij dienen zich terdege te realiseren dat de steeds meer gewelddadige problemen genererende multikul in casu

de opmars van de politieke islam de Europese Unie aan de rand van de afgrond zal brengen.

Realistische Nederlanders weten dat integratie een utopie is, ze weten dat integratie geveinsd kan worden, ze weten dat integratie door uw koran verboden is.

 

 

Alles aandachtig lezen voorkomt misverstanden en klachten. Dat is ook beter voor Nederland en de EU. Waarom dat zo is komt u heel snel achter.

Na het interview van Wafa Sultan leest u het resultaat van jarenlange observaties, samengesteld door anonieme Nederlanders zonder politieke achtergrond.

Zij zijn de oeverloze debatcultuur over ongewenste ontwikkelingen en het pro-islamgezwets beu. Zij eisen dat alle boven-ons-gestelden ophouden met pappen en nathouden, theedrinken, toegeven en bijmekaarhouden. Zij eisen dat de politieke islam in Nederland en de EU snel een paar koppen kleiner wordt gemaakt.

 

Respect eisen voor een niet-bestaande maangod, zijn niet-bestaande schoenpoetser en dat verzonnen, ingepakte politieke circus van u kunt u gerust vergeten.

Respect eisen voor een beweging die het Nieuwe Fascisme, vrouwenhaat, terreur en massamoord in het vaandel heeft staan is absoluut uitgesloten.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4199

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4401

 

Lesje van Flemming Rose, redacteur van Jyllands-Posten: “Als een gelovige eist dat ik, als niet-gelovige, in de openbare ruimte zijn

taboes in acht neem, dan vraagt hij niet mijn respect maar mijn onderwerping”.

 

Frank Zappa had het ook al in de gaten en zei op een dag: “There’s a big difference between kneeling down and bending over”.

 

 

 

Onthoud goed dat u nooit serieus wordt genomen als u het bevoegde gezag lastigvalt met klachten over gebeurtenissen waar u en uw beweging de oorzaak

van zijn. Om dezelfde reden heeft het geen zin om het bevoegde gezag -of welke (linkse) instantie dan ook- lastig te gaan vallen omtrent hetgeen u hier leest.

Ongeacht de mening van uw(gesubsidieerde) “beschermers” zijn dergelijke acties niet meer dan een mix van taqiyya en creatief opportunisme.

 

Het is een publiek geheim dat binnen uw intolerante cultuur nogal snel de aanduidingen racisme en discriminatie worden gebruikt zodra u wordt geconfronteerd

met voor u onwelgevallige meningen en feiten, sterker: u schijnt de hulp in deze van b.v. gesubsidieerde MDI-landverraders nogal te waarderen...

Met andere woorden: is doctor Wafa Sultan nu soms ook een racist? Is iedereen die de waarheid zegt een racist, ook als dat tijdens een rechtszaak gebeurt?

 

Welke (religieuze) idioot heeft u wijsgemaakt dat legitieme discussies of kritische opmerkingen van Nederlanders inzake de islam bestreden moeten worden met

smoesjes over racisme en discriminatie? Welke (religieuze) idioot heeft u wijsgemaakt dat kritische opmerkingen inzake de sterk toenemende criminele activiteiten

van het door u verwekte addergebroed eveneens op voorgaande wijze moeten worden bestreden, sterker: dat uw criminele addergebroed maar als slachtoffer moet worden beschouwd inplaats van dader? Indien dat laatste niet op u van toepassing is, bent u verplicht degenen binnen uw beweging op wie het wel van toepassing is

direct tot de orde te roepen. Maar het is beter om in dergelijke gevallen de politie te bellen.

 

Uw zeer geraffineerde taqiyya-praatjes over “vrede” verschillen in niets met de praatjes welke tussen 1933-1945 van de diverse balkons werden geroepen.

Uw praatjes dat niemand bang hoeft te zijn voor die islam van u zijn namelijk van dezelfde orde als de praatjes van Adolf Hitler vlak voor de Tweede Wereldoorlog,

toen hij de Nederlandse regering de verzekering gaf dat onze neutraliteit gerespecteerd zou worden. Of denkt u dat iedereen in de 21e eeuw uw praatjes ook zal slikken?

 

Sedert begin 60-er jaren van de 20e eeuw steekt een nieuw fenomeen de kop op: verovering van de EU via uw politiek van de islamitische baarmoeder.

Het linkse kabinet Den Uyl en andere EU-regeringen hielpen tijdens de nep-oliecrisis van 1973 dapper mee door in ruil voor olieleveranties uw intolerante fundamentalistische bende tot West-Europa toe te laten, een en ander op voorwaarde dat de eigen cultuur en gebruiken behouden mochten blijven.

 

Derhalve zijn de conclusies van o.a.Bat Ye’Or en Oriana Fallaci correct als zij stellen dat West-Europa langzaam maar zeker in Eurabia verandert.

Maar uw intolerante beweging van vrouwenhaat en terreur heeft nog niks veroverd. Uw imperialistische plannetjes zullen met alle middelen worden ingedamd.

http://en.wikipedia.org/wiki/Eurabia

 

 

Feit: de islam is geen religie maar een politieke doctrine en die is alles behalve vredelievend.

http://tinyurl.com/y8gwp6                                                              

 

Wist u, dat geloven wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik van de hersenfunctie?

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4500

 

Waarom worden we hier herhaaldelijk doodgegooid met verhalen dat het volgens uw woestijn-ideologie niet is toegestaan om rente te betalen?

Geldt dat soms ook voor b.v. snelheidsovertredingen en belasting betalen?

Vette kans dat dat allemaal taqiyya-smoesjes zijn, want in dat zgn “heilige boekje” van u is daarover niets te vinden.

http://www.arabistjansen.nl/renteloos.doc

 

Na twee wereldoorlogen weten we in West-Europa maar al te goed wat er na propaganda komt. We laten ons niet nog eens door fascisten onder de voet lopen.

Dat niet-islamitische vrouwen op ieder moment besprongen kunnen worden alsof het loslopend wild is, komt enkel uit die dikke taqiyya-duim van u.

Denkt u soms dat niet-moslims die wandelende kolenkitten van u zullen bespringen? Geen sprake van, ze hebben leukere hobbies. Zie ook Les 17 t/m 20.

Zet op uw harde schijf:  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3443  

 

Met behulp van lessen en vragen wordt vastgesteld hoe u over het seculiere Nederlandse volk denkt en wat uw plannen zijn.

Indien u een Nederlands paspoort bezit wil dat niet zeggen dat u Nederlander bènt. De Haagse imam Fawaz Jneid bezit ook een Nederlands paspoort maar hij

weigert tot op heden om Nederlands te leren omdat de koran dat zwart op wit verbiedt, en bewijst dagelijks dat hij dat Nederlandse paspoort niet waard is met

zijn fascistische, Arabische gekwaak over tongkanker, afvalligheid, polarisatie e.d. We zijn hier niet zo wild van een jurkendragende Vijfde Colonne, begrijpt u?

Aanpassen aan de hier algemeen aanvaarde wetten en fatsoensnormen is de boodschap. Zoniet: Nederlands paspoort inleveren, koffers pakken en wegwezen.

Aansluitende bestseller: De Vijfde Colonne van W.G.van Dorian.

 

Les 1: alles wat u onder ogen krijgt is gebaseerd op feiten.Verdraaien of ontkennen is zinloos.Kennis van Duits en Engels mbt deze informatie is noodzakelijk.

Les 1a: taqiyya-smoesjes van u (of wie dan ook!) over “racisme of discriminatie” als reactie op deze informatie worden niet geaccepteerd. Klaagt u ook over

            racisme of discriminatie als Avro’s Opsporing Verzocht de criminele activiteiten van Marokkanen en Turken in beeld brengt? Dat lef heeft u niet!

            Lees alinea 1 na het interview van Wafa Sultan opnieuw.

            

Als die niet-bestaande Allah van u alcohol en muziek verbiedt, wat zoeken uw onaangepaste zoontjes dan in disco’s? Is dat niet in strijd met die koran van u?

Denkt u nu nog steeds dat niemand in dit land doorheeft dat het veroorzaken van allerlei verschijningsvormen van chaos een vast onderdeel is van die verdomde

koran van u? Of willen die onaangepaste zoontjes van u soms niet-ingepakte Nederlandse meisjes en vrouwen bespringen? Alleen hersenloze idioten doen dat!

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3816

 

Les 1b: denkt uw beweging dat het Nederlandse volk een zwak en dom volk is? Tip: denken moet aan paarden worden overlaten. Die hebben een groter hoofd!

Les 2: weet u nog wat er op 10 nov 2004 in de Haagse Antheunisstraat gebeurde? Iedere idioot die in de toekomst van plan is in ons land en de EU een pseudo-

          religieuze “blitzkrieg” te ontketenen, kan op de warme belangstelling van de autoriteiten rekenen.

 

Inmiddels begint het aantal moskeeën, lees: Walt Disney-achtige puisten in een seculier landschap, islamitische scholen, hoofddoeken, sluiers, zelfs boerka’s

en uw snel uitdijende achterban onderhand op een nieuwe fascistische invasie te lijken. Het bewijs is 24 uur per dag zichtbaar, u kunt het niet bagatelliseren.

Uw ingepakte beweging en irritante, tribale provocerende gedrag is een regelrechte aanfluiting en belediging voor het vrije democratische westen.

 

Uw beroep op onze vrijheid van godsdienst, meningsuiting en onderwijs in combinatie met uw verzonnen “modeshow” is niets anders dan gebakken woestijnlucht,

want waar haalt u de nonsens vandaan dat islamitisch textiel iets met godsdienst, meningsuiting en onderwijs te maken zou hebben? Zie ook les 83 en 94.

 

Uw beweging van vrouwenhaters en kinderpielensnijders die in islamitische staten zoals Somalië, Egypte en Sudan adhv verzonnen koranvoorschriften vrouwelijke

geslachtsdelen verminken, hetgeen niet alleen levenslange trauma’s veroorzaakt maar in veel gevallen ook een dodelijke afloop heeft, probeert ons ook nog op

weinig subtiele wijze de “ware islam inclusief vredelievende” koranversjes door de strot te persen. In dit land van klompen en kaas blijven blanken altijd de baas,

anders gezegd: we laten ons sinds 1940-1945 en 11 september 2001 niets meer door de strot persen, zéker geen verzonnen pseudo-religieus woestijngeleuter.

 

 

 

In de Nieuwe Revu nr 38/2007 werd het bewijs geleverd dat binnen uw achterlijke cultuur genitale verminking van vrouwen en meisjes, nota bene zelfs met instemming

van plastisch chirurgen en gyneacologen, ook in Nederland plaatsvindt. Leg eens uit waarom vrouwenbesnijdenis binnen uw cultuur van vrouwenhaat heel eufemistisch reiniging wordt genoemd. Wilt u er goed rekening mee houden dat deze smerige “reinigingspraktijken” in Nederland streng verboden zijn?

 

Hoe zou u het als moslim vinden om met een scheermesje gereinigd te worden middels het zonder verdoving wegsnijden van uw balzak en besneden pretstift?

Wat zijn dat voor idioten binnen uw intolerante cultuur die roepen dat vrouwen niets waard zijn als zij hun grote en kleine schaamlippen en clitoris nog bezitten?

 

Hoe zou u het vinden als u na “reiniging” wordt dichtgenaaid, uw benen tegen elkaar worden gebonden en wekenlang verrekkend van de pijn door een limonaderietje

moet pissen? Zou u als man kunnen leven met de wetenschap dat deze praktijken onomkeerbaar zijn en dat voortplanten en andere pretjes definitief finito zijn?

Waarom is uw beweging van vrouwenhaat tot op heden te laf gebleken om vrouwenbesnijdenis op niet mis te verstane wijze aan de kaak te stellen door het van de

daken te schreeuwen, dat deze martelpraktijken absoluut niets te maken hebben met de vrouwvijandige inhoud van dat verdomde “heilige boekje” van u?

 

Van Mosheira Khattab, het Egyptische hoofd van de Nationale Raad voor Jeugd en Moederschap krijgt uw achterlijke beweging ook nog een veeg uit de pan,namelijk:

“Als het om besnijdenis gaat, is de koran een nieuwkomer. Voor de islam hier was, werden vrouwen al verminkt, en mannen hebben in de koran alleen maar de stukjes eruit gelicht die hun goed uitkwamen. De stukken die vrouwen moeten beschermen, worden genegeerd”. Maar Mosheida Khattab zal in uw stupide beleving ook wel weer een racist zijn. 

Denkt u echt dat het lang zal duren voordat de rest van de EU de Italiaanse wetsvoorstellen inzake de bestrijding van uw smerige “reinigingspraktijken”

zal overnemen?

http://members.lycos.nl/generaalpardon/vrouwen#besnijden

 

Iedereen raakt ervan overtuigd dat al die moskeeën van u (inmiddels alweer bijna 460), uw van segregatie doortrokken cq door Arabische salafisten gesubsidieerde onderwijsbunkers en uw lachwekkende,verzonnen modeshow niets met de islam te maken hebben.

Die symbolen zijn enkel bedoeld om de zichtbaarheid van de politieke islam in het openbaar op te voeren. Niet voor niets zei de voormalige Spaanse minister van

Justitie López Aguilar op 11 september 2004, dat godsdienstvrijheid zijn grenzen kent in de publieke orde en dat geen enkele religie het recht heeft zich op te dringen

aan anderen.

Analoog aan deze uitspraak geldt ook hier hetzelfde wat de Australische minister van Onderwijs Brendan Nelson zei: “Indien u en uw achterban niet van plan zijn onze wetten, waarden en omgangsvormen te accepteren, hoort u hier niet thuis en dient u de koffers te pakken, paspoorten in te leveren en Nederland te verlaten!” 

http://www.abc.net.au/news/newsitems/200508/s1445181.htm

 

Les 3: niet alle moslims zijn onbetrouwbaar en beslist niet alle moslims zijn terrorist. Maar u weet donders goed dat het alleen moslims zijn die de terrorist uithangen.

 

 

http://www.godlessgeeks.com/LINKS/Terrorists.htm

 

Waarschuwing: als u op de hoogte bent van terroristische- of andere criminele activiteiten in uw “prachtwijk”, bent u verplicht dat aan de autoriteiten te melden!

 

Niet alleen in Nederland en de EU maar ook in de rest van de wereld is een snelgroeiend aantal moslims actief met een uitermate bloeddorstige agenda

die gebaseerd is op de koran in casu de politiek van de islamitische baarmoeder, met als doel een wereldkalifaat.

http://4768.freegoodies.nl/forum/4768/68197/1/

 

Of het nu door geweld of door manipulatie van regeringen geschiedt: radicale moslims laten geen middel onbenut om hun idiote ideeën aan niet-moslims op te dringen.

Gesteld dát u betrouwbaar bent en gelet op het voorafgaande, is het wel typerend dat iedere vorm van protest van de “gematigden” onder u uitblijft! (zie bij A.Sina)

Of onderschrijft u soms in stilte die bloeddorstige agenda? Bent u soms hypocriet? Geldt voor u soms een combinatie van beide?

 

Les 4: het moge duidelijk zijn waarom onbetrouwbare moslims zoals b.v.S.Azzouz en consorten hier ongewenst zijn.

Zijn soort haat dit land. In het geval van S.Azzouz en consorten geldt: straf uitzitten. Daarna denaturalisatie en uitzetting.

 

 

Les 5: hier is evenmin plaats voor moslims van het soort Abdallah Mouabhi, PvdA-raadslid te Houten, die na zijn installatie in maart 2006 commentaar leverde op

het binnen christelijke gemeentes gebruikelijke ambtsgebed. A.Mouabhi en zijn geestverwanten zijn niet meer dan doortrapte provocateurs met als hoofddoelstelling

de islamisering van de EU. Zij dienen met hun (ingepakte) achterban de Nederlandse paspoorten in te leveren en te vertrekken naar de landen van herkomst.

http://www.snopes.com/politics/religion/australia.asp

 

De in september 2006 overleden journaliste Oriana Fallaci zei eens: ze fokken als ratten. Dat is geen fabeltje.

365 dagen per jaar is te zien is dat vermenigvuldigen binnen uw beweging nu eenmaal een veel leuker tijdverdrijf schijnt te zijn dan aftrekken.

Wat uw beweging in ons land en de EU doet heeft niets met vermenigvuldigen te maken.

Wat uw beweging doet is niets anders dan gesubsidieerde machtsverheffing, of niet soms?

 

Weet u, Adolf Hitler probeerde met Mein Kampf zijn simpele aanhangers wijs te maken dat de joden schuldig waren aan alle problemen

in Duitsland. De beruchte film “De eeuwige jood” was mede oorzaak van de Tweede Wereldoorlog.

Die film en Mein Kampf waren schoolvoorbeelden van onversneden racisme omdat van Hitlers argumenten niets klopte.

 

Maar let nu goed op: gegeven uw in de jaren ’60 van de 20 eeuw opgestarte politiek van de islamitische baarmoeder zal er een dag

aanbreken dat een remake van voornoemde film in de winkels ligt, getiteld: “De eeuwige moslim”. De inhoud van die film zal een

waarheidsgetrouw beeld schetsen,sterker: die film bestaat al, EU-burgers zitten er iedere dag middenin…!

We hoeven dan alleen maar te gaan kijken in b.v. Darfur,Gaza,Iran,Irak, Afghanistan,Somalië,de Franse banlieues,

Berlijn/Kreuzberg, Kopenhagen, Londen, Antwerpen,Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Gouda en Breda.

Het zijn plekken waar uw soort fokt als ratten, het zijn plekken die door uw soort met de koran in de hand totaal onleef-

baar worden gemaakt.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4578

 

 

Want als u tussen 1965 en de huidige dag tijdens de door uw geslachtshormonen aangedreven, niet af te remmen drang inzake machtsverheffing goed heeft opgelet,

zult u gemerkt hebben dat niet alleen de Rote Armee Fraktion werd uitgeroeid. En of u en uw achterban nu wel of niet afstand nemen van de gore slachterspraktijken

zoals de moord op Daniel Pearl, Theo van Gogh e.d: al uw bloeddorstige soortgenoten zullen op termijn uitgeroeid worden.

Het kan dus lang of kort duren: schurkenstaten zoals b.v. Iran, Irak en Afghanistan zullen op een dag gezuiverd zijn van fundamentalistisch tuig. 

Update: op zaterdag 12 mei 2007 jl. werd één van de wreedste Talibanleiders, t.w. Mullah Dadullah, in een gezamenlijke actie van Amerikanen en Afghanen naar uw

niet-bestaande paradijs geknald. Opgeruimd staat netjes.

Dadullah’s kunstbeen kon niet mee: mag hij in der eeuwigheid gaan hinken tussen 72 niet-bestaande maagden…!

 

 

 

Omdat Nederlanders door velen onder u worden beticht van islamofobie, intolerantie, domheid en chauvinisme -omdat we uw agressieve, zgn “vredelievende”

taqiyya-praatjes goed doorhebben- wordt van u verwacht dat u duidelijk en zonder uitvluchten of zelfbeklag alle vragen op deze pagina’s beantwoordt. http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3070

 

Les 6: Het is zinloos de illusie te hebben dat uw intolerante beweging zonder slag of stoot fascistische regels en wetten aan niet-moslims kan opdringen.

 

We weten dat de profeet Mohammed en de koran moslims hebben verboden te integreren, de taal van het gastland te leren en met “ongelovigen” om te gaan.

Geilt u continu op geouwehoer van niet-bestaande figuren? Indien ja, wat zoekt u inclusief uw pseudo-religieuze, verzonnen modeshow dan nog steeds op Europees grondgebied? Wat zoekt u hier nou nog als u weet dat er in dit land miljoenen “onreine” ongelovigen, varkens, honden en ongestelde vrouwen rondlopen, terwijl u heel goed weet dat die woestijn-ideologie van u ieder contact met alles wat onrein is verbiedt? Hoezo, niet hypocriet en opportunistisch?

 

 

 

Let op! Ongesteldheid bij vrouwen is niet onrein maar menselijk. De toenemende verering van Khomeini’s vieze leefregeltjes binnen uw beweging, dát is pas onrein!

 

Helemaal niet verwonderlijk dat alleen religieuze idioten het woord onrein gebruiken, religie is niet voor niets de hoofdoorzaak van alle ellende in deze wereld.

In debat gaan met religieuze idioten die het wagen onze vrouwen, honden en varkens onrein te verklaren, vertikken we: dat zien we hier als verloren tijd.

 

Les 7: Nederlanders beginnen te kokhalzen van uw gekoketteer in het openbaar met fascistische symbolen en taqiyya-praatjes via de(linkse)media.

          Hier kokhalzen we ook van uw gesubsidieerde en uiterst geraffineerde taqiyya-ethervervuiling via programma’s zoals Rondom Tien, Het Elfde Uur, Nova,

          Netwerk, Eénvandaag, Buitenhof, Bimbo’s en Boerka’s, Pauw & Witteman en niet te vergeten uw eigen prutzendertjes van het soort NMO & NIO.

         

          Deze misselijke mentaliteit is niets anders dan het onomstotelijke bewijs van diepe verachting van Nederland en zijn inwoners.

          Heeft u het soms niet naar uw zin in het uitkerings- en knuffelparadijs dat Nederland heet? Pak uw koffers, lever de Nederlandse paspoorten in en verdwijn.

          http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=1699

 

Waren de zelfmoordenaars van 11-09-01 en 11-03-04 volgens u vrijheidsstrijders of laffe, niets ontziende, zich op de “heilige” koran beroepende terroristen?

Wat is de betekenis van de volgende verzen uit de koran, zoals: 1:6, 2:65, 2:216, 2:222 en 223, 2:191, 3:28, 3.29, 3:118, 4:34, 4:89, 4:90 en 91, 4:145, 5:17,

5:51 en 52, 5:60, 5:83, 7:166, 8:12, 9:5, 9:29 en 58:14.

Kadootje: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=2460  bekijk de foto bij deze link: is die fascist Fawaz Jneid soms een vriendje van u?

 

Zijn deze volkomen geschifte, ingepakte vrouwenhaters soms ook vriendjes van u?                 14 eeuwen lullen over “vrede”, maar navigeren kunnen ze niet!

 

 

De hele wereld is op de hoogte van onthoofdingen, autobommen, verkrachtingen, ontvoeringen en het vermoorden van onschuldige mannen en vrouwen door leden

van uw totalitaire sekte. Hoe denkt u deze slachtersmentaliteit te kunnen rechtvaardigen met het telkens door u en uw wereldvreemde,onaangepaste ingepakte achter-

ban herhaalde taqiyya-praatje “islam is vrede?” Of heeft u de misleidingstips van wijlen propagandaminister J.Goebbels soms uit het hoofd geleerd?

 

Waarom schreeuwen bijna al uw “vredelievende” soortgenoten hun keel kapot omtrent publicatie van een paar hilarische cartoons? Waarom hebben ze ook nog het

gore lef te eisen dat onze vrijheid van meningsuiting beperkt moet worden? Omdat een dagelijks door uw mentaal gestoorde club aanbeden maangod, zijn feldwebel,

een zwarte kei en een vrouwvijandige woestijn-ideologie werden “beledigd en gekwetst?”

Guttegut, wat erg. Dus u en uw achterlijke beweging en ideologie werden gekwètst? Stakkers. Is allemaal taqiyya. Begin een praatgroep of zoek een psychiater op.

 

Les 8: onthoud: de invloed van uw achterlijke, bloeddorstige woestijn-ideologie zal met harde hand worden beperkt, niet onze zwaar bevochten vrijheden!

          http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=477

Les 9: verplichte kost voor uw beweging: wat niet bestaat, kan niet beledigd, gelasterd of gekwetst worden. Leer de lessen 57 t/m 62 uit het hoofd.

 

Les 10: Elke religieuze fascist die beweert dat onze vrijheid van meningsuiting niet absoluut is en beperkt moet worden, dient vandaag nog naar Iran, Irak of Saudi-

Arabië te verkassen. Hier zullen we nooit accepteren dat onze vrijheid van meningsuiting relatief wordt, omdat zij in een dergelijke situatie niet meer bestaat.

En als u nu nog niet snapt waarom we hier geen trek hebben in uw geschifte cultuur en woestijn-ideologie, moet u het volgende maar eens lezen.

 

 

 

 

 

Zo, dus cartoons zijn beledigend en discriminerend? Uw dagelijks zichtbare, zelfs via gesubsidieerde zendgemachtigden geëtaleerde minachting

ten opzichte van het vrije democratische westen, díe is pas echt beledigend en discriminerend. Denkt u werkelijk, dat uw achterlijke beweging

als serieuze gesprekspartner wordt gezien als u bij iedere cartoon aan komt kakken met uw verdomde fatwa’s plus geldbedragen om cartoonisten

zo gruwelijk mogelijk te laten afslachten? Uw achterlijke beweging heeft in de afgelopen 1400 jaar nog niet één fatsoenlijke cartoonist voortgebracht,

met andere woorden: denkt u echt dat er in deze wereld één niet-moslim rondloopt die een eventuele islamitische cartoonist gaat afslachten?

Donder op met uw fatwa’s. Ga uw in boerka verpakte grootmoeder op de buik trommelen en pissen en haar wijsmaken dat het onweert en hagelt.

Probleempjes met harde taal? Stumpers. Denkt u soms dat alle Europeanen dhimmi’s zijn? Lees uitspraak “M” en alinea twee van Les 43/A.B.Atwan

 

 

Waarom geven alle moslims de Amerikanen de schuld als onschuldige moslims in Irak door zich op de koran beroepende, religieuze fascisten met zelfmoord-

aanslagen naar de eeuwigheid worden geblazen? Uw slappe commentaar hierover komt iedereen de strot uit. Want waarom koppelt u die misdaden aan het

taqiyya-praatje dat mensen die zich daaraan schuldig maken, geen echte moslims zijn? Snapt u dat een dergelijk argument hypocriet is?

 

Is de wereldwijde imperialistische terreurpolitiek van u soms gebaseerd op de toespraken van J.Goebbels, de voormalige propagandaminister van nazi-Duitsland

tussen 1933-1945?

Want zodra u (of uw imams) “islam is vrede” roepen (of op spandoeken kalken cq via de linkse media ventileren!), moeten veel oudere Nederlanders onwillekeurig terugdenken aan drie beruchte uitspraken van J.Goebbels, namelijk:

 

1)Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, gaat iedereen het vanzelf als de waarheid beschouwen.

2)Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne gute Regierung.

3)Eine Überraschung ist auch eine Waffe.

 

 

 

Begint het tot u door te dringen dat we hier de buik meer dan vol hebben van al uw (apartheids)eisen, leugens, propaganda en “vredelievende” verrassingen?

 

Politiek correcte Nederlanders kunt u belazeren: alle Nederlanders inclusief politiek Den Haag en het bevoegde gezag belazeren is solliciteren naar grote moeilijkheden.

Om uw taqiyya-truc op spandoeken en via de (linkse!) media meteen te torpederen: islam betekent onderwerping!  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3583

 

Les 11: hier hebben we heel goed door dat uw stupide middeleeuwse, van vrouwenhaat doortrokken woestijn-ideologie en sharia-waanzin absoluut niets te maken hebben met het begrip vrede. Hoe reageert u op de “janjaweed” in Darfur, Sudan, als moslims onschuldige mannen, vrouwen en kinderen met machetes afslachten, verkrachten, plunderen en onschuldige Afrikanen doden? Wat is dat volgens uw kamelenverstand?  De zoveelste variant van het Nieuwe Fascisme?

 

Wilt u in de EU soms ook een kopie van Darfur opstarten? Denkt u echt dat we in dit land niet in de gaten hebben waarom bewoners van de Amsterdamse Diamant- en Kolenkitbuurt door Marokkaans tuig uit hun huis werden gepest, waarom het met de Utrechtse wijk Kanaleneiland dezelfde kant op gaat, waarom onze vrouwen door uw onaangepaste addergebroed op straat worden lastiggevallen, voor hoer uitgemaakt of vaak nog erger?

Dat waarom heeft alles te maken met die verdomde koran van u!  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3579

 

Les 12: ongewenste planten in uw tuin zijn alleen te voorkomen door ze hun wortels te ontnemen.

             Of is het nog steeds niet tot uw verkeerd gebruikte brein doorgedrongen dat het bevoegde gezag wel eens zou kunnen besluiten om alternatief te gaan tuineren?

 

Pas dus goed op uw tellen. Als de Franse president Nicolas Sarkozy racaille (dat is Frans voor tuig of schorum) en hun verwekkers kan denaturaliseren en over de

grens zetten, dan is dat in Nederland en de rest van de EU slechts een kwestie van tijd. http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3536

 

 

Zoals u ziet begint men in Zwitserland de smaak ook te pakken te krijgen. Daar heeft men lering getrokken uit de aanpak van Nicolas Sarkozy.

De Zwitsers hebben goed in de gaten dat criminele allochtonen in Nederlandse gevangenissen zwaar oververtegenwoordigd zijn en dat dat

gegeven alles te maken heeft met de plannen van uw intolerante beweging om met de koran in de hand zoveel mogelijk chaos te veroorzaken.

http://www.svp.ch  En in Zwitserland hebben ze hele leuke spelletjes…   http://www.zottel-game.ch

 

 

 

Waarom is het eerder regel dan uitzondering dat moslims de opvoeding van meisjes in casu de middeleeuwse maagdelijkheidscultus tot in het absurde doorvoeren?

Als u m.b.t. de Politiek van de Islamitische Baarmoeder onze kinderbijslagwet annex sociale vangnet misbruikt om ons land financieel te ontwrichten, waarom probeert

u dan ook nog om de Nederlandse samenleving dag in dag uit met de opvoeding van de door u verwekte agressieve, misdadige, respectloze, voorhuidloze mini-pikkies

op te zadelen, terwijl u zelf verantwoordelijk bent?

 

 

Of ziet u Nederland soms als een uit zijn krachten gegroeide, multiKULturele kindercrèche? Denkt u dat we hier niet doodziek worden van uw taqiyya-smoesjes

dat uw soort thuis de baas is en de politie (die steeds vaker vanwege “andere prioriteiten” de kat uit de boom kijkt) buiten de deur de rest maar moet regelen?

Denkt u ook dat we hier niet horendol worden van de aanhoudende loverboy-praktijken? Ga terug naar Les 1b.

 

 

De inhoud van de koran is bekend, maw: denkt u nog steeds dat we niet snappen dat uw soort bezig is de EU mbv totale chaos naar de bliksem te helpen?

U kunt ervan verzekerd zijn dat dat laatste pertinent niet van een leien dakje zal gaan.

 

Wist u, dat er binnen dat hypocriete clubje van u zelfs criminelen met hoofddoeken rondlopen? Ga maar eens even lekker scrollen.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3078

 

Wat voor taqiyya-smoesjes kunt u bedenken inzake de schrikbarende belevenissen van een 16-jarig Iraans meisje dat beschuldigd werd van handelingen die niet

verenigbaar waren met kuisheid, terwijl zij feitelijk een slachtoffer van verkrachting was. Zij kreeg geen advocaat toegewezen en werd gedwongen zichzelf te verdedigen.

Zij vertelde de rechter dat hij niet de slachtoffers behoorde te straffen, maar de verkrachters. Zij werd publiekelijk opgehangen.

Niet voor overspel maar alleen omdat ze volgens de rechter een scherpe tong had.

http://www.iranfocus.com

 

Als u wéét dat uw stupide modeshow verzonnen is cq dat iedere lap textiel in deze wereld geen religieuze betekenis heeft, waar haalt u dan het lef vandaan om uw fundamentalistische lappen textiel aan Art. 6 van onze Grondwet te koppelen en speciale voorzieningen te eisen mbt het etaleren ervan in het openbaar, op scholen,

overal in Nederland en dat ook nog eens te eisen voor pasfoto’s op paspoort, rijbewijs, identiteits- en OV-kaart?

Gelooft u echt dat politiek Den Haag uw eventuele eis dat boerka’s op pasfoto’s moeten, óók zal honoreren? Gebeurt niet. Ligt voor de hand. Absoluut uitgesloten.

 

Les 13: taqiyya-smoesjes van uw ingepakte achterban mbt de “vrijheid van godsdienst” over foto’s op rijbewijzen, worden gelukkig steeds vaker terecht afgewezen!

http://www.usatoday.com/news/nation/2005-09-07-veil-ban_x.htm

 

Waarom laten moslims hun gezeur over de weigering van schoolbesturen, universiteiten, bedrijven om bidruimtes in te richten altijd vergezeld gaan van de taqiyya-truc,

dat onze scheiding van kerk en staat atheïsme is? Zouden we productieprocessen moeten stoppen omdat u vijf keer per dag de kont in de lucht wilt steken? Nee dus! 

Les 14: bedrijven, scholen e.d. zijn geen moskeeën. Bidruimtes in bedrijven en scholen eisen kan niet los worden gezien van de verspreiding van de politieke islam

            en die kan ons gestolen worden.

Les 15: wat in uw thuisland gebruikelijk is interesseert ons niet: de scheiding van kerk en staat in Nederland gaat uw beweging geen ene malle moer aan!

 

 

Les 16: uw van vrouwenhaat doortrokken woestijn-ideologie herbergt talloze agressieve waarheidsverdraaiers!

            Is dat dagelijks in Nederland terugkerende fenomeen soms genetisch bepaald?(Let op: dat was een vraag, dus geen conclusie!)

 

 

Omdat uw soort bij het minste of geringste zeurt over racisme,discriminatie, belediging of kwetsen, is over hetvolgende geen discussie mogelijk.

Het Nederlandse recht is niet van toepassing. De Nederlandse wetgeving is onbestaanbaar omdat b.v. beledigen een volstrekt subjectieve maatstaf is.

Iedereen kan willekeurig claimen zich beledigd te voelen. Bovendien kan willekeur geen onderdeel zijn van de Nederlandse rechtspraak.

Belediging van moslims is niet objectief te maken omdat hetgeen hierboven over moslims is geschreven overeenkomt met de inhoud van de koran, zoals de

volgende incomplete opsomming: soera 4:101, soera 4:76, soera 4:89, soera 5:33, soera 5:51, soera 8:21-1, soera 8:59-60, soera 9:5, soera 9:29

en soera 47:4.  Meer van deze waanzin te vinden op: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=2460

Met andere woorden: die islam van u roept op tot beroving en mishandeling van niet-moslims. Die islam van u roept zelfs op tot moord. Dat wordt ontegenzeggelijk

bij moslims met de paplepel ingegoten. Dat moslims beledigd zijn ongeacht door wie ze op de leer van de islam worden gewezen, is natuurlijk niet serieus te nemen.

De Nederlandse wetgeving inzake discriminatie is onbestaanbaar omdat zij het waarheidsgehalte van de discriminatoire uitlating niet meeweegt.

Geen competente rechter zou een veroordeling hierop mogen baseren.

Ongetwijfeld discrimineert iemand die roept dat: “negers een genetische predispositie hebben voor een donkere huid”.

Dat kan ook als beledigend worden ervaren. Maar het is wel een feit.

Is het zo dat de Nederlandse wet verbiedt de waarheid te spreken? Alhoewel velen niet onder de indruk zijn van de kwaliteit van de Nederlandse rechtsspraak,

zou het al te mooi zijn als een en ander in een gerechtelijk vonnis vastgelegd zou worden.

Tevens bestaat er uitgebreide jurisprudentie waarin de vrijheid van meningsuiting zwaarder weegt dan het verbod te beledigen.

Als Nederland nu in een tijdperk is aangeland waarin die afweging anders wordt gemaakt, behoort dat in een helder vonnis vastgelegd te worden.

Meer weten over racisme en discriminatie? http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=301  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=1146

 

 

Lees hoofdstuk 8 en 22 van het boek “Hoe nu verder” en ook de info via de volgende link.  http://members.lycos.nl/generaalpardon/pardon0.htm 

 

Les 17: de meeste niet-moslims van Nederland hebben niet de minste behoefte aan contact met vertegenwoordigers van de Lelijke Winterjassen Brigade.

             De LWB en consorten zetten zichzelf namelijk buiten spel.   http://libertarian.nl/NL/archives/001762.php

Les 18: hier is geen animo voor contact met islamitische spoken die (op bevel van familie of imam) ons openbare leven denken te kunnen domineren.

            Wel of niet vrijwillig als spook verkleed doet niet ter zake. Ieder contact met ongelovigen is volgens Allah en die koran van u verboden en dat is prima.

Les 19: slimme Nederlandse mannen b.v. zijn alleen geïnteresseerd in aantrekkelijke, lekker ruikende, vlot geklede, niet-islamitische vrouwen.

 

 

Les 20: let dus goed op dat uw sexueel gefrustreerde, agressieve onaangepaste zoontjes onze vrouwen en dochters met rust laten.

            Doen uw zoontjes dat niet dan zullen hun rotkoppen binnen afzienbare tijd te zien zijn bij Avro’s Opsporing Verzocht.

            Vergeet niet dat de categorie Nederlanders die tolerantie en geduld uit hun woordenboek geschrapt hebben, met de dag toeneemt!

            http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3695   http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4380 

 

Les 21: het is een publiek geheim dat uw jonge, maar al te vaak vaak criminele mannelijke nageslacht er niets verkeerds in ziet als zij op basis van uw

woestijn-ideologie bijna dagelijks “ongelovigen” aftuigen, beroven, verkrachten en zelfs vermoorden.

 

 

Wordt het u onderhand duidelijk dat de strafmaat in die gevallen een directe consequentie is van het aanhangen van uw agressieve, intolerante woestijn-

ideologie? Denkt u echt dat we niet doorhebben dat b.v. gevangenisstraf binnen uw onaangepaste kringetje alleen maar statusverhogend is, maw:

dat het Ministerie van Justitie binnen afzienbare tijd tot (massale) denaturalisatie en uitzetting zal overgaan, enkel en alleen om de voornoemde schoften-

mentaliteit voor eens en voor altijd de kop in te drukken, teneinde Nederland weer leefbaar te maken? Drijf de boel dus gerust op de spits. 

 

 

Als u drommels goed weet dat eerwraak niets anders is dan moord met voorbedachte rade en niets met dat zieke,stupide eergevoel en die woestijn-ideologie

van u te maken heeft, waarom probeert u die slachtersmentaliteit dan hier en in de EU als “cultuuruiting” (met gebruik van minderjarigen) sluipenderwijs in te voeren? Waarom probeert u de rechterlijke macht, politiek Den Haag en de rest van Nederland voor uw bloeddorstige, quasi-culturele karretje te spannen? http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3491 

 

Les 22: houd ook eens op met dat irritante zelfbeklag en slachtoffertje spelen.

Es ist wirklich zum kotzen, hier haben wir die Nase richtig voll!

Uw wijdverbreide zieligheidsimperialisme hoort thuis in de Gazastrook, Iran, Irak

en alle andere fundamentalistische dwarsstraten, niet in Nederland.

 

                        

 

 

Les 23: houd er terdege rekening mee dat we met met u en uw onaangepaste, ingepakte achterban (inclusief de drie leugenaars van halal en soortgelijke

            gedrochten) pertinent niet gaan debatteren over onze cultuur, grondrechten, secularisme, omgangsvormen, vrijheden en verworvenheden.

 

Les 24: uw soort heeft geen tijd voor debatten of een “constructieve dialoog”. Uw soort geilt enkel op misleiding, (vrouwen)overheersing en absolute macht.

            http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4184

           

           

Les 25: Nederlanders laten zich door niemand een schuldgevoel over “zondig leven in het decadente westen” aanpraten! Toch nog commentaar op onze cultuur

            en westerse manier van leven? Niet tevreden over Nederland en zijn sociale vangnet? Gelieve dan heel snel dat Nederlandse paspoort in te leveren

            en nog veel sneller terug te keren naar de steen waar u en uw agressieve, respectloze bende van kinderpielensnijders onder vandaan gekropen zijn!

Les 26: deze wereld is veel te klein voor moordlustige, islamitische imperialisten met wandelende kolenkitten in hun kielzog.

 

Les 27: hoofddoeken, sluiers, niqaabs, boerka’s, sterker: die “modeshow” van u staat niet in de koran, is verzonnen en is bovendien onverenigbaar…

met onze democratie, overheidsfuncties en omgangsvormen. Al het overheidspersoneel achter de balie of kassa dient strikte neutraliteit in acht te nemen.

Dat geldt voor de supermarkt, banken, gemeentehuizen, alle Tweede Kamerleden en hun fractiemedewerkers, regeringsgebouwen,ambtenaren, instellingen, etc!

 

Les 28: bijna iedereen weet dat uw woestijn-ideologie en stupide, verzonnen modeshow drie doelstellingen heeft, namelijk:

1)constante zichtbaarbaarheid ervan in het openbaar;

2)verspreiding van het Nieuwe Fascisme;

3)islamisering van deze wereld, inclusief invoering van de sharia.

 

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=2755

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3671

 

Prima ontwikkeling dat u niet altijd uw zin krijgt!

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4501

 

Als uw stupide modeshow niet in de koran voorkomt en b.v.de Tunesische president hoofddoeken, sluiers en boerka’s heeft verboden en

heeft bepaald dat het geloof binnenshuis geuit moet worden, waarom probeert u dat dan aan het vrije, democratische westen op te dringen?

 

Les 29: alle hoofddoek- sluier- jilbab- niqaab- en boerkadragers hebben last van een mentale afwijking.

 

Les 30: geloof (of wat daarvoor doorgaat) is een privézaak en die zit in je hart en niet op je hoofd.

            Nu al vergeten dat geloven wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik van de hersenfunctie?

            http://members.lycos.nl/generaalpardon/pardon11.htm 

            Zie tevens Nahed Selim’s bijdrage in het boek “Hoe nu verder”, pagina 157 t/m163.                                                                                                

 

Les 31: elke islamitische hoofddoek, hoe vrijwillig of modieus ook omgeknoopt, zendt hetzelfde onmiskenbare signaal uit:

             ik als moslimvrouw leg mezelf beperkingen op, omdat moslimmannen een probleempje hebben met hun lusthuishouding.

 

De hele islam is één groot maagd/hoercomplex: probeer zelf maar achter de oorzaak te komen.

Snapt u, dat uw middeleeuwse, vrouwvernederende modeshow absoluut niks te maken heeft met de Wet op de Gelijke Behandeling?

 

Les 32: Commissie Gelijke Behandeling of niet: wat overduidelijk en zichtbaar ongelijk is kan nooit gelijk behandeld worden.

Les 33: de uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling(CGB) zijn niet bindend.

Les 34: uitspraken van de CGB kunnen zonder sanctie terzijde worden gelegd.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=1620  

 

Les 35: alle ingepakte moslima’s die bij elke gelegenheid en zelfs via publiciteitsmedia op hoge toon “respect” durven te eisen voor hun verzonnen

modeshow, hebben zich laten indoctrineren door oude, sexueel gefrustreerde moslimmannetjes.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3540

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4199      

 

Les 36: Nuancering van de volgende uitspraken is niet mogelijk.

 

A)Wie een publieke functie heeft, moet zich niet als uithangbord van zijn geloof profileren.(Paul Scheffer)

 

B)Een vrouw die zichzelf bedekt vanuit haar liefde voor Allah, legt hiermee niet alleen een

   verklaring af voor wat ze accepteert, maar ze verklaart er ook mee wat ze afwijst.(anoniem)

 

C)Het is niet de Nederlandse samenleving die hoofddoekdragende vrouwen apart zet, dat doen die vrouwen zelf. (Naema Tahir)

 

D)De hoofddoek is de vlag die fundamentalisten op het hoofd van vrouwen planten om het door hun veroverde gebied te markeren.

   (uitspraak van een vrouwelijke Algerijnse minister)

 

E)Laten we alsjeblieft inzien dat mensen die het dragen van hoofddoeken prediken als recht, de ongelijkheid tussen man en vrouw prediken.

   Zij zijn de huidige variant op NSB-ers. We kunnen ze nu nog herkennen: noteer de namen. (Ebru Umar)

 

 

F)Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het

   verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar

   is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven.

   (Kalim Siddiqui, oprichter/Brits moslimparlement, tevens schrijver van The Muslim Manifesto/1990)

 

Siddiqui’s uitspraak is het onomstotelijke bewijs.

De islam is een politieke doctrine en die functioneert niet zonder symbolen.

De hoofddoek is het symbool van de islam.

De hoofddoek is het NIEUWE HAKENKRUIS van de 21e eeuw.   

                                     

 

De Nieuwe NSB begint zich steeds openlijker te manifesteren.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=1975

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4492

 

 

Volstrekt duidelijk is ook waarom hoofddoekdragers die vooringenomen grijns op hun smoel hebben als ze gefotografeerd worden: iedere vorm van (linkse) media-aandacht vinden ze prachtig want die draagt bij aan de verspreiding van de politieke islam. Taqiyya-smoesje: hoofddoeken dienen om verleiding tegen te gaan,

want moslims beschouwen hoofdhaar als schaamhaar. De eventuele platjes hebben op die broeierige en plakkerige plek dus een luizenleven.

Waren sieraden volgens Allah niet verboden? Dit Alariachi-trio claimt geëmancipeerd te zijn, maar dat begrip is binnen de islam onbekend.

Vrouwen worden binnen de islam als minderwaardige wezens beschouwd, zijn alles behalve geëmancipeerd, dienen als vrouw onherkenbaar te zijn en hebben

absoluut niets te vertellen. De door dit trio en ingepakte soortgenoten geëtaleerde vorm van emancipatie inclusief gespeelde assertiviteit berust enkel op taqiyya.

 

 

De drie ingepakte leugenaars van halal hadden dikke pret. Marijnissen vertelde namelijk een mop.

“Een Marokkaan komt bij de dokter en vraagt om nieuwe hersens. Ik heb Nederlandse en Islamitische hersens,

zegt de dokter. Nederlandse kosten 5000 euro en Islamitische 5 keer zoveel.

Wat is het verschil, vraagt de Marokkaan. Zegt de dokter: vind maar eens een islamiet met hersens”.

 

G)Ook voor orthodoxen is volop ruimte in Nederland, zolang ze maar niks dicteren. Ze moeten zich neerleggen bij hoe wij hier met elkaar omgaan.

    Het is kiezen of vertrekken. Een ieder die meent dat hij het woord van god of zijn religieuze goeroe kan verheffen tot een allesordenend mechanisme,

    die kan maar beter zijn heil elders in de wereld zoeken. (Ahmed Aboutaleb, Telegraaf van 13 nov 2004)

 

H)We horen nogal eens dat hoofddoekdragers niet onderdrukt zijn, dat zij zelf kiezen voor deze hoofdbedekking. Waarom zien we dan in Amsterdam zelfs

    kleuters al met zo’n doek om? Hebben die daar zelf voor gekozen? (Uit: Op zoek naar wat ons bindt, 2003, Ayaan Hirsi Ali)

 

I)Als het bestaan van om het even welke god –inclusief allah en zijn profeet mohammed- zonder bewijs voor waar kan worden aangenomen, kan het evengoed

  zonder bewijs weerlegd worden.

   http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3694

 

J)Steeds meer Nederlandse vrouwen worden door sexueel gefrustreerde moslims voor hoer uitgemaakt en/of nagesist omdat ze geen hoofddoek of sluier dragen.

   Hoezo, geen hoofddoek of sluier? Dragen Nederlandse vrouwen hun schaamhaar soms op het hoofd of hoe zit dat? (uit discussie op straat)

 

K)De mens is een product van de evolutie.Godsdienst(en dus óók de islam) is een product van de mens.Geen discussie over mogelijk.Geloof het of geloof het niet.

 

L)Whenever there is een assassination or another atrocity, we should proceed to the closest mosque and execute five of the first muslims we encounter.

   After all, this is a “holy war” and although such a procedure is not fair or just, it might end the horror.

  (brief van een lezer in de krant Tucson Citizen, Arizona-USA, juni 2005, naar aanleiding van het door de oorlog in Irak gesneuvelde aantal Amerikaanse soldaten)

 

M)De toon maakt voor fundamentalisten geen verschil, omdat we allemaal op hun dodenlijst staan.(Ayaan Hirsi Ali op 18-01-2005, na haar terugkeer in de 2e Kamer.)

 

N)Meningen van Nederlanders heten racisme, die van moslims vrijheid van godsdienst.

 

O)Alle revoluties(sic)van de islam zijn begonnen dankzij de imams in de moskeeën. De Iraanse revolutie(sic)begon in de moskeeën, dat wil zeggen dankzij de imams:

   niet op de universiteiten, zoals hun Europese sympathisanten en beschermers nu willen laten geloven. Achter elke islamitische terrorist schuilt noodzakelijkerwijs een   

   imam en ik memoreer dat Khomeini een imam was. Ik memoreer dat de revolutionaire leiders van Iran imams waren.

   Ik memoreer dat vele imams de geestelijke leiders van het terrorisme zijn. (Oriana Fallaci)

 

P)

 

Q)Die aanmatiging de islam te willen verdedigen (terwijl de islam op zich iets monsterlijks is) brengt me buiten mezelf.

   Ik eis in naam der mensheid dat de Zwarte Steen verbrijzeld, het gruis ervan in de wind verstrooid, dat Mekka verwoest en het graf van Mohammed onteerd wordt.

   Het zou een goede manier zijn om het Fanatisme de moed te doen verliezen. (Gustave Flaubert, 1 maart 1878, ISBN 9029517174)

 

R)Laat mij zien wat Mohammed aan nieuws heeft gebracht – en dan zul je alleen vinden wat slecht en onmenselijk is. Zoals het feit dat hij voorschreef dat het geloof

   dat hij predikt met het zwaard verspreid moet worden. (Manuel II Palaeologus 1391)

 

S)We weten heel goed dat de radicale islam alles wat als een teken van zwakte van ons kan worden beschouwd, misbruikt. (uitspraak/aartsbisschop van het Vaticaan.)

 

 

Geniale vaststelling: een fragment uit een programma (zie artikel) veroorzaakt een geestelijk equivalent van een slok bier uit een bikje dat als asbak is gebruikt.

Anders gezegd: als we Nederland op dit moment als dat blikje bier beschouwen, moge duidelijk zijn welke intolerante beweging de smaak verpest.

Dat Ehsan Jami volgens die ingepakte leugenaar van halal met de oprichting van een comité voor ex-moslims voor polarisatie zorgt, is je reinste taqiyya!

Het als legitiem beschouwen om een in mytische vodden gehulde profeet tot voorbeeld te nemen boven een persoon van vlees en bloed en geestrijkheid,

zegt genoeg over de intelligentie van de figuren die met dat soort waanideeën rondlopen.

 

T)Brother, you can believe in stones, as long as you don’t throw them at me. (Wafa Sultan tijdens een interview op Al Jazeera, 21 feb 2006)

 

U)Ik ben het zat dat niet gezegd mag worden dat mensen die onze waarden niet respecteren, die soepjurken dragen, die polygamie en besnijdenis praktiseren,

   die niet erkennen dat man en vrouw gelijk zijn, die schapen kelen in bad, die onze vrouwen verkrachten en drugs dealen, die tegen de scheiding van kerk

   en staat zijn, niet welkom zijn in ons land, de Franse republiek.(Nicolas Sarkozy)

 

V)Believing is easier than thinking. That’s why there will always be more believers than thinkers.(anoniem)

   http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4500  

 

W)Ze zijn overal, de Nieuwe SS. De Nieuwe Zwarthemden. Beschermd door het cynisme of opportunisme, eigenbelang of de stupiditeit van degenen die ze

     presenteren als kleine heiligen. (Oriana Fallaci)

 

X)Ik meen dat de profeet een fout maakte door zichzelf en zijn ideeën boven de kritische reflectie te plaatsen. Ik meen dat de profeet een fout maakte door de

    vrouw te willen onderwerpen aan de man. Ik meen dat de profeet een fout maakte door te verordonneren dat homo’s vermoord moeten worden. Ik meen dat de

    profeet een fout maakte toen hij zei dat afvalligen gedood moeten worden. De profeet zat fout toen hij zei dat overspeligen afgeranseld en gestenigd moeten

    worden en dat de handen van dieven afgehakt moeten worden. De profeet zat fout toen hij zei dat zij die sterven voor de zaak van Allah beloond zullen worden

    in het paradijs. De profeet zat fout toen hij zei dat een voldragen samenleving alleen op zijn ideeën kon worden gebouwd. (Ayaan Hirsi Ali)

 

Y)Als je een moslim vraagt of hij met een niet-moslim wil trouwen, kijken ze je aan alsof je voorstelt varkensvlees te gaan eten.(Marco Pastors)

 

Z)Het is hoog tijd dat Noorwegen en Europa de islamitische ideologie op dezelfde lijn stellen als het nazisme en deze onwettig en strafbaar stellen.

   De profeet Mohammed spoorde moslims aan om iedere niet-moslim te doden. (Karina Udnaes/FRP/Kristiansand)

 

Les 36: een niet onaanzienlijk percentage moslims beweert het volgende: In Nederland is de islam niet gelijk aan ieder ander geloof, maar het enige heersende geloof. Volgens voornoemd percentage moslims zou de koran in Nederland de hoogste macht moeten vertegenwoordigen en zou de islam het enige geaccepteerde geloof in

de wereld moeten zijn. De koran de hoogste macht in Nederland? De islam het enige ware geloof in de wereld?

Denkt u nu echt dat iedere zichzelf respecterende, niet-moslim deze propaganda accepteert? Houdt u er maar rekening mee dat dergelijke fundamentalistische propaganda –met betrekking tot een verzonnen fenomeen- alleen door gekken wordt geslikt. De kans dat u bij die laatste categorie hoort, is levensgroot.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3453 

 

Uit een Britse peiling onder moslims kwam aan het licht dat een meerderheid voorstander is van de invoering van de sharia.

Tip voor u en alle moslims in de EU: voer uw sharia-slachtershandboek maar in op Mars, daar heeft u beslist het rijk alleen! 

http://www.thisislondon.co.uk/news/articles/15019859?source=Evening%20Standaard

 

Onderschrijft u de uitspraak van RecepTayyip Erdogan dat democratie te ver-

gelijken is met een bus waar je uit kunt stappen als je het einddoel hebt bereikt?

 

 

Les 37: Turkse islamofascisten die opdracht geven om vrouwen tijdens een demonstratie in elkaar te slaan, die tijdens bezoekjes aan Brussel continu taqiyya bedrijven,

            die schrijvers en christenen het leven onmogelijk maken en vermoorden, die het Griekse deel van Cyprus niet erkennen, die hun luchtvloot slecht onderhouden,

            die rotzooi trappen over een paar hilarische cartoons en die óók nog het door Atatürk ingestelde secularisme willen afschaffen, kunnen de reserveringen voor

            de EU-busdienst definitief op hun buik schrijven!

          Wilt u er rekening mee houden dat het Turkse leger opnieuw zal ingrijpen als (heimelijke) plannen om Turkije te islamiseren toch worden doorgezet?

 

               Bent u het met Ayaan Hirsi Ali eens dat de zuivere islam zoals die door fundamentalisten wordt beleden, levensgevaarlijk is?

 

Les 38: in diverse EU-lidstaten bestaan geen moslimpartijen.Waarom wilt u dat in Nederland wel doordrukken? Om ons uw gore sharia door de strot te kunnen persen?

            Wordt u qua “moslimpartijen” met de Partij v/d Allahschreeuwers, CDA, GL, D66, CU, SP, PvdD en de VVD niet vorstelijk op uw wenken bediend?

            Wist u, dat de SP in 1983 een totaal andere mening over immigratie had?

            http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4473

            http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4045

            http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4123

 

Les 39: Democratie, islam en sharia: drie zaken die net zo onverenigbaar zijn als de paus en het condoom.

 

Les 40: miljoenen niet-moslims zijn van mening dat het in de 21e eeuw hoog tijd wordt voor zelfreiniging binnen die islam van u. Het zwart op wit aansporen

            van alle moslims tot moord op joden, christenen, homo’s, afvalligen, ongelovigen en andersdenkenden dient terstond uit die koran van u geschrapt te

            worden, sterker: de helft van die “heilige en vredelievende” koran van u kan vandaag nog door de papiershredder gehaald worden!

 

Les 41: miljoenen niet-moslims, joden, christenen, homo’s, afvalligen, ongelovigen en andersdenkenden zijn van mening…

 

Dat er ook een snel einde dient te komen aan de ronduit schandalige behandeling van vrouwen binnen die vagina- en pielensnijderssekte van u.

Dat vrouwen het volste recht hebben om buiten de deur te zijn wanneer zij dat willen en dat opsluiten taboe is.

Dat vrouwen het recht hebben sexueel contact te weigeren en geen broedmachines zijn die u denkt te kunnen volpompen wanneer het u uitkomt.

Dat u in de 21e eeuw de sexistische propaganda achterwege dient te laten dat vrouwen onrein zijn, zelfs als zij ongesteld zijn.

Dat vrouwen geen huisdieren, minderwaardige wezens of wegwerpartikelen zijn waarmee u denkt te kunnen doen en laten zoals het u en uw onaangepaste,

      voorhuid- hersen- en respectloze achterban goeddunkt.

 

Dat u totaal geschift bent door moslimvrouwen mbv verzonnen koranregels te dwingen over straat te gaan als wandelende kolenkitten..!!

(uitgezonderd deze gemaskerde fascisten e.d die er doelbewust voor kiezen zo om zo over straat te gaan!)

  

 

 

Dat het klinkklare taqiyya is (in het openbaar) te beweren dat alle moslimvrouwen vrijwillig voor een hoofddoek, sluier of kolenkit-outfit gekozen zouden hebben.

Dat u en uw door opgefokte eer bezeten achterban in de 21e eeuw eindelijk eens moeten stoppen met de kwalijke uithuwelijkings- en eerwraakpraktijken.

Dat de door velen onder u geroemde citaten van ayatollah Khomeini, zoals zijn vieze gedachtekronkels aangaande sex met dieren, in de vuilcontainer thuishoren!

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=125

 

Les 42: ziet u Nederland en de EU nog steeds als een “makkelijk pakje boter?” Kijk maar heel goed uit. In de EU en de rest van de wereld zouden gezagsdragers wel

eens kunnen besluiten om het Thaise medicijn tegen fundamentalisme toe te passen, want het geduld raakt heel snel op. Is snelwerkend medicijn zonder bijwerkingen.

Niks debatten, niks theedrinken, niks bij mekaar houden: de Thaise politie schoot alle fundamentalisten zonder pardon dood. Probleem opgelost! Uw soort verheerlijkt

de dood en ziet het aardse leven als een toilet, of niet soms? Als u het aardse leven als een toilet beschouwt, waarom dan toch een uitkering aangevraagd en handje ophouden voor de kinderbijslag? Denkt u dat niemand hier doorheeft dat uw soort met de koran in de hand bezig is zoveel mogelijk (financiële)chaos te veroorzaken?

 

Les 43: Ali Sina, webhost van http://www.faithfreedom.org ,heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat gematigde moslims niet bestaan.

Ali Sina zei ook: ik zal telkens weer bewijzen dat Mohammed geen profeet was maar een succesvolle sekteleider, geen haar beter dan Jim Jones of David Koresh

en nog veel wreder dan Adolf Hitler. Zo, alweer beledigd, stakkers? Ga terug naar les 16.

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat gematigde moslims SLEEPERS zijn die in actie komen zodra uw totalitaire beweging numeriek in de meerderheid is.

T.Ramadan, A.B.Atwan, P.Jafari en B.Taebi bijvoorbeeld zijn SLEEPERS.

A.B.Atwan (die Osama bin Laden interviewde) wordt als SLEEPER beschouwd omdat hij vindt, dat harde taal richting uw beweging radicalisering zou veroorzaken.

Dat is grote onzin overgoten met een taqiyya-sausje. Die koran van u is de hoofdoorzaak van radicalisering binnen uw beweging, niet harde taal.

Harde taal is iedere dag noodzakelijk, omdat binnen uw beweging continu misbruik wordt gemaakt van ieder teken van zwakte.

 

Derhalve zal het nog wel even duren voordat uw vagina- en pielensnijdersbende numeriek in de meerderheid is. En dat Vierde Rijk van u kunt u op uw buik schrijven.

Of is het sedert mei 1945 aan uw kamelenverstand ontgaan dat Adolf Hitler en consorten ook naast hun duizendjarige Derde Rijk grepen?

 

Waarom worden vrouwen binnen uw woestijn-ideologie als “akkers” met onbeperkte beschikbaarheid beschouwd?

Waarom probeert u de halve wereld wijs te maken dat er slechts één islam bestaat, dat de koran universeel is en op ieder mens van toepassing is?

Denkt u echt dat Braziliaanse indianen, Eskimo’s en Australische Aboriginals op dat door mensenhanden geschreven vod van u zitten te wachten?

Bent u het met Allah eens dat je als moslim beter geen vrienden kan zijn met joden en christenen?

Gelooft u dat echt dat de dag des oordeels zal aanbreken als alle joden overal ter wereld ter dood zijn gebracht, zoals zwart op wit in dat vod van u te lezen valt?

 

Bent u na alle onweerlegbare kritiek en bewijzen nog steeds van mening dat de islam, de koran en zijn aanbidders geen fascistoïde trekken vertonen?

Heeft u er een verklaring voor waarom de heren jurkendragers op de voorgrond van deze foto niet de nazi-groet brengen? Valse schaamte soms?

 

 

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=2755      http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3597

 

Gelooft u echt dat de Israëli’s, na twee keer in de vorige eeuw de Arabieren verslagen te hebben, zich in de 21e eeuw

door die Iraanse islamofascist Ahmadinedjad of welke gek dan ook in het Midden-Oosten zouden laten overrompelen?

 

    

 

Gelooft u werkelijk dat Satan in de neusholte verblijft en over wiens neusholte gaat het hier eigenlijk?

Speelt u wel eens een potje schaak? Zelfs als u weet dat Mohammed dit veroordeelde?

Denkt u werkelijk dat uw ogen uit hun kassen vallen als u bidt met uw gezicht naar de hemel?

Waar haalt Mohammed de baarlijke nonsens vandaan dat moslims biologisch anders in elkaar zitten dan niet-moslims en wat zijn precies de verschillen?

Wanneer houden alle praktiserende moslims ermee op om de westerse wereld hun achterlijke, vrouwvijandige, islamitische schaamtecultuur op te dringen?

Vindt u ook dat iemand die zich sexueel aangetrokken voelt tot een kind van 9 een pedofiel is? Of wilt u dat vieze neveneffect van uw woestijn-ideologie hier

ook aan Art. 6 van de Grondwet koppelen? Kent u ons Wetboek van Strafrecht?

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=2033

 

Gelooft u echt dat de zon ondergaat in troebel water? Heeft u dat al eens gecontroleerd?

Waarom kunnen uw Turkse geloofsgenoten christenen niet met rust laten?

Denkt u dat we in het westen niet doorhebben wat bedoeld wordt met Iraanse “kledingvoorschriften?”

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3458

 

Bent u het met Allah eens dat niet-moslims gestraft dienen te worden, zowel op aarde als in het hiernamaals?

Waarom kunnen uw Saudi-Arabische geloofsgenoten christenen niet met rust laten?

 

Beschouwen uw Saudi-Arabische geloofsgenoten(en geldschieters!) niet-moslims soms als untermenschen?

 

 

 

 

Veel moslims zijn in het bezit van een paspoort, rijbewijs, ID-kaart, zelfs camera’s, maw: wie heeft dan de waanzin verzonnen dat levende personen binnen uw ideologie niet afgebeeld of getekend mogen worden? Moeten we dat interpreteren als loupezuivere hypocrisie of als de zoveelste taqiyya-truc?

En welke religieuze idioot heeft dat gezeur inzake gescheiden zwembaden verzonnen? Het bewijs ligt er: uw soort is achterbaks en hypocriet.

Denkt u echt dat het bovenstaande, onfrisse gedrag hier getolereerd zal worden? Wat zal uw volgende verrassing zijn? De oppomp-boerka compleet met kijkspleet?

 

 Les 44: als u en uw achterban zo graag het leven van uw niet-bestaande profeet willen kopiëren,

             dient u de rijbewijzen in te leveren, dan heeft u ook geen auto nodig!

 

 

Is ook beter voor het milieu: levert u ondanks alles toch nog een positieve bijdrage aan de Nederlandse samenleving.

Derhalve is de kameel hier de enige voor de hand liggende oplossing. Dat kan uiteraard lastig worden, omdat kamelen geen trekhaak hebben.

Maar in tegenstelling tot autobezitters geniet u grote financiële voordelen: voor een kameel hoeft geen BPM en houderschapsbelasting betaald te worden.

Dat voordeeltje wordt dan weer gekort op de kinderbijslag. Minder neuken, minder spreuken! Echter, een milieuvergunning ontkomt u niet aan, u zult namelijk zelf

de regelmatig uitgekakte kamelenchips moeten opruimen.Gegeven het feit dat u zo graag terugwilt naar het leven van die profeet van u, wat wilt dan überhaupt in

de 21e eeuw met b.v. een PC, internet, TV, mobiele telefoon, wasmachine? Als de koran volgens u en uw hypocriete achterban de oplossing zou zijn voor alle aardse problemen, hoe doet u dat dan als uw PC, mobiele telefoon en wasmachine dienst weigeren? Heeft Allah u niet verboden TV te kijken, te telefoneren, auto te rijden,

te internetten, een wasmachine in bezit te hebben? Is die koran van u soms ook een “universele technische servicemanual?” Met Allah als helpdesk?

Wat zal die het druk hebben. Al onze djellaba’s en boerka’s zijn in gesprek, u wordt zo snel mogelijk geholpen… 

Alwéér beledigd? Stakkers. Het rijbewijs is nep, het is allemaal humor, satire, wéét u nog wel?

 

Les 45: steeds meer Nederlanders snappen wat “dhimmi” en “taqiyya” betekenen! Heldhaftig zèg, om de eigen vrouwen en kinderen als schild te gebruiken

            en onder het mom van een “religious duty” klinkklare leugens als feiten te verkopen.

Les 46: desinformatie en misleiding herinneren aan KGB-praktijken en werken uitsluitend en alleen in uw eigen nadeel.

 

http://www.arabistjansen.nl/zimmitude.doc  Is onze arabist Hans Jansen nu soms ook een “racist?”   http://www.arabistjansen.nl/jachtacte.doc

 

 

Heeft u het in de laatste kolom goed gelezen? …”Maar wie zijn godsdienst kracht wil bijzetten door geweld te gebruiken, of daarmee te

dreigen, dient uit onze maatschappij weggehouden te worden. Gevangenisstraf of ballingschap zijn de geëigende methoden om van

zulke vervuilers af te komen…”.

 

http://www.ci-ce-ct.com/Feature%20articles/02-12-2002.asp (leerzame foto’s die goed van pas komen)

Goede zaak dat alle info over taqiyya in casu uw achterbakse “islam is peace”-mentaliteit ook via diverse zoekmachines permanent en vrij toegankelijk is.

 

Waarom heeft het overgrote percentage moslims in de wereld geen grijntje gevoel voor humor, uiterst lange tenen en een totaal gebrek aan zelfkritiek?

Is uw humorloze houding soms genetisch bepaald? Meegebakken dyslexie, alzheimer en autisme soms?

Benauwd leven betekent benauwd doodgaan, paradijs of niet.

 

Les 47: dat zgn paradijs van u met die 72 maagden bestaat niet. Het blijkt slechts om één oude maagd van 72 jaar te gaan.(en da’s ook satire)

 

Les 48: we zijn op de hoogte van uw gestoorde eisen inzake gescheiden zwembaden, ziekenhuizen, vrouwelijke artsen, aparte (gym)lessen op scholen, etc.

            Uw verzonnen apartheidseisen zijn er enkel op gericht om niet-moslims te misleiden en aan de invloed van de politieke islam te laten wennen.

            U denkt kennelijk dat als dergelijke leugens maar vaak genoeg herhaald worden, iedereen ze vanzelf als de waarheid gaat beschouwen. Hartstikke fout.

            Uw verzonnen apartheidseisen hebben niets te maken met integratie. Uw verzonnen eisen zijn het onomstotelijke bewijs van sabotage van integratie.

 

 

 

Uw verzonnen apartheidseisen kunnen alleen ontsproten zijn aan het brein van een stel geestelijk gestoorde imams, zijn niet in de koran te vinden, het zijn hersen-

spinsels die uw soort als feiten probeert te verkopen. Bovendien is 99,999% van hetgeen uw soort dagelijks (via de(linkse)media) ventileert gebaseerd op taqiyya.

 

Les 49: Ga terug naar les 2, tweede zin: aan alles komt een eind, dus óók aan uw verzonnen, middeleeuwse apartheidseisen. Pas u aan of verdwijn!

De Vierde Wereldoorlog van Peter Siebelt al eens gelezen? Uw plannetjes zijn bekend. Hoe wilt u dat hier en in de EU over u gedacht wordt als u vijf keer per dag

(en wellicht zelfs op het werk) ter ere van een grote zwarte kei, een niet-bestaande maangod en zijn feldwebel plus vrouwvijandige ideologie uw kont in de lucht steekt?

Alle religie is niets anders dan folklore, sprookjes en verzinsels, maw: denkt u nu echt dat u met die lachwekkende vertoning respect kunt afdwingen?

 

Vergeet niet dat continu angst aanjagen wel eens keihard afgestraft zou kunnen worden.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4401

 

Les 50: Word in de 21e eeuw eindelijk eens volwassen.

 

Gelooft u echt dat Nederlanders niet snappen dat symbolen van het Nieuwe Fascisme -zoals hoofddoeken, sluiers, niqaabs, burqa’s, djellaba’s, islamitische scholen

en moskeeën -niets te maken hebben met de islam, nog veel minder met de in onze Grondwet vastgelegde vrijheid van godsdienst, onderwijs en meningsuiting?

 

Uw symbolen hebben slechts één functie: de zichtbaarheid van de politieke islam in het openbaar opvoeren! Zie pag. 51 t/m 63 van het Het land van Theo van Gogh.

Denkt u echt dat we hier allemaal getikt zijn en dat we niet doorhebben waarom u en uw onaangepaste achterban continu proberen om westerse rechtssystemen

te testen, onze rechten uit te hollen en deze in uw eigen voordeel te verdraaien?

 

Les 51: geduld en tolerantie (zoals wij dat hier interpreteren!) zijn niet oneindig: ga rustig door met het op de proef stellen ervan.

              Waarom heeft de Iraanse schrijfster Chahdortt Djavann “Weg met de sluier” geschreven? Is Chadortt Djavann nu soms ook een “racist?”

           Waarom schreef Oriana Fallaci haar ongeëvenaarde bestsellers De Woede en de Trots & De Kracht van de Rede?

           Is Oriana Fallaci nu soms ook een “racist?”

           Oriana Fallaci kan niet meer door uw intolerante soort lastiggevallen worden met zgn fatwa’s en andere fundamentalistische dreigementen.

           Zij overleed op 16 sep 2006.

 

 

Wie Khomeini aan het lachen maakte…

Waarom er maar één islam is en dat die islam het nieuwe nazi-fascisme is…  

http://www.newyorker.com/fact/content/articles/060605fa_fact

 

Islamisten en Naïvisten van K.Jespersen & R.Pittelkow al eens gelezen? Zijn Jespersen & Pittelkow nu soms ook “racisten?”

 

Les 52: die koran van u is slechts een door mensenhanden geschreven pak papier tussen twee kaften en is helemaal niet heilig.

            Is Naema Tahir nu soms ook een “racist?”

            http://www.libertarian.nl/NL/archives/000563.php

 

Waarom bestempelt u weldenkende mensen zoals hierboven of wie dan ook als zijnde “onwetend, leugenachtig en racistisch” zodra zij glasheldere feiten over uw verzonnen woestijn-ideologie inclusief aansporingen tot moord en verzonnen modeshow van u openbaar maken?

Denkt u echt dat het verkopen van leugens zoals zwart op wit door die koran van u wordt voorgeschreven en dat die zgn “religious duty” van u geen braakneigingen

en stress veroorzaakt en mensen niet tot razernij brengt?

http://www.ci-ce-ct.com/Feature%20articles/02-12-2002.asp

 

Les 53: steeds meer EU-burgers beginnen uw politiek van de islamitische baarmoeder goed door te krijgen.

            Stap voor stap deze wereld mbv islamitische baarmoeders islamitisch maken.

 

Les 54: iedereen in Nederland wordt kotsmisselijk om dag in dag uit tegen de door u en uw wereldvreemde imams geïndoctrineerde,

               wandelende fundamentalistische kolenkitten te moeten aankijken die in 98% van de gevallen ieder jaar nieuwe blèrende,

            Allahschreeuwende uitkeringstrekkers annex chaosveroorzakers uit hun politieke, islamitische baarmoeders persen.

            En welke idioot binnen uw beweging heeft het verzonnen dat vrouwen geen parfum of deodorant mogen gebruiken?

            Raakt ieder lid van uw intolerante beweging soms opgewonden van de diverse putlucht-varianten?

 

            Begint het tot u door te dringen dat in dit land de roep om de Nieuwe Ghost Busters steeds luider wordt?

            Realiseert u zich dat de kreet “Alle moslimfundamentalisten oprotten uit Nederland” binnen afzienbare tijd in de plaats kan

            komen van de teksten die nu op Coca-Cola- en lingeriebillboards langs de snelwegen te lezen zijn?

 

            Realiseert u zich dat alle realistische Nederlanders uw middeleeuwse praktijken zo langzamerhand spuugzat zijn?

            Of bent u vergeten dat die zgn “beschermer” van u het in Irak keihard laat afweten als onschuldige moslims het slachtoffer

            worden van de door totaal geschifte fanatici gepleegde bomaanslagen? Om het u nog sterker te vertellen: die “beschermer”

            van u en dat groepje kolenkitten hieronder zal het altijd zal laten afweten omdat hij niet meer is dan gebakken lucht en

            enkel het resultaat is van verkeerd gebruik van de hersenen!

 

 

En hier hebben we de Britse versie van “integratie met behoud van eigen cultuur”.

Want hoe geschift moet je zijn om enerzijds totaal ingepakt je eer(?) te bewaren en anderzijds met je benen wijd de gyneacoloog

onbelemmerd zicht op de bron van een politieke doctrine te gunnen?

 

Les 54: ga de Zoontjesfabriek en De Maagdenkooi van Ayaan Hirsi Ali eens goed lezen!

 

Les 55: de conclusie van de Egyptische schrijfster Nahed Selim luidt, dat islamitische scholen niet alleen de segregatie in de hand werken. Waarom wordt op

die islamitische scholen van u (die onze subsidie alsmede geld van Arabische salafisten ontvangen!) het Arabisch onderwezen, terwijl Nederlands hier de voertaal is?  

Op die islamitische scholen van u worden de meisjes van de jongens gescheiden. Wilt u de inspectie wijsmaken dat dat integratie is?

http://www.libertarian.nl/NL/archives/000404.php  Is Nahed Selim nu soms ook een “racist?”

 

Waarom probeert u ons uw taqiyya-verhaaltjes op te dringen dat in Nederland grote behoefte is aan islamitische scholen?

Wat uw intolerante, vrouwvijandige soort continu nastreeft is invloed, overheersing en absolute macht, beslist geen onderwijs en beslist geen vrede!

 

Les 56: we hebben echt wel door op welke wijze u uw gesubsidieerde apartheidspolitiek, maagdelijkheidscultus en vrouwenhaat binnen de EU gestalte wilt geven.

 

 

Les 56a: Kennelijk dringt het niet tot uw kamelenverstand door dat Artikel 23 van onze Grondwet u niet toestaat zich te ontrekken aan de regels voor behoorlijk onderwijs

welke in Nederland kracht van wet hebben. Als u en de uwen zich niet naar onze (onderwijs)regels wensen te schikken, dient u de koffers te pakken en te verdwijnen.

 

Als u dit leest zullen drie islamitische basisscholen te Amsterdam, t.w. El Faroeq Omar, Abraham El Khaliel en At Taqwa op last van staatssecretaris van Onderwijs

S.Dijksma gesloten zijn en niet alleen vanwege financiële malversaties.De As Siddieq-school komt ook aan de beurt, al uw apartheidsbunkers komen aan de beurt!

 

 

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3670  (over de As Siddieq-school werd een boekje open gedaan, getiteld: Haram. ISBN 9050186947)

 

Ga terug naar de uitspraak onder “H”.

 

Als u het dus heeft over integratie dan liegt u dat u barst, want waarom hebben die scholen van u anders arabische namen? Feit: uw soort saboteert integratie!

Voor alle details mbt het saboteren van integratie wordt u andermaal verwezen naar het boek Islamisten en Naïvisten van Jespersen en Pittelkow.

 

Les 57: wist u, dat religie –dus óók uw ideologie- werd verzonnen, abstract en ontastbaar is, enkel bestaat in het brein van zeer labiele (en gevaarlijke) personen

            en strikt juridisch geredeneerd niet beledigd, gelasterd of gekwetst kan worden? Wist u, dat alle niet-bestaande zaken, personen, goden e.d. nooit beledigd,

            gelasterd of gekwetst kunnen worden, ongeacht of er in dit land een apologiewet van toepassing is of niet? Wist u niet hè? Wel eens van logica gehoord?

Les 58: wist u, dat u alle door u of door wie dan ook binnen uw onaangepaste achterban aangespannen procedures inzake “belediging, kwetsen of lasteren”

            van koran, islam, profeet, Allah, altijd zult verliezen? Wel eens van het Ezelproces inzake Van het Reve gehoord? Hij werd in 1968 vrijgesproken.

Les 59: Het als getuige dagvaarden van niet-bestaande partijen, die zich in uw beleving beledigd/gekwetst zouden voelen door b.v. publicatie van ongeacht welke

            hilarische cartoons of door welke (al dan niet humoristische) uitlatingen en/of opmerkingen van wie dan ook, is vanwege fisieke en praktische redenen   

            onmogelijk. (lees Les 57 en 58 opnieuw)

Les 60: natuurlijk lopen overal in deze wereld (religieuze) idioten rond die het tegendeel van het voorgaande stijf en strak volhouden, met andere woorden: indien u

               heldere logica niet wenst te accepteren, is een bezoek aan uw huisarts noodzakelijk. Voor de hand liggende diagnose: verkeerd gebruik van de hersenen.

Les 61: moslims die zich in procedures zoals voornoemd presenteren als “plaatsvervangend gekwetst grondpersoneel” van Allah en zijn schoenpoetser Mohammed,

            hebben niets van het Nederlandse rechtssysteem en de vorige lessen begrepen. Beleeft realistisch Nederland het nog dat het bovenstaande onder uw 

            geïndoctrineerde schedeldak doordringt?

            http://www.spaink.net/parool/19940207.html 

Les 62: Flemming Rose, redacteur van Jyllands-Posten zei er dit over: “Als voormalig correspondent in de Sovjet-Unie stoor ik mij snel aan de roep om censuur

            wegens belediging. Dat is een geliefd trucje van totalitaire bewegingen: plak iedere kritiek of oproep tot debat het etiket “belediging” op en straf de beledigers”.

            Huiswerk: leer de lessen 57 tot en met 62 uit het hoofd en dit ook: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4500

 

Les 63: de conclusie van de Franse feministe Fadéla Amara luidt, dat het overgrote percentage moslima’s lid is van fundamentalistische groeperingen, dat deze

            moslima’s enkel op basis van groen-fascistische motieven de hoofddoek als vaandel dragen.

            Zij willen West-Europa zo snel mogelijk islamitisch maken! (ga terug naar de uitspraak onder F)

 

Les 64: de conclusie van Fadéla Amara luidt, dat feminisme en hoofddoeken niks met elkaar te maken hebben en dat de hoofddoek het islamitische symbool is

            van onderdrukking van de vrouw door de man! (Aanvulling van de schrijvers: (ingepakte) moslima’s die dat laatste ontkennen, bedrijven taqiyya)

            http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=1699  (Info bij de redactie van het nos journaal met verwijzing naar de uitzending van 10-12-2004)

            Is Fadéla Amara nu soms ook een “racist?”

 

Les 65: steeds meer Nederlanders laten zich niet langer uw taqiyya-smoesje in de maag spitsen dat Allah het verboden zou hebben vrouwen de hand te schudden

en dat dat smoesje ook nog in de koran zou staan. Allah bestaat niet, Allah heeft dat niet verboden! U heeft dat verzonnen, enkel om de boel te misleiden. U heeft dat verzonnen omdat uw soort denkt dat niet-moslims de koran niet zullen lezen. Uw soort verzint continu allerlei koranregeltjes om niet-moslims zo snel mogelijk aan uw fascistische ideologie te laten wennen! Maar dat laatste kunt u gerust op die fundamentalistische buik van u schrijven.

 

 

Daarom is het maar goed dat er in Nederland nog rechters te vinden zijn die zich niet laten misleiden door uw islamitische taqiyya-sprookje dat een algemeen aanvaarde omgangs- en beleefdheidsvorm zoals handen schudden een ongewenste intimiteit zou zijn. Wist u, dat steeds meer Nederlanders van mening zijn dat het stupide, middeleeuwse gedrag van uw ingepakte en intolerante beweging in de EU en daarbuiten als een ongewenste intimiteit wordt beschouwd?

 

 

Kolenkit Samira Dahri(zie verbodsbord bij Les 27) is de geheel in het zwart verpakte echtgenote van “islamspecialist” Suhayp Salam.

Hij is de zoon van Ahmad Salam, imam te Tilburg, die het verdomde om de uitgestoken hand van Rita Verdonk te schudden. A.Salam kwam ook in het nieuws na een

uitgelekt geheim beraad tussen burgemeester Ruud Vreeman en beide Salams in dec 2006 op het Tilburgse gemeentehuis. Publiekelijk zei R.Vreeman dat A.Salam

zo orthodox is dat hij niet thuishoort in Nederland. Gelukkig onderschrijven steeds meer Nederlanders deze visie. A.Salam was op het matje geroepen vanwege

nieuwe omstreden uitspraken, zoals het oproepen van zijn volgelingen geen belasting meer te betalen en jongeren aan te raden geen lid te worden van sportclubs

en buurthuizen te mijden. Dit ontoelaatbare gedrag heeft niets met integratie te maken, dat is enkel het saboteren van integratie. Maar “zoonlief” kan er ook wat van.

 

S.Salam liep op 30 aug 2007 demonstratief weg uit de NPS-uitzending Bimbo’s en Boerka’s, zogenaamd omdat volgens zijn kromme denkpatroon minirokken de emancipatie misbruiken. Dergelijke islamitische oprispingen zijn niet meer dan een mix van victoriaans kuisheidsgeneuzel en pure, onversneden taqiyya.

Van taqiyya was ook sprake toen S.Salam in dezelfde uitzending een vraag van Hans Teeuwen over afvalligheid ontweek met een tegenvraag.

Bovendien stond op 30 aug 2007 in de Volkskrant dat S.Salam en ega dat weglopen uit de uitzending vooraf hadden afgesproken met moslimvriendje J.Pauw.

S.Salam en consorten zullen ook nooit snappen wat emancipatie precies betekent, nog los van het feit dat hij en zijn ega volhouden wel geëmancipeerd te zijn.

 

Maar het kan nog extremer: in het Volkskrantartikel “Altijd een antwoord, op elk vraagstuk” van 7 aug 2007 durfden S.Salam en ega glashard te beweren dat de boerka

als een voorschrift binnen de islam is vastgesteld en dat daar geen twijfel over bestaat. “De keuze van de moslima om een stukje stof over het gezicht te dragen in plaats van een stukje stof om het achterwerk dat het ondergoed omhult, mag en kan geen reden zijn om hun grondrecht in te perken”, aldus S.Dahri en S.Salam die bewezen hebben ware meesters te zijn in de beoefening van misleiding en desinformatie. Jammer voor ze dat lang niet alle Nederlanders hun taqiyya-praatjes slikken.

Voor de Salams en consorten is het dus geen probleem als moslima’s in hun blote kont over straat gaan, mits het hoofdhaar maar bedekt is.   

 

Voor de kenners: het zijn geen boerka’s maar niqaabs. En nummer vier is lid van de LWB. Wat een stakkers. Zie ook Les 17,18 en 19…

 

Al eens rekening gehouden met het feit dat steeds meer Nederlanders weigeren om handen te schudden met alle leugenachtige vertegenwoordigers van het

Nieuwe Fascisme? Hier willen we niks met (ingepakte) islamofascisten te maken hebben. Dat is geen discriminatie, dat is een legitieme keuze, snapt u dat?

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=422

 

Waarom gedragen Turken en Marokkanen zich hier orthodoxer dan in de landen van herkomst? Wel eens gehoord van de onjuiste interpretatie van ons begrip

tolerantie? Denkt u echt dat we continu uw zelfbeklag gaan honoreren, dat we hier continu alles door de vingers zien? Geen haar op ons hoofd die daaraan denkt!

Les 66: tolerantie in Nederland is niets anders dan dat er grenzen worden gesteld aan hetgeen wel of niet getolereerd wordt.

             Zodra u en uw onaangepaste achterban toch proberen om die grenzen op te rekken, heeft dat vergaande consequenties.

             De Antheunisstraat te Den Haag, 10 november 2004, is een duidelijk voorbeeld van de Nederlandse grenzen van tolerantie!

 

Les 67: hier tolereren we niet dat in iedere woonwijk van dit land moskeeën en islamitische scholen uit de grond worden gestampt.

            Het heeft dan ook geen zin tegenover wie dan ook de indruk te gaan wekken dat Nederland een moslimprotectoraat is.

Les 68: hier tolereren we niet dat u alle niet-moslims in Nederland en de EU op subtiele wijze dwingt te leven zoals uw NIET-bestaande profeet dat deed.

Les 69: hier tolereren we niet dat u niet-moslims op subtiele wijze dwingt te wennen aan uw van moord en doodslag doortrokken sharia- annex eerwraakwaanzin.

Les 70: hier tolereren we geen misbruik van uitkeringen, kinderbijslag, medische zorg (bent u soms ook niet verzekerd?), subsidies, etc.

 

 

Hier tolereren we geen beschimping of mishandeling van niet-moslims,christenen, joden, homo’s, vrouwen, ongelovigen en andersdenkenden.

Les 71: hier tolereren we niet dat u alle niet-moslims in Nederland en de EU op subtiele wijze dwingt Arabisch en Turks te leren.

 

Les 72: dit is Nederland, de voertaal is Nederlands. Accepteer het of verdwijn!

 

Les 73: het is slechts een kwestie van tijd dat Nederlandse gezagsdragers de werkwijze van de Franse president Nicolas Sarkozy zullen toepassen indien u en uw

            onaangepaste, respectloze achterban doorgaan met het oprekken van de grenzen van tolerantie, grondrechten misbruiken, rotzooi trappen, woonwijken 

            terroriseren, via de media oproepen tot geweld, provocaties en dergelijke.

 

Les 74: u dient snel te leren wat de woorden racisme en discriminatie werkelijk betekenen, alvorens bij de CGB en andere linkse landverraders zoals het MDI

            en soortgenoten te gaan klagen. Lees de alinea na het interview van Wafa Sultan opnieuw!

            Hier pikken we het niet dat u al over discriminatie en racisme begint te zeiken zodra de mening van een ander niet strookt met de uwe.

            Hier pikken we het niet als uw onopgevoede addergebroed al over discriminatie en racisme begint te zeiken zodra een zwarte kat de straat oversteekt.

            Hier pikken we het niet als klachten inzake de criminele activiteiten van uw onopgevoede addergebroed door u worden gebagatelliseerd met gezeik over

            discriminatie. Probeer dergelijke trucs eens uit te halen met de redactie van Avro’s Opsporing Verzocht. Dat laat u wel uit uw hoofd,of niet soms?

            Criminele activiteiten worden in uw thuisland ook niet getolereerd en worden bijvoorbeeld in Turkije en Marokko snoeihard neergeslagen.

            U heeft het alleen aan uzelf te wijten als de Nederlandse autoriteiten in actie komen zodra blijkt dat u het verdomt om op te treden.

 

Les 75: houd er goed rekening mee dat we zelf uitmaken met wie we omgaan, dat heeft niks met discriminatie of racisme te maken, dat is een legitieme keuze.

            Die woestijn-ideologie van u verbiedt u en uw ingepakte achterban toch ook zwart op wit om niet met “ongelovige honden en varkens” om te gaan?

            Wist u, dat nagenoeg alle honden en varkens stukken intelligenter zijn dan de meeste aanhangers van uw achterlijke, vrouwvijandige woestijn-ideologie?

 

            Wist u, dat de minister-president er bewust voor kiest om niet met iedere representant van uw beweging van vagina- en kinderpielensnijders om te gaan?

            Heeft u bij de CGB en MDI al klachten ingediend inzake de legitieme keuze van de minister-president? Dat laat u wel uit uw hoofd, of niet soms?

 

            Laat dan GVD ook gewone Nederlanders met rust als zij er bewust voor kiezen om niet met u en uw ingepakte bende om te gaan, is dat duidelijk?   

            http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=422   http://www.libertarian.nl/NL/archives/000550.php

 

Les 76: en waarom alle realistische Nederlanders liever vandaag dan morgen zien dat de godsdienstvrijheid van alle religieuze fascisten ingeperkt moet worden

            –omdat zij het wagen te eisen dat onze vrijheden worden ingeperkt- kunt u nu ook lezen. Gegeven het feit dat godsdienst (en daarmee de islam) verzonnen

             is, zijn steeds meer Nederlanders van mening dat onze vrijheid van godsdienst ondergeschikt gemaakt dient te worden aan alle andere grondrechten!

             http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=477

 

Les 77: Welkom in Nederland. Hier spreken we Nederlands. Nederland is een vrij land. We zullen alles in het werk stellen om dat zo te houden.

            Net zo goed als de Marokkaanse en Turkse autoriteiten van immigranten verlangen dat ze het Turks of Arabisch onder de knie krijgen, verwachten

            Nederlandse autoriteiten van u en uw ingepakte aanhang dat u het Nederlands onder de knie krijgt. Nederlanders zijn niet van plan om naast hun goede

            kennis van Engels en Duits ook nog eens uw quasi-heilige woestijncodetaaltje te gaan leren, Jan Modaal heeft echt wel wat anders te doen.

 

            In dit land maken we grappen over alle denkbare onderwerpen, over iedereen, het doet er niet toe of u dat nou leuk vindt of niet!

            In dit land en in de rest van de wereld worden cartoons gemaakt over ieder denkbaar onderwerp, over iedereen, het doet er niet

            toe of u dat nou leuk vindt of niet!

            In dit land zeggen we wat we denken, over iedereen, we schrijven dat ook op, het doet er niet toe of u dat nou leuk vindt of niet! 

            In dit land roepen we elkaar zonder omwegen tot de orde, u en uw achterban ook, het interesseert ons geen klap of u dat nou leuk vindt of niet!

 

Les 78: vergeet niet waarom de rechter de totaal geschifte moslimslachter Mohammed Bouyeri tot aan zijn dood tot de orde heeft geroepen!

 

 

Les 79: zodra u en uw achterban proberen om op wat voor manier dan ook onze democratische samenleving te ontwichten, zult u keihard tot de orde geroepen worden.

 

Les 80: Waarschuwing! Ons recht van vrije meningsuiting is ons belangrijkste, in het EVRM vastgelegde recht.

            Daar moet u niet alleen met uw vieze tengels van afblijven: daar moeten ook al uw verraderlijke linkse vriendjes met hun vieze tengels van afblijven. 

 

Les 81: Nederlanders –en de nieuwe NSB-ers uitgezonderd- zijn niet van plan zich door uw soort te laten bekeren en vijf keer per dag hun kont in de lucht te steken

            ter ere van een vrouwvijandige ideologie, een niet-bestaande maangod, dito schoenpoestser en een grote zwarte kei.

            Als u hier wat wilt bereiken kan dat alleen door gewoon te doen, de handen zonder zelfbeklag uit de mouwen te steken, vooral niet te zeuren en loyaal te zijn.

            Hier werken we hard om de economie draaiende te houden, drinken af en toe een pilsje, en we houden onze familie en vrienden in ere.

            Niet goed? Dan snel opzouten!

 

Les 82: degenen onder u die zonder iets bereikt of gepresteerd te hebben al beginnen te zeuren over respect kunnen maar beter snel dat Nederlandse paspoort inleveren

            en hun koffers pakken. Onthoud dat respect verdiend moet worden en niet gegeven kan worden zoals vaak ten onrechte door u en uw onaangepaste achterban

            wordt verondersteld. Respect is geen product dat in etalages ligt. Gebleken is dat respect alleen wordt verlangd door figuren die het niet verdienen, figuren die

            de betekenis van het woord niet snappen, figuren die zich maar al te vaak binnen uw intolerante cultuur van vrouwenhaat ophouden.

            http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4401

 

Les 83: alhoewel de overgrote religieuze meerderheid christelijk is, zijn we tolerant ten opzichte van alle rassen en religies.

            U mag uw ideologie hier belijden. In het openbaar dient u dat achterwege te laten. We zijn beslist niet gediend van uw ostentatieve, tribale gedrag.

 

De in onze Grondwet verankerde vrijheid van godsdienst betekent niet dat u alles kan doen in naam van die ideologie van u, dat u zich denkt te kunnen

gedragen zoals u dat wilt tegenover anderen.

Onze vrijheid van godsdienst betekent niet, dat u als moslim het recht hebt alle niet-moslims uw ideologie op te dringen, dat u maar kunt blijven eisen dat

er meer moskeeën en islamitische scholen worden gebouwd, dat uw verzonnen “modeshow annex kolenkittenparade” overal maar moet worden getolereerd.

 

Uw tribale gedrag en taqiyya-mentaliteit gaat u maar elders in de wereld uittesten, niet in Nederland, niet in de EU.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3770 

 

Les 84: u mag blijven zolang u onze burgers, rechten, wetten, cultuur, omgangsvormen en bovenal onze seculiere democratie respecteert.

Les 85: reken erop dat we ons door niemand de kaas van het brood laten eten.

            Reken erop dat we op gepaste wijze zullen(laten!)optreden tegen de onderhand aanhoudende provocaties en beledigingen, zoals respectievelijk

            hoer en ongelovige honden (of varkens) aan het adres van autochtone, niet-moslimvrouwen en mannen met Nederlandse voorouders.

Les 86: reken erop dat er Nederlanders zullen opstaan die zich zeker niet zullen laten wegjagen door het door u verwekte, van smerige schoftenstreken

            vergeven, puberale, voorhuid- en hersenloze nageslacht!  

            Reken erop dat er een dag aanbreekt dat het Nederlandse leger ten aanzien van het voorgaande orde op zaken zal stellen, als uw onaangepaste

            soort niet van plan is in te binden. http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3579

 

Les 87: Onthoud voor eens en voor altijd dat wij ons nooit aan uw achterlijke, vrouwvijandige woestijncultuur zullen aanpassen.

            Het is uw verantwoordelijkheid dat u zich aan onze cultuur aanpast. U woont in ons huis: eerbiedig dan ook onze huisregels!

 

Indien u niet van plan bent om onze huisregels te eerbiedigen, moet u er niet gek van opkijken als niemand van plan is u te helpen de weg te vinden

in de Nederlandse samenleving. Dan wordt u verzocht het Nederlandse paspoort in te leveren, dan wordt u uitgezet naar uw land van herkomst.

Dat uitzetten is een fluitje van een cent. Het levert ook geen juridisch gehakketak op want u bezit nog een extra paspoort. Kiezen of vertrekken dus.

 

Ook aan pappen en nathouden komt een eind, met andere woorden: denaturalisatie gaat nog sneller als u zich schuldigmaakt aan criminele activiteiten.

Kunt u zich aan de andere kant voorstellen dat steeds meer Nederlanders braakneigingen krijgen bij het idee, dat ze op bevel van moskeebezoeker

Ella Vogelaar figuren zouden moeten helpen inburgeren die helemaal niet van plan zijn in te burgeren, omdat hun intolerante woestijncultuur dat verbiedt?

Denkt u dat er Nederlanders zijn die zich voor Jan Lul gaan uitsloven?

Denkt u echt dat Nederlanders niet in de gaten hebben hoe uw fundamentalistische vlag erbij hangt? Lees Les 1b opnieuw.

 

 

 

Les 88: wees er goed van doordrongen dat we alles in het werk zullen stellen om onze cultuur, taal, rechten, omgangsvormen, verworvenheden en secularisme te handhaven. Adolf Hitler, Benito Mussolini en de Japanse keizer Hirohito probeerden tussen 1933-1945 hun fascistische waandenkbeelden aan de wereld op te dringen.

U weet heel goed wat er gebeurt als u en uw beweging in de 21e eeuw hetzelfde proberen! Niet voor niets hebben we in mei 1945 mbv het Amerikaanse, Engelse, Canadese en Poolse leger en het Nationale Verzet Hitler’s fascistenbende verslagen en over de grens getrapt.

 

Les 89: we zijn beslist niet te beroerd om onze kennis en ervaring van 1940-1945 in de 21e eeuw zonodig met internationale assistentie en superieure techniek

            opnieuw in praktijk te brengen, dit voor het geval dat uw imperialistische vagina- en pielensnijdersbende probeert om hier de macht over te nemen.

 

Les 90: denk vooral niet dat Nederlanders niets in de gaten hebben als al die zgn Marokkaanse en Turkse “buurtvaders” bij de steeds vaker voorkomende, allochtone

            ongeregeldheden alleen maar voor de show hun afgetrokken koppen laten zien en zich veel liever in koffiehuizen door geschifte satelliet-imams laten opruien.

 

Sedert de aanslagen van 11-09-01, 11-03-04, 2-11-04, 7-07-05 en 1-09-05 is gebleken dat niemand binnen uw cultuur te hoop loopt tegen deze laffe, zich op uw

“heilige” koran beroepende zelfmoordenaars. Of denkt u soms vaak in stilte: “Prima dat alle ongelovige honden en hoeren eens een lesje krijgen?”

Vergeten dat de rollen radicaal omgedraaid kunnen worden en dat denaturalisatie en uitzetting dagelijkse praktijk kan worden?

Kunt u zich voorstellen dat we in Nederland en de EU naar een echt Zwitserleven-gevoel verlangen en dat zullen realiseren als uw club stunts blijft uithalen?

http://www.svp.ch

 

Les 91: val Nederlanders nooit lastig met uw taqiyya-smoesje “islam is vrede” en dat b.v. hoofddoeken, sluiers, burqa’s volgens de koran verplicht zouden zijn.

            Uw woestijn-ideologie propageert moordlust, apartheid en vrouwenhaat, zeer beslist geen vrede! Ga terug naar Les 1.

Les 92: het door domme, geïndoctrineerde moslima’s (zoals die drie leugenaars van halal) en oude moslims verspreide sprookje, dat iedere millimeter islamitisch

            vrouwenvlees bedekt en onherkenbaar moet zijn, is bedoeld om niet-moslims te belazeren! Het is niets anders dan een onversneden taqiyya-sprookje.

 

Les 93: feit: waar islamitisch textiel zit kunnen onmogelijk hersenen zitten.

 

Les 94: de theoloog Mohamed Ajouaou deed daar in Trouw van 22 okt 2005 nog een schepje bovenop. Glashelder legt Ajouaou uit dat de

            hoofddoek als verplichting in de koran niet langer kan worden volgehouden en slechts een product is van geconditioneerde angst.

 

 

Eindconclusie: uw stupide, lachwekkende modeshow is gewoon verzonnen!

Is Mohamed Ajouaou nu soms ook een “racist?” Is de Tunesische regering soms ook “racistisch”?

Lees ook Les 17 opnieuw.

Les 95: alle niet-moslims belazeren is zinloos, want… islam betekent onderwerping.  

 

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3583

Les 96: when is the last time you heard of a Jew or Christian with an bomb strapped to their body?

 

Les 97: u kunt er vergif op innemen dat we in Nederland en de rest van de EU sedert 1940-1945 de buik vol hebben om aan welke bloeddorstige, fascistische

            machtswellustelingen dan ook onderworpen te moeten zijn.

            Vergewist u zich ervan dat iedereen binnen uw achterlijke schaamtecultuur van het voorafgaande op de hoogte wordt gebracht.

            Nalaten ervan is geheel voor eigen verantwoording.

            Niet alleen weet u heel goed dat Mohammed heeft verklaard dat moslims goede burgers dienen te zijn van welke samenleving dan ook, dat zij zich

            dienen aan te passen, dat de wetten en rechten van niet-islamitische landen erkend en gerespecteerd dienen te worden, dat staat namelijk óók in

            die koran van u.

            Ook staat er duidelijk in dat je je niet bewust mag afzetten tegen de samenleving waarin je je begeeft, maar je juist actief moet opstellen en loyaal dient

            te zijn jegens de staat.

            Wat weegt voor u en uw achterban zwaarder: het bevel van Mohammed uit de buurt van “ongelovigen” te blijven, hun taal niet te leren en niet te integreren

            of de tegengestelde situatie?

 

Want Ahmed Aboutaleb zei het al: het is kiezen of vertrekken.

 

Moslims die de Nederlandse samenleving en wetgeving ondermijnen en daarbij beweren orthodox te zijn, hebben de koran niet goed gelezen.

 

Les 98: moslims die een eigen interpretatie aan de koran geven, zijn hier en in de rest van de EU net zo welkom als een drol in een pas gereinigd zwembad.

Les 99: die koran van u had op basis van de uiterst vrouwvijandige inhoud en de duidelijke aansporing tot moord op joden, christenen, niet-moslims, homo’s,

afvalligen en ongelovigen allang op de lijst van verboden boeken moeten staan, precies zoals dat met Hitler’s Mein Kampf het geval is.

 

Echter,boeken verbieden is zinloos. Die koran van u en Hitlers Mein Kampf moeten eigenlijk op iedere boekenplank staan, dan kan iedereen zich een mening

vormen over de gedachtekronkels van een tot stof vergane, moordlustige waanzinnige alsmede het “product” van verkeerd gebruik van de hersenen.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3693

 

Niemand heeft iets in de gaten, denkt u? Is aanpassen, wetten en rechten van niet-islamitische landen respecteren voor u niet meer aan de orde zodra

u denkt numeriek de baas te zijn? Uw drang naar wereldmacht is bekend. Adolf Hitler had die drang ook en ving bot! Probeert u het zelf ook eens…

 

Integratie, wat op zich een regelrechte utopie is omdat velen onder u het westen verafschuwen, het leven als een toilet beschouwen en de dood verheerlijken,

kan gemakkelijk geveinsd worden. Een afschrikwekkend voorbeeld van geveinsde integratie is de (gelukkig!) tot aan zijn dood vastzittende Mohammed Bouyeri.

 

Les 100: dat men lang niet overal in deze wereld de ogen in de zak heeft, moge blijken uit de geniale aanpak van de Canadese gemeente Herouxville.

              Was te verwachten: ingepakte stakkers aan de andere kant van de Atlantische Oceaan schreeuwen al moord en brand over belediging terwijl ze niet

              eens worden genoemd! 

              http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=2600

              Het gemeentebestuur van Herouxville heeft er geen problemen mee als inwoners gemaskerd over straat gaan,

              maar dat is alleen toegestaan tijdens Halloween.

 

 

Waarschuwing: in dit land van klompen en kaas blijven blanken altijd de baas.

 

Indien u en uw achterban weloverwogen rotzooi trappen met de bedoeling onze democratische samenleving te ontwrichten, kunt u op harde tegenacties rekenen!

U kunt proberen om de westerse wereld (met geweld) aan uw middeleeuwse woestijn-ideologie te onderwerpen.Maar bedenk dan meteen dat hetgeen in Thailand

werd toegepast, overal kan worden toegepast. Realiseert u zich nu, dat u tegenover het Nederlandse volk en het vrije westen verplicht bent alle hierboven beschreven

cq in de links vermelde misstanden en waanzin binnen de islam publiekelijk en met kracht af te wijzen, deze te bestrijden, in het openbaar, iedere dag opnieuw?

 

Begrijpt u, dat u verplicht bent alle uitgetreden moslims voluit te steunen, dat van afvalligen geen haar gekrenkt mag worden, dat u in deze de inhoud van de koran,

de preken van uw imam en het (linkse) gezeik over “toonmatiging, polarisatie, opruiing e.d.” dient te negeren? (ga terug naar de uitspraken onder K en X)

http://www.ex-muslime.de/

 

Les 101: het aantal ex-moslims neemt in snel tempo toe. Op zich is dat een goede ontwikkeling. Maar vergeet niet dat de nodige scepsis in acht genomen zal

worden met bijvoorbeeld uitgetreden moslima’s die er desondanks toch voor kiezen ingepakt rond te blijven lopen(ga terug naar les 17, 18 en 19 en 94)

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4367

 

Vergeet niet dat ook de nodige scepsis in acht zal worden genomen met zgn ex-moslims zoals Peyman Jafari, Behnam Taebi e.d. Hier is men niet gediend ex-moslims

die lid zijn van ultra-linkse clubs, intensieve contacten onderhouden met de fascisten van Hamas en dat nota bene in een moskee moeten benadrukken.

Islam de rug toegekeerd? Goed bezig! Bewijs het door in het openbaar (kranten, internet, TV) zonder voorbehoud te kiezen voor de westerse samenleving.

 

Heeft u na lezing van het voorafgaande goed begrepen dat u verplicht bent ieder teken of aanwijzing inzake radicalisme en terrorisme binnen uw eigen achterban

aan het bevoegde gezag te melden?

U en uw achterban zijn er te allen tijde verantwoordelijk voor dat Nederland en het vrije westen niet worden opgezadeld met ongewenste situaties.

 

 

Niet conformeren aan ons land, wetten en omgangsvormen betekent: Nederlandse paspoorten inleveren, koffers pakken en terug naar het land van herkomst!

 

Let op: vanwege voor de hand liggende redenen is het zinloos de komende jaren met weinig doorzichtige, pseudo-electorale trucs, “stemadviezen” e.d., ofwel besluitvorming op welk (politiek) niveau dan ook respect of invloed af te dwingen en dat uw ondemocratische, fundamentalistische en imperialistische (sharia)

eisen wel even zullen worden ingewilligd. Integendeel!

 

Vier uitsmijters tot slot:

1)Gratis stukje gereedschap voor de netsurfers onder u…  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3550     Geinig hè?

 

2) Het verwarren van feiten met “belediging, racisme en discriminatie” door leden van uw pielensnijdende sekte is niets anders dan taqiyya.

    Het verwarren van feiten met “belediging, racisme en discriminatie” is ook een geliefde trucje van het legertje linkse moslimbeschermers,

    enkel bedoeld om een ongewenste discussie in de kiem te smoren.

    Als u onweerlegbare feiten en glasheldere logica niet kunt accepteren, geldt slechts één remedie: Nederlandse paspoorten inleveren,

    koffers pakken en samen met uw politiek correcte beschermers dit land verlaten.

   

    

3)Uw paradijs bestaat niet. Allah, Mohammed en uw 72 maagden dito. Voed uw nageslacht beter op, u alleen bent verantwoordelijk!

   http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3581

 

4)WARNING! The koran is a work of fiction. Do not take it literally.                                                          

   CONTENT ADVISORY! Contains descriptive of advocating bestiality, sadomasochism, morbid violence, voyeurism,

   revenge, undermining of authority figures, lawlessness, human rights violations and atrocities.

   EXPOSURE WARNING! Exposure to contents for extended periods of time of during formative years in children may

   cause delusions, hallucinations, decreased cognitive and objecting reasoning abilities, and, in extreme cases, pathological

   disorders, hatred, bigotry, and violence including, but not limited to fanatism, murder, and genocide.

 

Wist u, dat er genoeg Nederlanders zijn die niet in Sinterklaas geloven?

Denkt u dat er in dit land ook maar één Nederlander rondloopt die moslims gaat afslachten omdat zij niet in Sinterklaas geloven?

 

Alle antwoorden uitsluitend te sturen naar uw buurtvader, linkse hulpverlener, gemeentebestuur of onze volksvertegenwoordigers, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

Heeft u deze informatie binnen de (ingepakte, huiselijke) kring besproken? Alles opgeslagen op uw persoonlijke harde schijf?

Vergeet niet om de inhoud van alinea 1 na het interview met Wafa Sultan nog eens te lezen!

Uw saamhorigheidsgevoel reikt kennelijk tot ver over de grens, maw: zegt het voort.

 

 

 


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam